$04 5—3(07*ç5&,

Cotidianul - - DOSAR COTIDIANUL - Ci­prian De­me­ter

Sa­la­riații Com­bi­na­tul de Oțe­luri Spe­cia­le Târgo­viște se pre­gă­tesc din nou de pro­tes­te! Ne­mu­lțu­mi­rea an­ga­jați­lor a ple­cat de la fap­tul că ad­mi­nis­trația ru­să a pre­lun­git con­trac­tul de mun­că, cu încă un an, cu aju­to­rul sin­di­ca­tu­lui pe ca­re aceștia îl con­tro­le­a­ză, fă­ră acor­dul Sin­di­ca­tu­lui „Va­la­hia“Târgo­viște, un­de sunt înscriși ma­rea ma­jo­ri­ta­te a sa­la­riați­lor de la COS.

Astă­zi, 31 iu­lie, între ore­le 14.00 și 16.00, în fața COS Târgo­viște es­te pro­gra­mat un mi­ting de pro­test al sa­la­riați­lor, fi­ind or­ga­ni­zat de Sin­di­ca­tul Va­la­hia. Lu­cră­to­rii COS Târgo­viște vor pro­tes­ta din nou pen­tru a atra­ge ate­nția asu­pra fap­tu­lui că s-au in­sti­tu­it re­lații feu­da­le de mun­că și că ac­tua­la ad­mi­nis­trație nu es­te in­te­re­sa­tă de ieși­rea din in­sol­vență.

Mai mult, sa­la­riații s-au să­tu­rat de mun­ca pre­ca­ră, de con­diții de mun­că mi­ze­re, au­to­ri­ta­te ex­ce­si­vă, încăl­cări per­ma­nen­te ale drep­tu­ri­lor și li­ber­tăți­lor lu­cră­to­ri­lor, sa­la­rii de mi­ze­rie, de­mo­la­rea bu­ca­tă cu bu­ca­tă a com­bi­na­tu­lui, de lip­sa de re­a­cție a cla­sei po­li­ti­ce în ce­ea ce pri­vește mo­di­fi­ca­rea le­gi­lor ca­re per­mit de­va­li­za­rea com­bi­na­tu­lui și mul­te alte­le.

Po­tri­vit li­de­ru­lui de sin­di­cat Ni­co­lae Dra­go­dă­nes­cu, ma­jo­ri­ta­tea sa­la­ria­ţi­lor din com­bi­nat sunt plă­ti­ţi un­de­va în ju­rul sa­la­ri­u­lui mi­nim pe eco­no­mie. „La Com­bi­na­tul de Oţe­luri Spe­cia­le Târgo­viște es­te o foar­te ma­re ne­mul­ţu­mi­re da­to­ri­tă fap­tu­lui că, fo­lo­sin­du-se de Sin­di­ca­tul Gal­ben, un sin­di­cat al lor du­pă cum toa­tă lu­mea știe, ad­mi­nis­tra­ţia ru­să a pre­lun­git con­trac­tul de mun­că cu încă un an, ime­diat du­pă ce s-a fi­na­li­zat gre­va de la Crom­ste­el, când sa­la­ria­ţii de la com­bi­nat spe­rau că ne vom or­ga­ni­za și vom pu­tea să fa­cem o ne­go­ci­e­re se­ri­oa­să. Nu­mai că s-au tre­zit că li s-a pre­lun­git con­trac­tul cu încă un an. Acum, mai nou, au in­tro­dus o gri­lă de sa­la­ri­za­re pe ca­re sa­la­ria­ţii o con­si­de­ră o bă­taie de joc, adi­că au in­ven­tat o gri­lă cu 22 de trep­te, iar to­ţi sa­la­ria­ţii, sau 90% din ei, sunt plă­ti­ţi în zo­na trep­tei a IV-A, adi­că un­de­va la 2.100 lei brut. Sunt plă­ti­ţi în zo­na sa­la­ri­u­lui mi­nim, iar da­că, de la anul, sa­la­ri­ul mi­nim va crește, cum era pro­mi­si­u­nea, la 2.000 lei, vor fi din nou pla­fo­na­ţi, in­di­fe­rent că au sau nu ve­chi­me, și vor fi plă­ti­ţi cu ace­le­ași sa­la­rii. Acum se strâng sem­nă­turi, pen­tru că tre­bu­ie să re­cu­noaștem că avem o do­ză de lip­să de se­ri­o­zi­ta­te, noi în lu­mea noas­tră ro­mâneas­că, și acum văd că se res­pon­sa­bi­li­ze­a­ză și fac sin­guri lis­te. Ci­ne nu vrea să pro­tes­te­ze să nu se tre­a­că pe lis­te, pen­tru că la ul­ti­mul pro­test, când ne aștep­tam la 600700 de per­soa­ne, abia au fost vreo 250. Noi le-am spus că asi­gu­răm lo­gis­ti­ca și su­por­tul nu­mai da­că vom avea, într-ade­văr, su­fi­ci­en­ţi ne­mul­ţu­mi­ţi și vom pu­tea să fa­cem un pro­test ma­re. Acum ei um­blă cu lis­te­le, m-au su­nat și astă­zi li­de­rii de sec­toa­re și mi-au spus că oa­me­nii sunt ho­tă­râţi din nou să pro­tes­te­ze. Deci se ara­tă un nor de pro­tes­te, dar până nu vom avea o cer­ti­tu­di­ne că vom avea un nu­măr ma­re de par­ti­ci­pan­ţi, nu vom avi­za ni­mic“a sem­na­lat preșe­din­te­le Sin­di­ca­tu­lui „Va­la­hia“Târgo­viște, Ni­co­lae Dra­go­dă­nes­cu.

COS Târgo­viște es­te un exem­plu re­pre­zen­ta­tiv al in­co­e­re­nței le­gis­la­ti­ve din Ro­mânia. Pri­va­ti­za­tă în 2002 din Fon­dul Pro­pri­e­tății de Stat că­tre o fir­mă of­fsho­re cu pa­tro­nat rus (Co­na­res Tra­ding, de­veni­tă ul­te­ri­or Me­chel), COS Târgo­viște a in­trat în in­sol­ven­ţă în es­te anul în ca­re a fost pus în fun­cți­u­ne Com­bi­na­tul de Oțe­luri Spe­cia­le Târgo­viște. A fost do­tat cu teh­no­lo­gie mo­der­nă des­ti­na­tă pro­du­cți­ei de oțe­luri spe­cia­le alia­te și înalt alia­te ne­ce­sa­re dez­vol­tă­rii in­dus­tri­ei nați­o­na­le, ci­vi­le și de apă­ra­re.

anul 2013, iar în acest mo­ment nu exis­tă un pro­gram de re­or­ga­ni­za­re și se află în pe­ri­col de fa­li­ment, si­tuație ce poa­te adu­ce atin­ge­re si­gu­ra­nței nați­o­na­le. Gru­pul Me­chel a cum­pă­rat de la Fon­dul Pro­pri­e­tății de Stat alte pa­tru com­bi­na­te me­ta­lur­gi­ce ca­re, du­pă pre­lua­re, au fost adu­se în sta­re de ne­fun­cți­o­na­re (Câmpia Tur­zii, Oțe­lul Roșu, Brăi­la și Bu­zău).

Au tre­cut cinci ani de la in­tra­rea în in­sol­vență și sta­tul ro­mân nu a înca­sat ni­mic din cre­a­nța de pes­te 10 mi­li­oa­ne eu­ro, iar prin păs­tra­rea ad­mi­nis­tră­rii de că­tre COS Târgo­viște, prin ad­mi­nis­tra­to­rul spe­cial,

1978

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.