Bol­na­vii de he­pa­ti­tă, fă­ră tra­ta­ment

Inter­fe­ro­nul nu mai es­te de­con­tat

Cotidianul - - SĂNĂTATE - Andre­ea Tu­do­ri­că

Tra­ta­men­tul fă­ră in­ter­fe­ron, ca­re vin­de­că ma­rea ma­jo­ri­ta­te a bol­na­vi­lor de he­pa­ti­tă, nu mai es­te de­con­tat în Ro­mânia. S-a ajuns în ace­as­tă si­tuație pen­tru că ve­chi­ul con­tract a ex­pi­rat, iar ne­go­ci­e­ri­le pen­tru cel nou încă nu s-au fi­na­li­zat. În acest caz, mu­lți bol­na­vi cau­tă acum so­luții în străi­nă­ta­te.

Aproa­pe 18.000 de pa­ci­en­ţi diag­nos­ti­ca­ţi cu he­pa­ti­tă C au pri­mit până acum tra­ta­men­tul fă­ră in­ter­fe­ron gra­tu­it. Aproa­pe toți s-au vin­de­cat, ara­tă da­te­le Ca­sei Na­ţi­o­na­le de Asi­gu­rări de Să­nă­ta­te. Pro­ble­ma e că de la sfârși­tul lu­nii iu­nie con­trac­tul a ex­pi­rat, așa că până se ter­mi­nă noi­le ne­go­ci­eri cu pro­du­că­to­rii de me­di­ca­men­te, sta­tul nu mai de­con­te­a­ză ace­as­tă te­ra­pie ino­va­toa­re.

De ce nu au înce­put ne­go­ci­e­ri­le mai de­mult?

„Sun­tem într-un mo­ment de răs­cru­ce, întru­cât în acest mo­ment sun­tem pe tre­ce­rea din­tre ce­le do­uă con­trac­te. Oa­me­nii ne spun că tra­ta­men­te­le au fost între­rup­te. Dar de ce nu s-a ne­go­ciat mai din timp, ast­fel încât să exis­te con­ti­nu­i­ta­te?“, între­a­bă Ma­ri­ne­la De­bu, preșe­din­te­le Aso­ciați­ei Pa­ci­e­nți­lor cu Afe­cți­uni He­pa­ti­ce.

Dis­pe­ra­ţi, bol­na­vii cau­tă so­lu­ţii în străi­nă­ta­te. „Prin in­ter­me­di­ul Inter­ne­tu­lui, mi-am adus din afa­ră tra­ta­men­tul. Din­tr-o ța­ră asia­ti­că și a cos­tat în jur de 3.000 lei“, po­ves­tește un pa­ci­ent ca­re a fost ne­voit să-și cum­pe­re tra­ta­men­tul din străi­nă­ta­te.

Me­di­cii spun însă că ace­as­tă va­rian­tă e ris­can­tă. „Tra­ta­men­te­le astea poa­te sunt fă­cu­te cu niște mo­le­cu­le ca­re nu sunt atât de bi­ne do­za­te, poa­te nu co­nțin sub­sta­nța res­pec­ti­vă. Da­că nu au can­ti­ta­tea res­pec­ti­vă pe ta­ble­tă, con­cen­trația se­ri­că va fi tot tim­pul sub cea efi­ci­en­tă și va per­mi­te apa­riția mu­tați­i­lor de re­zis­te­nță ale vi­ru­su­lui he­pa­ti­tic C la cla­sa res­pec­ti­vă de an­ti­vi­ra­le“, ex­pli­că Vic­to­ria Ara­mă, me­dic in­fe­cți­o­nist la Insti­tu­tul „Ma­tei Ba­lș“.

Au­to­ri­tă­ţi­le fac pro­mi­si­uni

Cel târziu la 1 oc­tom­brie, pa­ci­en­ţii vor avea ac­ces din nou la te­ra­pia fă­ră in­ter­fe­ron. „Avem din nou în ve­de­re o crește­re a nu­mă­ru­lui de pa­ci­e­nți eli­gi­bi­li, adi­că vor­bim des­pre 13.000 de pa­ci­e­nți și des­pre fap­tul că tra­ta­men­tul in­clu­de și de ace­as­tă da­tă pa­ci­e­nți aflați în sta­di­ul de fi­bro­ză F1“, spu­ne Răz­van Vul­că­nes­cu, preșe­din­te­le Ca­sei Nați­o­na­le a Asi­gu­ră­ri­lor de Să­nă­ta­te.

Au­to­ri­tă­ţi­le spun că da­că până acum era dis­po­ni­bil un sin­gur me­di­ca­ment pen­tru to­ţi pa­ci­en­ţii, din toam­nă vor fi dis­po­ni­bi­le do­uă sau trei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.