Trump: zia­riștii ne­pa­tri­oți sunt dușma­nii po­po­ru­lui

PREȘE­DIN­TE­LE SUA, ÎNFU­RIAT DE CRI­TI­CI­LE DIN PRE­SĂ

Cotidianul - - LUMEA șI EUROPA - Că­lin Mar­chi­e­vici

Preșe­din­te­le Do­nald Trump i-a acu­zat pe zia­riștii ame­ri­cani că sunt lip­siți de pa­tri­o­tism pen­tru că re­la­te­a­ză des­pre ac­ti­vi­ta­tea din in­te­ri­o­rul gu­ver­nu­lui. Trump a ară­tat că pu­bli­cați­i­le The New York Ti­mes și The Was­hin­gton Post scriu ”lu­cruri re­le” des­pre ad­mi­nis­trație și că asta poa­te însem­na ”tră­da­rea încre­de­rii” ame­ri­ca­ni­lor.

”90% din aco­pe­ri­rea me­dia­ti­ca a preșe­din­ti­ei me­le es­te ne­ga­ti­vă, în ci­u­da re­zul­ta­te­lor po­zi­ti­ve pe ca­re le obți­nem, nu e de mi­ra­re că încre­de­rea în pre­să es­te la un mi­nim is­to­ric”, a scris Trump pe Twit­ter, du­mi­ni­că. ”Nu voi per­mi­te ca ța­ra noas­tră să fie înșe­la­tă de niște oa­meni din in­dus­tria mu­ri­bun­dă a zia­re­lor ca­re îl urăsc pe Trump”, a adău­gat preșe­din­te­le. ”In­di­fe­rent cât de mult înce­ar­că sa dis­tra­gă ate­nția și să as­cu­dă lu­cruri, ța­ra noas­tră fa­ce un ma­re pro­gres sub con­du­ce­rea mea și nu voi înce­ta să lupt pen­tru po­po­rul ame­ri­can!”. ”Was­hin­gton Post deți­nut de Ame­zon nu fa­ce ni­mic de­cât să scrie de rău des­pre fi­e­ca­re re­a­li­za­re – și nu se vor schim­ba ni­ci­o­da­tă”.

Trump are o re­lație proas­tă cu pre­sa încă din mo­men­tul în ca­re și-a anu­nțat can­di­da­tu­ra pen­tru Ca­sa Albă. El i-a acu­zat pe zia­riști că pu­bli­că ”știri fal­se”. Ul­te­ri­or, Trump a su­ge­rat că va re­tra­ge acre­di­tă­ri­le re­por­te­ri­lor de la Ca­sa Albă, încu­ra­jând în schimb pu­bli­cul să-i ia în de­râde­re pe jur­na­liști, pe ca­re el însuși i-a nu­mit „dușma­nii po­po­ru­lui”. În ur­mă cu o săp­tă­mână, Ca­sa Albă i-a in­ter­zis unei jur­na­lis­te de la CNN să fie pre­zen­tă la un eveni­ment des­chis pre­sei, pen­tru ca ea l-a între­bat in mod re­pe­tat pe preșe­din­te, la con­fe­ri­nța de pre­să la ca­re par­ti­ci­pa și pre­se­din­te­le Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, des­pre re­lația cu fos­tul sau avo­cat Mi­cha­el Co­hen, im­pli­cat în do­sa­rul in­flue­nță­rii ale­ge­ri­lor din SUA de că­tre Ru­sia.

Ieși­rea lui Trump împo­tri­va pu­bli­cați­i­lor ca­re îl cri­ti­că a venit la câte­va ore du­pă ce preșe­din­te­le a dez­vă­lu­it că s-a întâlnit cu re­dac­to­rul-sef al The New York Ti­mes, A.G. Sul­zber­ger. Trump a su­sți­nut că a dis­cu­tat cu zia­ris­tul des­pre cum a ajuns pre­sa ”dușma­nul po­po­ru­lui”. Întâlni­rea a avut loc pe 20 iu­lie și a fost off the re­cord, a anu­nțat The New York Ti­mes. Du­pa ce Trump a dez­va­lu­it acest lu­cru, Sul­zber­ger a scris că l-a aver­ti­zat pe Trump sa-și schim­be dis­cur­sul față de zia­riști. ”L-am aver­ti­zat că acest lim­baj in­cen­diar con­tri­bu­ie la înmu­lți­rea ame­ni­nță­ri­lor la adre­sa ju­ra­liști­lor și va con­du­ce la vi­o­le­nță”. ”L-am aver­ti­zat că ne pu­ne vi­eți­le în pe­ri­col, ca sub­mi­nea­ză idei­le de­mo­cra­ti­ce ale na­ti­u­nii noas­tre și unul din­tre ce­le mai im­por­tan­te pro­du­se de ex­port ale noas­tre: li­ber­ta­tea de ex­pre­sie și li­ber­ta­tea pre­sei”, a scris Sul­zber­ger.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.