Achi­ziție de mi­liar­de a com­pa­ni­ei Dis­ney

Cotidianul - - SPECIAL - Mag­da Col­giu

Com­pa­nia 21st Cen­tu­ry Fox, de­ţi­nu­tă de mag­na­tul me­dia Ru­pert Mur­do­ch, va fi cum­pă­ra­tă de Dis­ney. De­ci­zia a fost apro­ba­tă de ac­ţi­o­na­rii ce­lor do­uă gru­puri, scrie Me­dia­fax, ca­re ci­te­a­ză age­nția Reu­ters.

Ac­ţi­o­na­rii Walt Dis­ney și 21st Cen­tu­ry Fox au vo­tat, pe 27 iu­lie, în fa­voa­rea ofer­tei de 71,3 mi­liar­de do­lari, du­pă ce com­pa­nia ame­ri­ca­nă Com­cast a anun­ţat că se re­tra­ge din cur­să. În ca­drul tran­zac­ţi­ei vor fi pre­lua­te, prin­tre alte­le, stu­di­o­u­ri­le de film și te­le­vi­zi­u­ne Twen­ti­eth Cen­tu­ry Fox, ce­le 30% din ac­ţi­uni la ser­vi­ci­ul de stre­a­ming Hu­lu (de­ţi­nut par­ţial de Com­cast și Ti­me War­ner) – ob­ţi­nând ast­fel con­tro­lul ma­jo­ri­tar al unui com­pe­ti­tor al plat­for­mei Net­flix –, Star India, re­ţe­le­le TV FX și Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic, dar și 39% din ac­ţi­u­ni­le fur­ni­zo­ru­lui de te­le­vi­zi­u­ne cu pla­tă (pay-tv) Bri­tish Sky Broad­cas­ting Gro­up – Bskyb din Ma­rea Bri­ta­nie.

De ase­me­nea, tran­zac­ţia ofe­ră con­trol asu­pra unui ca­ta­log uriaș de pro­duc­ţii de suc­ces, pre­cum „Star Wars“, „Ava­tar“, „De­ad­pool“și „The Sim­psons“.

Se­pa­rat, Com­cast și 21st Cen­tu­ry Fox își dis­pu­tă com­pa­nia pay-tv bri­ta­ni­că Sky Plc. Ast­fel, în ur­mă cu do­uă săp­tă­mâni, Com­cast a cres­cut ofer­ta pen­tru achi­zi­ţia Sky Plc la 34 mi­liar­de do­lari, du­pă ce, an­te­ri­or, 21st Cen­tu­ry Fox Inc. ofe­ri­se 32,5 mi­liar­de do­lari.

Ini­ţial, Dis­ney a ofe­rit pen­tru Fox 52,4 mi­liar­de do­lari, dar Com­cast a cres­cut ofer­ta la 65 mi­liar­de do­lari, ajun­gându-se în ce­le din ur­mă la su­ma de 71,3 mi­liar­de do­lari.

În iu­nie, jus­ti­ţia ame­ri­ca­nă a tran­smis com­pa­ni­ei Dis­ney că, pen­tru ca ace­as­tă tran­zac­ţie să fie va­li­da­tă, tre­bu­ie să vândă 22 de ca­na­le de sport apar­ţi­nând gru­pu­lui Fox. Mă­su­ra tre­bu­ie lua­tă pen­tru a res­pec­ta re­gu­li­le con­cu­ren­ţei și a evi­ta o crește­re a ta­ri­fe­lor, a anun­ţat De­par­ta­men­tul de Jus­ti­ţie din SUA într-un co­mu­ni­cat. Dis­ney a pre­ci­zat într-un co­mu­ni­cat se­pa­rat că a ac­cep­tat ace­as­tă con­di­ţie și că va tre­bui să vândă ca­na­le­le de sport în ma­xi­mum trei luni de la fi­na­li­za­rea tran­zac­ţi­ei cu Fox.

Tran­zac­ţia Fox – Dis­ney va pu­ne ca­păt ce­lor pes­te cinci de­ce­nii de ex­pan­si­u­ne a mo­gu­lu­lui me­dia Ru­pert Mur­do­ch, în vârstă de 86 de ani, ca­re a tran­sfor­mat un ziar aus­tra­lian pe ca­re l-a moște­nit de la ta­tăl său, la vârsta de 21 de ani, într-un impe­riu me­dia și de di­ver­tis­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.