Cău­tă­ri­le au fost opri­te în ca­zul di­rec­to­ru­lui APIA Cluj

Cotidianul - - TOT FELUL - Mag­da Col­giu

Cău­ta­rea di­rec­to­ru­lui APIA Cluj, dis­pă­rut în ur­mă cu ze­ce zi­le în La­cul Be­liș, s-a încheiat mar­ţi, deși aces­ta nu a fost gă­sit. Zeci de for­ţe au in­ter­venit, însă adânci­mea foar­te ma­re, res­tu­ri­le din me­di­ul su­bac­va­tic și stra­tu­ri­le de nă­mol au fă­cut mi­si­u­nea aproa­pe im­po­si­bi­lă.

Po­tri­vit ISU Cluj, în ul­ti­me­le ze­ce zi­le de cău­tări au fost ve­ri­fi­ca­te toa­te in­for­ma­ţi­i­le și in­di­ci­i­le ca­re ar fi pu­tut du­ce la gă­si­rea per­soa­nei dis­pă­ru­te.

„A fost fă­cut tot ce­ea ce ome­nește a fost po­si­bil în ce­le ze­ce zi­le de cău­tări, pen­tru a ve­ri­fi­ca ori­ce in­for­ma­ţie sau in­di­ciu ca­re ar fi pu­tut să du­că la gă­si­rea per­soa­nei dis­pă­ru­te. Mi­si­u­nea s-a anun­ţat de la înce­put a fi una di­fi­ci­lă și a pre­su­pus im­pli­ca­rea mai mul­tor fac­tori în cău­tări, având în ve­de­re fap­tul că nu a fost cu­nos­cut cu exac­ti­ta­te lo­cul un­de ar fi pi­cat în apă, ce­ea a fă­cut să re­zul­te o suprafaţă foar­te ma­re pe ca­re au tre­bu­it întin­se ac­ţi­u­ni­le de cău­tări. La­cul Be­liș-fântâne­le es­te cel mai întins din ju­de­ţul Cluj, iar în zo­na de cău­ta­re exis­tă adânci­mi ca­re de­pășesc 40 de me­tri. De ase­me­nea, nu au fost ne­gli­ja­te ele­men­te­le de risc și di­fi­cul­tă­ţi­le întâmpi­na­te de sca­fan­drii For­ţe­lor Na­va­le și ai Ser­vi­ci­u­lui Sal­va­mont – Sal­vas­peo“, scrie ISU Cluj pe Fa­ce­book.

Po­tri­vit sur­sei ci­ta­te, La­cul Be­liș-fântâne­le are adânci­mi ca­re va­ria­ză su­bit și pes­te li­mi­ta uzua­lă de scu­fun­da­re, res­pec­tiv 40 de me­tri, sunt di­ver­se res­turi ma­te­ria­le în me­di­ul su­bac­va­tic (bușteni, blo­curi de tur­bă sau trun­chi­uri de co­paci ca­re se află încă în pi­ci­oa­re pe fun­dul la­cu­lui), dar și stra­turi va­ria­bi­le de nă­mol pe fun­dul aces­tu­ia.

Pen­tru gă­si­rea unui băr­bat din Cluj-na­po­ca, pe la­cul de acu­mu­la­re Be­liș-fântâne­le, ju­de­ţul Cluj, du­pă ce aces­ta a că­zut dintr-o bar­că, sur­se ju­di­cia­re sus­ţi­nând că es­te vor­ba des­pre șe­ful APIA Cluj, Adrian Za­ha­ria, au in­ter­venit zeci de pom­pi­eri și sca­fan­dri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.