De la DNA Ploi­ești la Ko­ve­si și Lazăr

Cotidianul - - ACTUALITATE - Ingrid Da­vid

Vești proas­te pen­tru Lau­ra Co­druța Ko­ve­si, fos­ta șe­fă a DNA, dar și pen­tru ac­tua­lul pro­cu­ror ge­ne­ral, Au­gus­tin Lazăr.

Inspe­cția Ju­di­cia­ră s-ar pu­tea au­to­se­si­za într-un nou caz ca­re o vi­ze­a­ză pe Lau­ra Co­druța Ko­ve­si. Po­tri­vit Q Ma­ga­zi­ne, fos­ta șe­fă a DNA s-ar fa­ce vi­no­va­tă de abuz în ser­vi­ciu și de fa­vo­ri­za­rea in­frac­to­ru­lui du­pă ce nu ar fi ce­rut re­vo­ca­rea pro­cu­ro­ru­lui Lucian Onea din do­sa­re­le fa­mi­li­ei Coz­ma, chiar da­că știa că aces­ta ar fi in­com­pa­ti­bil.

În lu­na fe­brua­rie 2018, Vlad și Andre­ea Cos­ma au fă­cut pu­bli­ce mai mul­te înre­gis­trări prin ca­re ară­tau cum pro­cu­ro­rul Mir­cea Ne­gu­les­cu de la DNA Ploi­ești, cu vi­za de le­ga­li­ta­te și te­mei­ni­cie a su­pe­ri­o­ru­lui său, Lucian Onea, șe­ful struc­tu­rii te­ri­to­ria­le, co­man­da fa­bri­ca­rea unor pro­be fic­ti­ve pe ca­re le ad­mi­nis­tra în di­fe­ri­te do­sa­re pen­tru in­cri­mi­na­rea unor acu­zați. Unul din­tre aces­te ca­zuri es­te cel al fos­tu­lui de­pu­tat Se­bas­tian Ghiță, pen­tru ca­re pro­cu­ro­rii DNA Ploi­ești au ce­rut ares­ta­rea pre­ven­ti­vă pen­tru co­ru­pe­rea ale­gă­to­ri­lor, având în ve­de­re pro­be­le fal­si­fi­ca­te ca­re în opi­nia lor do­ve­de­au vi­no­văția, însă Tri­bu­na­lul Ploi­ești a res­pins ce­re­rea și i-a apli­cat de­pu­ta­tu­lui con­trol ju­di­ciar.

De alt­fel, împo­tri­va pro­cu­ro­ri­lor Ne­gu­les­cu și Onea s-a și înce­put de­ja ur­mă­ri­rea pe­na­lă pen­tru in­fra­cți­u­ni­le de cer­ce­ta­re abu­zi­vă și fal­si­fi­ca­re de pro­be.

Din da­ta de 30 ia­nua­rie 2018, prin Ho­tă­rârea nr. 2/2018, Se­cția pen­tru pro­cu­rori a CSM l-a ex­clus din ma­gis­tra­tu­ră pe Mir­cea Ne­gu­les­cu. Aces­ta a ata­cat-o cu re­curs, în pre­zent fi­ind suspendat din ma­gis­tra­tu­ră.

În schimb, pro­cu­ro­rul-șef Lucian Onea (ex­clus și el din ma­gis­tra­tu­ră pe 30 iu­lie) a con­ti­nuat să lu­cre­ze și să ad­mi­nis­tre­ze pro­be în mai mul­te do­sa­re ca­re vi­zau fa­mi­lia Cos­ma. Mai mult, aces­ta a lu­crat in­clu­siv în do­sa­rul lui Se­bas­tian Ghiță în ca­re s-au fal­si­fi­cat pro­be.

Po­tri­vit in­for­mați­i­lor Q Ma­ga­zi­ne, pe ro­lul DNA Ploi­ești sunt cel puțin 10 do­sa­re în ca­re mem­bri ai fa­mi­li­ei Cos­ma erau fie acu­zați, fie de­nu­nță­tori, însă nu­mă­rul ofi­cial ur­me­a­ză a fi co­mu­ni­cat pro­ba­bil pu­blic du­pă con­tro­lul dis­pus de Anca Jur­ma, ac­tua­lul șef in­te­ri­mar al DNA.

Acte­le din do­sa­re­le Cos­ma, sub sem­nul între­bă­rii

Din da­ta de 15 mai 2018, în do­sa­rul 19/P/2018, când a fost emi­să o or­do­na­nță de ur­mă­ri­re pe­na­lă a pro­cu­ro­ri­lor Mir­cea Ne­gu­les­cu și Lucian Onea, aces­ta din ur­mă avea obli­gația DE A SE ABȚINE să lu­cre­ze în ori­ce do­sar ca­re vi­za atât fa­mi­lia Cos­ma, cât și pe Se­bas­tian Ghiță, fapt ca­re NU s-a întâmplat.

Con­form Adre­sei 625/II-6/2018 a DNA că­tre Par­che­tul Ge­ne­ral, la da­ta de 23 iu­lie, Onea lu­cra în opt do­sa­re ca­re vi­zau fa­mi­lia Cos­ma, abia în da­ta de 26 iu­lie, aces­ta fă­când ce­re­re de abți­ne­re.

Așa cum se poa­te ve­dea și din or­do­na­nța de dis­pu­ne­re a mă­su­ri­lor de con­trol ju­di­ciar emi­să de pro­cu­ro­rul de caz Ele­na Ior­da­che, de la Par­che­tul Ge­ne­ral de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție, la da­ta de 27 iu­lie 2018, tri­mi­să că­tre Po­liție, Ser­vi­ci­ul de Fron­ti­e­ră, Ser­vi­ci­ul Pașa­poar­te și Ser­vi­ci­u­lui Arme, pu­bli­ca­tă în ex­clu­si­vi­ta­te de Q Ma­ga­zi­ne, „de la da­ta de 22 mai 2018, când Onea Lucian Ga­bri­el a luat cu­noști­nță de ca­li­ta­tea de sus­pect în cau­za cu nr. 19/P/2018 cu pri­vi­re la să­vârși­rea in­fra­cți­u­nii de par­ti­ci­pație im­pro­prie sub for­ma com­pli­ci­tății la in­du­ce­rea în eroa­re a or­ga­ne­lor ju­di­cia­re (pen­tru fap­te co­mi­se în tim­pul exer­ci­tă­rii atri­buți­i­lor de pro­cu­ror) până la da­ta de 26 iu­lie 2018 (da­tă la ca­re pro­cu­ro­rul-șef de­le­gat al DNA Ploi­ești a ad­mis de­cla­rați­i­le de abți­ne­re for­mu­la­te de Onea Lucian), aces­ta a avut în ur­mă­ri­re pro­prie cau­ze în ca­re Cos­ma Vlad, Cos­ma Andre­ea și Cos­ma Mir­cea ave­au ca­li­ta­te de su­bi­e­cți pro­ce­sua­li prin­ci­pa­li sau alți su­bi­e­cți pro­ce­sua­li“.

„Ne­for­mu­lând de­cla­rație de abți­ne­re în cau­ze­le în ca­re mem­brii fa­mi­li­ei Cos­ma sunt su­bi­e­cți pro­ce­sua­li prin­ci­pa­li sau alți su­bi­e­cți, pro­cu­ro­rul Onea Lucian Ga­bri­el, deși știa că se află în sta­re ab­so­lu­tă de in­com­pa­ti­bi­li­ta­te în re­zol­va­rea aces­tor cau­ze, întru­cât avea cu­noști­nță des­pre fap­tul că împo­tri­va sa a fost con­ti­nua­tă ur­mă­ri­rea pe­na­lă pen­tru in­fra­cți­u­nea pre­vă­zu­tă de ar­ti­co­lul 52 rap. la art. 48 rapt la art 268 alin. 2 Cod pe­nal, a încăl­cat cu bu­nă ști­i­nță obli­gația le­ga­lă sta­bi­li­tă de Co­dul de pro­ce­du­ră pe­na­lă în dis­po­ziți­i­le art. 66,65 C.p.p.“, se mai ara­tă în or­do­na­nța Par­che­tu­lui Ge­ne­ral.

Acest fapt poa­te du­ce la de­cla­ra­rea nu­li­tății pen­tru pro­be­le strânse împo­tri­va fa­mi­li­ei Cos­ma, cel puțin în ace­as­tă pe­ri­oa­dă, însă sus­pi­ci­u­nea mer­ge până într-aco­lo încât nu se ex­clu­de dis­tru­ge­rea unor pro­be ca­re îl in­cri­mi­nau pe Lucian Onea (și pe Mir­cea Ne­gu­les­cu), atât timp cât aces­ta avea ac­ces la do­sa­re.

Zia­riștii de la Q Ma­ga­zi­ne mai scriu că „Lau­ra Co­druța Ko­ve­si, în ca­li­ta­te de șef al DNA, tre­bu­ia, po­tri­vit ar­ti­co­lu­lui 7, li­te­re­le a și b din Re­gu­la­men­tul de fun­cți­o­na­re al DNA, să ce­a­ră ime­diat Se­cți­ei pen­tru pro­cu­rori a CSM avi­zul pen­tru re­vo­ca­rea de la DNA Ploi­ești a lui Lucian Onea și, im­pli­cit, re­veni­rea aces­tu­ia la Par­che­tul Câmpi­na“.

„Mai mult de­cât atât, es­te re­gre­ta­bil că în toa­tă ace­as­tă pe­ri­oa­dă, 22.05.2018 – 26.07.2018, deși ca­li­ta­tea de sus­pect a pro­cu­ro­ru­lui Onea Lucian pen­tru in­fra­cți­u­nea des­pre ca­re am fă­cut vor­bi­re în pa­sa­je­le de mai sus a fost fă­cu­tă pu­bli­că prin mij­loa­ce­le de in­for­ma­re în masă, fac­to­rii de de­ci­zie de la ni­ve­lul con­du­ce­rii cen­tra­le a DNA și din ca­drul Ser­vi­ci­u­lui Te­ri­to­rial Ploi­ești (pro­cu­ror-șef de­le­gat) NU au luat ni­cio mă­su­ră în ve­de­rea res­pec­tă­rii dis­po­ziți­i­lor pre­vă­zu­te în Re­gu­la­men­tul de or­di­ne interioară al DNA, art.7, li­te­re­le a și b, având în ve­de­re in­com­pa­ti­bi­li­ta­tea do­ve­di­tă în ca­re s-a aflat pro­cu­ro­rul Onea Lucian în tot acest in­ter­val de timp, iar aces­ta nu a for­mu­lat de­cla­rație de abți­ne­re până la da­ta de 26.07.2018“, se ara­tă în or­do­na­nța Par­che­tu­lui.

Po­tri­vit unor sur­se din DNA, Ko­ve­si nu a dis­pus ni­cio mă­su­ră împo­tri­va lor, co­mițând ea însăși un abuz în ser­vi­ciu, pen­tru că era di­rect im­pli­ca­tă în do­sa­re­le pe ca­re le coor­do­na DNA Ploi­ești, iar Lucian Onea o in­for­ma frec­vent.

Vi­na es­te, în ega­lă mă­su­ră, și a pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral, Au­gus­tin Lazăr, ca­re, în ca­li­ta­tea sa de coor­do­na­tor al ac­ti­vi­tății tu­tu­ror pro­cu­ro­ri­lor din su­bor­di­nea sa, im­pli­cit a ce­lor din DNA, pu­tea ce­re el însuși acest aviz Se­cți­ei pen­tru pro­cu­rori a CSM, ce­ea ce nu s-a întâmplat.

Q Ma­ga­zi­ne pre­ci­ze­a­ză că se aște­ap­tă un punct de ve­de­re ofi­cial atât din par­tea Lau­rei Co­druța Ko­ve­si, cât și a pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral, Au­gus­tin Lazăr.

„Por­to­ca­lă“con­ti­nuă răz­boi­ul cu fa­mi­lia Cos­ma

Nici fos­tul pro­cu­ror Mir­cea Ne­gu­les­cu, zis „Por­to­ca­lă“, nu stă prea bi­ne. Du­pă ce luni a fost suspendat din fun­cție du­pă o de­ci­zie a CSM, ieri in­sta­nța su­pre­mă a de­cis ca fos­tul pro­cu­ror să ră­mână sub con­trol ju­di­ciar. Ne­gu­les­cu nu a reușit astfel să-i con­vin­gă pe ma­gis­trații Înal­tei Cu­rți că mă­su­ra con­tro­lu­lui ju­di­ciar es­te ile­ga­lă, pe mo­tiv nu exis­tă pro­be la do­sar. „Am ex­pli­cat doam­nei pro­cu­ror că re­simt ne­voia să ne dea un ter­men, ca să­mi an­ga­jez un apă­ră­tor, pen­tru că erau o gră­ma­dă de învi­nu­iri ca­re mi se adu­ce­au în 50 de mi­nu­te. Nu vă­zu­sem ma­te­ria­lul pro­ba­tor, nu vă­zu­sem ab­so­lut ni­mic. Am si­mțit că nu mă pot apă­ra sin­gur. Ar fi tre­bu­it să-mi pu­nă un apă­ră­tor din ofi­ciu“, a spus Mir­cea Ne­gu­les­cu în fața jur­na­liști­lor.

La ieși­rea de la ÎCCJ, fos­tul pro­cu­ror an­ti­co­ru­pție a lan­sat un atac la adre­sa frați­lor Cos­ma. „Frații Cos­ma mint! Amândoi. Și am să do­ve­desc acest lu­cru“, su­sți­ne Ne­gu­les­cu. Între­bat da­că a fost într-o re­lație de iu­bi­re cu Andre­ea Cos­ma, a răs­puns astfel: „Asta o să o spun un­de tre­bu­ie“.

Aces­ta a vor­bit și des­pre „pro­be ti­clu­i­te“. „Sunt ti­clu­i­te de dom­nul Cos­ma în su­sți­ne­rea acu­zați­ei pe ca­re o fa­ce acum. A apli­cat o da­tă pe ca­re eu nu am vă­zut-o în viața mea. Eu nu am vă­zut do­cu­men­te­le în ba­za că­ro­ra sunt acu­zat. E mai greu de ex­pli­cat. (...) Acum, în do­sa­rul aces­ta, le-a ti­clu­it“, a de­cla­rat Mir­cea Ne­gu­les­cu.

Sec­ţia pen­tru pro­cu­rori a Con­si­li­u­lui Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii a de­cis luni sus­pen­da­rea din func­ţie a fos­tu­lui șef al DNA Ploi­ești Lucian Onea și a pro­cu­ro­ru­lui Mir­cea Ne­gu­les­cu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.