O fe­meie însăr­ci­na­tă a aștep­tat do­uă ore într-o am­bu­la­nță

Cotidianul - - SĂNĂTATE - Tu­dor Andre­es­cu

O fe­meie însăr­ci­na­tă și cu pro­ble­me de să­nă­ta­te, ca­re tre­bu­ia să ajun­gă la un spi­tal din Bu­cu­rești, a aștep­tat do­uă ore în mași­na Sal­vă­rii. Ambu­la­nța din Dâmbo­vița ca­re o du­cea la spi­tal a fă­cut pa­nă, iar șo­fe­rul nu avea nici cric și nici roa­tă de re­zer­vă. Fa­mi­lia îl acu­ză de ne­gli­je­nță, în timp ce ser­vi­ci­ul de am­bu­la­nță spu­ne că va fa­ce o an­che­tă.

„Da­că era o si­tuație mai gra­vă?“

Ru­de­le fe­meii s-au cer­tat cu șo­fe­rul am­bu­la­nței, pe ca­re îl con­si­de­ră res­pon­sa­bil că a ple­cat la drum fă­ră ca mași­na să fie do­ta­tă co­res­pun­ză­tor.

„− Ce fă­ce­ați dom­nu­le, da­că era un caz grav, ce fă­ce­ați, dom­nu­le, în ha­lul ăsta?

− Ce vreți, doam­nă, ați venit să mă cer­tați pe mi­ne? Ca­re e tre­a­ba? Aștept să vi­nă un băiat să­mi dea un cric.

− Su­nați, aștep­tați altă Sal­va­re. Păi, da­că era grav, ce fă­ce­ați? Hal de ța­ră!

− Sunt eu de vi­nă că am avut pa­nă?

− Cu ci­ne ați luat le­gă­tu­ra? Nu sun­teți să­nă­toși la cap. − Doam­nă, ve­deți cum vor­biți! Nu sunt eu de vi­nă!

− Da­că știi că nu ai cric ca lu­mea, de ce pleci la drum?

− Vrei să chem un echi­paj de po­liție?

− De ce să che­mi echi­pa­jul? N-ai cric, n-ai roa­tă de re­zer­vă, ce șo­fer ești dum­nea­ta? Cum ai vă­zut că nu ai cric, tre­bu­ia să suni la altă am­bu­la­nță. Tre­bu­ie să răs­pun­zi de bol­nav. Da­că ave­ai un caz grav? Mu­rea omul aici. Îți iei vi­eți­le pe umeri de­ge­a­ba.“

Aces­ta a fost dia­lo­gul din­tre șo­fe­rul am­bu­la­nței și ru­de­le fe­meii însăr­ci­na­te afla­te în mași­nă.

Con­du­ce­rea Ser­vi­ci­u­lui de Am­bu­la­nță Ju­dețe­an Dâmbo­vița a fost se­si­za­tă.

„Se va întruni de ur­ge­nță Co­mi­sia de Dis­ci­pli­nă pen­tru a sta­bi­li cir­cum­sta­nțe­le în ca­re s-a pe­tre­cut in­ci­den­tul, iar în con­se­ci­nță vom lua mă­su­ri­le ce se im­pun“, a spus asis­ten­tul-șef Po­li­xe­nia Ne­cu­la, de la Ser­vi­ci­ul de Am­bu­la­nță Dâmbo­vița.

Fe­meia ca­re a aștep­tat în am­bu­la­nță a ajuns până la ur­mă în Bu­cu­rești și es­te în sta­re bu­nă. Ru­de­le se gândesc to­tuși să îi acți­o­ne­ze în in­sta­nță pe cei res­pon­sa­bi­li de si­tuația cre­a­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.