Ci­ti­to­rul li­ber

Cotidianul - - TOT FELUL - Cos­min Pam Ma­tei

Lo­cu­i­to­rii Sec­to­ru­lui 2 din Ca­pi­ta­lă ar pu­tea plă­ti cel mai scump gu­noi din ța­ră da­că proi­ec­tul Con­si­li­u­lui lo­cal de mă­ri­re a ta­xei de sa­lu­bri­za­re, la 14,86 de lei de per­soa­nă pe lu­nă, va fi apro­bat.

În pre­zent, o per­soa­nă nu plă­tește mai mult de 9 lei pe lu­nă. O ta­xă si­mi­la­ră a fost in­tro­du­să de că­tre Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui 4, iar Tri­bu­na­lul Bu­cu­rești a sus­pen­dat înca­sa­rea aces­teia și a anu­lat-o în pri­mă in­stan­ţă. Insta­nța a con­si­de­rat că ta­xa de 12 lei in­tro­du­să în Sec­to­rul 4 încal­că le­gea. Mă­ri­rea ta­xe­lor de sa­lu­bri­za­re sunt ge­ne­ra­te de crește­rea sa­la­ri­i­lor. La Sec­to­rul 2, de exem­plu, chel­tu­i­e­li­le de per­so­nal au cres­cut cu 57% pe pri­mul se­mes­tru. Sec­to­rul 2 a chel­tu­it în ul­ti­mii ani pes­te 1 mi­liard de lei pe an, adi­că pes­te 3,200 de lei per lo­cu­i­tor. În plus, anul aces­ta pe pri­mul se­mes­tru, ace­lași Sec­tor 2 și-a cres­cut chel­tu­i­e­li­le de per­so­nal cu 57%. În aces­te con­diții, să obli­gi ce­tățe­nii să plă­te­as­că o ta­xă și mai ma­re es­te cel puțin imo­ral.

Con­form proi­ec­tu­lui pro­pus de vi­ce­pri­ma­rul Dan Cris­tian Po­pes­cu, înce­pând cu 1 sep­tem­brie, în Sec­to­rul 2 înce­pe im­ple­men­ta­rea efec­ti­vă, în eta­pe, a ges­ti­u­nii în Sis­tem de Ma­na­ge­ment Inte­grat (SMID) a între­gii can­ti­tăți de deșeuri mu­ni­ci­pa­le pro­du­se în sec­tor de toți be­ne­fi­cia­rii ser­vi­ci­u­lui în ca­li­ta­tea lor de deți­nă­tori și ge­ne­ra­tori de deșeuri, ter­me­nul de fi­na­li­za­re a acți­u­nii fi­ind de 31 mar­tie 2019. Ope­ra­to­rul de co­lec­ta­re și ges­ti­o­na­re (sa­lu­bri­za­re) au­to­ri­zat (adi­că Su­per­com) preia res­pon­sa­bi­li­ta­tea im­ple­men­tă­rii și asi­gu­ră­rii fun­cți­o­nă­rii SMID. Ges­ti­u­nea SMID pre­su­pu­ne co­lec­ta­rea se­pa­ra­tă și tran­spor­tul se­pa­rat al deșeu­ri­lor me­na­je­re, pro­venind de la gos­po­dă­ri­i­le po­pu­lați­ei, pre­cum și a deșeu­ri­lor si­mi­la­re pro­venind din ac­ti­vi­tăți co­mer­cia­le, din in­dus­trie și in­sti­tuții, in­clu­siv fra­cții co­lec­ta­te se­pa­rat, pre­cum și ges­ti­o­na­rea aces­to­ra. Acti­vi­tăți­le se des­fășoa­ră con­ti­nuu, per­ma­nent, pe ba­ză de pro­gra­me de co­lec­ta­re apro­ba­te de Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui 2.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.