ORDO­NA­NȚA TOADER îi va scă­pa sau nu pe in­frac­tori?

Cotidianul - - ACTUALITATE - Paul Du­mi­tres­cu

Mi­nis­trul Jus­tiți­ei Tu­do­rel Toader a anu­nțat că va pro­pu­ne adop­ta­rea unei or­do­na­nțe de ur­ge­nță ca­re să re­vi­zu­ias­că sen­ti­nțe­le da­te de că­tre in­sta­nțe­le de ju­de­ca­tă pe ba­za pro­to­coa­le­lor între ser­vi­ci­i­le se­cre­te sau a in­ter­cep­tă­ri­lor te­le­fo­ni­ce ile­ga­le. Anu­nțul a dat naște­re la con­tro­ver­se. Da­că re­pre­zen­ta­nți ai par­ti­de­lor de la gu­ver­na­re su­sțin iniția­ti­va, opo­ziția și spe­cia­liști în drept cred că aces­ta vi­ne, de fapt, în spri­ji­nul po­li­ti­ci­e­ni­lor cer­tați cu le­gea.

„Să-i dăm ce­lui ca­re are sen­ti­men­tul că es­te con­dam­nat pe ne­drept, pe pro­to­coa­le, pe in­ter­cep­tări ne­le­ga­le, po­si­bi­li­ta­tea să se con­vin­gă da­că con­dam­na­rea lui es­te dre­ap­tă sau ne­dre­ap­tă. Cum? El să so­li­ci­te re­vi­zu­i­rea ho­tă­rârii, să avem un fil­tru de ad­mi­si­bi­li­ta­te, un ju­de­că­tor să des­chi­dă do­sa­rul și să va­dă da­că X, ca­re se cre­de con­dam­nat pe ne­drept a fost con­dam­nat pe ba­ză de in­ter­cep­tări sau pe ba­ză de pro­to­coa­le. Să fa­că o pro­ce­du­ră de ad­mi­si­bi­li­ta­te și nu e vor­ba de pro­to­col, de in­ter­cep­ta­re ne­le­ga­lă, îi res­pin­ge și ră­mâne ho­tă­rârea cum a fost, da­că e vor­ba de pro­to­coa­le sau in­ter­cep­tări ne­le­ga­le, să de­vi­nă ad­mi­si­bi­lă ce­re­rea de re­vi­zu­i­re și să o pu­nă pe cir­cu­it, în pro­ce­du­ra de re­for­ma­re“, ex­pli­că Tu­do­rel Toader. Aces­ta a spus că va fa­ce pro­pu­ne­rea la sfârși­tul pe­ri­oa­dei de con­ce­diu.

„Și cei ca­re sunt vi­no­va­ţi au drep­tul la un pro­ces co­rect“

Preșe­din­te­le Se­na­tu­lui Că­lin Po­pes­cu-tă­ri­ce­a­nu apre­cia­ză că un ast­fel de de­mers ar da vi­no­vați­lor drep­tul la un pro­ces echi­ta­bil. „Chiar și cei ca­re sunt vi­no­va­ţi au drep­tul la un pro­ces co­rect în ca­re pro­ce­du­ri­le sunt res­pec­ta­te și le­gi­le sunt res­pec­ta­te. Nu mai vor­bim de fap­tul că pro­ba­bil sunt și oa­meni ne­vi­no­va­ţi ca­re au avut de su­fe­rit din cau­za ace­as­ta. Dar, de prin­ci­piu, într-o ţa­ră în ca­re func­ţi­o­nea­ză jus­ti­ţia co­rect, chiar și cel vi­no­vat are drep­tul la un pro­ces co­rect.“

Se­cre­ta­rul ge­ne­ral ad­junct al PSD, Co­druț Ște­fă­nes­cu, dă asi­gu­rări că un ast­fel de de­mers are spri­ji­nul to­tal al coa­liți­ei de gu­ver­nă­mânt. „Noi, cei din coa­li­ţie, avem foar­te ma­re încre­de­re în de­ci­zi­i­le pe ca­re le ia Tu­do­rel Toader, în sen­sul de a re­a­du­ce drep­ta­tea și si­gu­ran­ţa într-un sis­tem ca­re es­te din ce în ce mai hu­lit pen­tru abu­zu­ri­le pe ca­re le-a fă­cut. Aici mă re­fer la sis­te­mul de jus­ti­ţie din Ro­mânia. Prin ur­ma­re, coa­li­ţia PSD-ALDE îl sus­ţi­ne pe dom­nul Tu­do­rel Toader. E o sus­ţi­ne­re to­ta­lă, e o sus­ţi­ne­re po­li­ti­că.“

„Mai ușor cu re­vi­zu­i­ri­le, că ne ru­pem gâtul“

Ex-mi­nis­trul Jus­tiți­ei Ra­lu­ca Pru­nă atra­ge însă ate­nția că un ast­fel de act nor­ma­tiv poa­te fi pe­ri­cu­los pen­tru iniția­tori. „Mai ușor cu re­vi­zu­i­ri­le sau Oug-uri­le pe scări, că ne ru­pem gâtul. Un pro­to­col e «ile­gal» da­că de­ci­de asta o in­sta­nță, nu pen­tru că așa grăi­ește unul de pe stra­dă ca­re e mic și se ia prea în se­ri­os. Iar până la da­ta când CCR a de­cis că fi­re­le le întin­de insta­nța, nu altci­ne­va, to­tul era le­gal“, scria ace­as­ta pe pa­gi­na sa de Fa­ce­book.

Ra­lu­ca Pru­nă in­vo­că prin­ci­pi­ul ne­re­troac­ti­vi­tății le­gii și spu­ne că pro­to­coa­le­le ar tre­bui de­cla­ra­te ile­ga­le prin de­ci­zii ale in­sta­nțe­lor de ju­de­ca­tă, nu prin­tr-un act nor­ma­tiv emis de Gu­vern.

Mași­nă de spă­lat vi­no­vă­ţii pe­na­le

Un alt fost mi­nis­tru al Jus­tiți­ei, Că­tă­lin Pre­doiu, cre­de că ordo­na­nța are de fapt scop po­li­tic. „Câmp li­ber pen­tru zbur­dăl­ni­cii pe toa­te lis­te­le de can­di­da­turi ale tu­tu­ror ce­lor con­dam­na­ţi, pe ca­re o sim­plă ce­re­re de re­vi­zu­i­re îi tran­sfor­mă din nou în pre­zum­tiv ne­vi­no­va­ţi, du­pă ce au fost ju­de­ca­ţi și gă­si­ţi vi­no­vați. O fi bi­ne?! Pa­re un fel de mași­nă de spă­lat vi­no­vă­ţii pe­na­le ace­as­tă proi­ec­ta­tă OUG. În con­clu­zie, ca­drul le­gal pen­tru re­vi­zu­i­re es­te su­fi­ci­ent, Toader ar ieși din «mat­ca con­sti­tu­ţi­o­na­lă» cu o ast­fel de OUG, efec­tul po­li­tic ar fi un cec în alb la can­di­da­tu­ra po­li­ti­că al ori­că­rui con­dam­nat pe­nal și tran­sfor­ma­rea sis­te­mu­lui po­li­tic într-un spa­ţiu al con­dam­na­ţi­lor pe­nal cu «cer­ti­fi­cat de abu­zat pe­nal». Lu­pii își pun bla­nă de oaie.“

Mai mult, aces­ta ar­gu­men­te­a­ză că ac­tul nor­ma­tiv ar încăl­ca prin­ci­pi­ul se­cu­ri­tății ju­ri­di­ce, întru­cît vi­ze­a­ză ho­tă­râri pe­na­le ră­ma­se de­fi­ni­ti­ve ca­re in­tră sub pu­te­rea de lu­cru ju­de­cat.

„De­di­ca­tă in­frac­to­ri­lor aflați în fun­cții pu­bli­ce“

Li­de­rul opo­ziți­ei, preșe­din­te­le USR Dan Bar­na, spu­ne că ordo­na­nța de ur­ge­nță pro­pu­să es­te de fapt de­di­ca­tă in­frac­to­ri­lor din fun­cții pu­bli­ce. „Es­te o con­ti­nua­re a ace­ea ce s-a întâmplat cu Co­dul Pe­nal în Par­la­ment, un­de in­frac­ţi­uni între­gi au fost pur și sim­plu șter­se din Co­dul Pe­nal, pen­tru ca per­soa­ne con­dam­na­te, cum e Li­viu Drag­nea, să de­vi­nă brusc per­soa­ne de­cen­te. Es­te o or­do­nan­ţă de­di­ca­tă in­frac­to­ri­lor din Ro­mânia, din­tre ca­re mul­ţi sunt în func­ţii pu­bli­ce. Deci, ace­as­tă or­do­nan­ţă se adre­se­a­ză per­soa­ne­lor cu pro­ble­me pe­na­le re­a­le, mul­te din­tre ele afla­te în func­ţii pu­bli­ce, și ace­as­tă or­do­nan­ţă nu fa­ce altce­va de­cât să le sub­ţi­e­ze do­sa­re­le de pro­be.“

„Mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei s-a tran­sfor­mat în avo­ca­tul ma­fi­ei!“

Prim-vi­ce­preșe­din­te­le PNL, Ra­lu­ca Tur­can, cre­de că mi­nis­trul Jus­tiți­ei in­ci­tă la pro­tes­te pe ma­si­ve pe 10 au­gust. „Mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei s-a tran­sfor­mat în avo­ca­tul ma­fi­ei! Mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei, în Ro­mânia Eu­ro­pe­a­nă, fa­vo­ri­ze­a­ză in­frac­to­rii și ofe­ră un mo­tiv de plânge­re pe­na­lă. Da­că se con­cre­ti­ze­a­ză ace­as­tă OUG pen­tru re­ju­de­ca­rea ca­zu­ri­lor unor in­frac­tori do­ve­di­ţi, de­vi­ne o obli­ga­ţie eva­lua­rea unei plângeri pe­na­le. Anun­ţul aces­tei or­do­nan­ţe nu fa­ce de­cât sa in­ci­te. El re­pre­zin­tă fon­dul ide­al pen­tru pro­tes­te ma­si­ve pe 10 Au­gust. Tu­do­rel Toader ofe­ră o no­uă do­va­dă de sfi­da­re crun­tă fa­ţă de ce­ea ce aște­ap­tă ro­mânii“, scria ace­as­ta pe Fa­ce­book.

„Es­te bi­ne să fie dez­bă­tu­tă în Par­la­ment“

Fos­tul preșe­din­te al CSM, ju­de­că­to­rul Ho­rați­us Dum­bra­vă, es­te de pă­re­re „ca ast­fel de proi­ec­te să ur­me­ze ca­lea le­gis­la­ti­vă, adi­că dez­ba­te­re în Par­la­ment, ar­gu­men­te pro și con­tra, aco­lo vin și spe­cia­liștii din sis­tem, CSM, li se cer opi­nii in­stan­ţe­lor, par­che­te­lor, so­ci­e­ta­tea ci­vi­lă la rândul ei are po­si­bi­li­ta­tea să-și spu­nă punc­tul de ve­de­re, nu es­te o ches­ti­u­ne ca­re poa­te fi ex­pe­dia­tă atât de ra­pid cum cred că fa­ce dom­nul mi­nis­tru. Par­la­men­tul mi se pa­re cel mai si­gur loc un­de se pot întâlni opi­ni­i­le pro și con­tra.“

Avo­ca­tul Adrian Toni Ne­a­cșu, un fost mem­bru CSM, es­te în fa­voa­rea OUG și es­te de pă­re­re că ast­fel se des­chi­de ca­lea re­ju­de­că­rii do­sa­re­lor în ca­re exis­tă sus­pi­ci­uni. „Si­gur că ar tre­bui evi­ta­te or­do­nan­ţe­le de ur­gen­ţă în do­me­ni­ul drep­tu­lui pe­nal. Dar asta e va­la­bil pen­tru so­ci­e­tă­ţi nor­ma­le în ca­re le­gi­fe­ra­rea chiar se poa­te fa­ce prin Par­la­ment. Re­vi­zu­i­rea ho­tă­râri­lor ju­de­că­to­rești de­fi­ni­ti­ve es­te de­ja o ca­le de atac ex­traor­di­na­ră, prin ca­re ero­ri­le evi­den­te ale in­stan­ţe­lor ca­re au pro­nun­ţat con­dam­nări de­fi­ni­ti­ve pot fi îndrep­ta­te. Însă ac­tua­la re­gle­men­ta­re es­te de­fi­ci­ta­ră și nu cu­prin­de un re­me­diu pen­tru abu­zu­ri­le de sis­tem dez­vă­lu­i­te în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă. Și mă re­fer aici la ho­tă­râri­le ju­de­că­to­rești pro­nun­ţa­te în ur­ma des­fășu­ră­rii unui pro­ces evi­dent ine­chi­ta­bil, cu pro­be ob­ţi­nu­te în ba­za unor pro­to­coa­le se­cre­te, cu pro­be ob­ţi­nu­te de ser­vi­ci­i­le de in­for­ma­ţii, ori cu pro­be ne­le­ga­le cum ar fi in­ter­cep­tă­ri­le efec­tua­te de SRI, așa cum a de­cis Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă. Toa­te aces­te ne­re­gu­li, fie au fost de­ja sanc­ţi­o­na­te de Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă, fie s-au do­ve­dit a fi pro­fund ne­le­ga­le și ne­de­mo­cra­ti­ce, cum ar fi ju­de­ca­ta pe ba­za unor pro­to­coa­le.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.