O rec­ti­fi­ca­re de mi­liar­de

Cotidianul - - POLITICĂ - Ele­na Șer­ban

Cu doar câte­va zi­le înain­te de va­ca­nță, pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a anu­nțat pri­ma rec­ti­fi­ca­re bu­ge­ta­ră. „Avem o rec­ti­fi­ca­re bu­ge­ta­ră po­zi­ti­vă. Avem veni­turi în plus la bu­ge­tul ge­ne­ral con­so­li­dat per sold de aproa­pe 6 mi­liar­de de lei. Ordo­nan­ţa de rec­ti­fi­ca­re va fi adop­ta­tă în a do­ua ju­mă­ta­te a lu­nii au­gust“, a de­cla­rat Dăn­ci­lă.

Anu­nțul a venit du­pă ce ieri la Gu­vern s-au pe­rin­dat cu mic, cu ma­re, vi­ce­pre­mi­e­rii, mi­nis­trul de Fi­na­nțe, preșe­din­te­le Se­na­tu­lui și li­de­rul de­pu­tați­lor.

În de­bu­tul șe­di­nței de Gu­vern, pre­mi­e­rul Dăn­ci­lă a ți­nut să spu­nă că in­ves­ti­ţi­i­le pu­bli­ce pe pri­me­le șa­se luni ale anu­lui 2018 au ajuns la 9,1 mi­liar­de lei, com­pa­ra­tiv cu 6 mi­liar­de lei în ace­e­ași pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut. „In­ves­ti­ţi­i­le pu­bli­ce pe pri­me­le șa­se luni ale anu­lui 2018 au ajuns la 9,1 mi­liar­de lei, com­pa­ra­tiv cu 6 mi­liar­de lei în ace­e­ași pe­ri­oa­dă a anu­lui 2017. Vor­bim, așa­dar, des­pre o crește­re foar­te im­por­tan­tă, cu apro­xi­ma­tiv 50%. In­ves­ti­ţi­i­le străi­ne di­rec­te au cres­cut, de ase­me­nea, în pri­mul se­mes­tru al aces­tui an, la 2,21 mi­liar­de eu­ro, com­pa­ra­tiv cu 1,93 mi­liar­de eu­ro în ace­e­ași pe­ri­oa­dă a anu­lui tre­cut“, a de­cla­rat prim-mi­nis­trul.

Po­tri­vit pre­mi­e­ru­lui Dăn­ci­lă, în pri­me­le șa­se luni ale anu­lui au in­trat în eco­no­mie 6,9 mi­liar­de lei din fon­duri eu­ro­pe­ne - plă­ţi efec­tua­te, cu aproa­pe 22,8% mai mul­te de­cât în ace­e­ași pe­ri­oa­dă a anu­lui 2017. „Am vă­zut cum ime­diat du­pă pu­bli­ca­rea exe­cu­ţi­ei bu­ge­ta­re pe pri­ma ju­mă­ta­te a anu­lui, mul­ţi s-au gră­bit să fa­că sce­na­rii îngri­jo­ră­toa­re cu pri­vi­re la de­fi­ci­tul bu­ge­tar. Aș vrea să-i li­niștesc. Sun­tem un Gu­vern res­pon­sa­bil cu pre­zen­tul și cu vi­i­to­rul Ro­mâni­ei. Ne vom înca­dra în li­mi­ta de de­fi­cit bu­ge­tar de 3% din PIB“, a adău­gat pre­mi­e­rul.

În de­bu­tul ace­leiași șe­di­nțe de Gu­vern, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a ți­nut să „înțe­pe“puțin o par­te a opi­ni­ei pu­bli­ce în le­gă­tu­ră cu ploi­le abun­den­te din ul­ti­me­le zi­le. „Din pă­ca­te, ve­dem cu de­za­mă­gi­re că ne­ca­zul oa­me­ni­lor es­te fo­lo­sit în lup­ta po­li­ti­că. Fac apel că­tre cei ten­ta­ţi de ace­as­tă abor­da­re lip­si­tă de eti­că să la­se de­o­par­te in­te­re­se­le mă­run­te și să-și con­cen­tre­ze ener­gia în aju­to­ra­rea ce­tă­ţe­ni­lor. Gu­ver­nul Ro­mâni­ei a avut și are, în con­ti­nua­re, în aten­ţie si­tua­ţia din între­a­ga ţa­ră, iar spri­ji­nul pe ca­re îl ofe­rim nu ţi­ne cont de op­ţi­u­ni­le po­li­ti­ce“, a spus pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă la înce­pu­tul șe­din­ţei de Gu­vern.

Ea a mai spus că a in­ter­venit prompt și a acor­dat pe­ri­o­dic în șe­din­ţe­le de Gu­vern, în func­ţie de eva­luă­ri­le din te­ri­to­riu, aju­toa­re fi­nan­cia­re din fon­dul de in­ter­ven­ţie al Gu­ver­nu­lui pen­tru re­fa­ce­rea in­fras­truc­tu­rii din lo­ca­li­tă­ţi­le afec­ta­te de inun­da­ţii. „Nu­mai în lu­na iu­lie am acor­dat spri­jin fi­nan­ciar în va­loa­re to­ta­lă de pes­te 320 de mi­li­oa­ne de lei pen­tru toa­te co­mu­ni­tă­ţi­le din ju­de­ţe­le afec­ta­te. De ase­me­nea, am spri­ji­nit au­to­ri­tă­ţi­le lo­ca­le atât cu for­ţe de in­ter­ven­ţie și uti­la­je pen­tru înde­păr­ta­rea alu­vi­u­ni­lor și scoa­te­rea apei din gos­po­dă­rii cât și cu ne­ce­sa­rul de car­bu­rant pen­tru uti­la­je­le fo­lo­si­te în te­ren. (…) Men­ţi­o­nez aici acor­da­rea a pes­te 57 de mi­li­oa­ne de lei pen­tru re­a­li­za­rea in­ves­ti­ţi­ei ame­na­ja­re râu Cra­cău la Slo­bo­zia, în ju­de­ţul Ne­amţ, din fon­du­ri­le Mi­nis­te­ru­lui Mun­cii am acor­dat su­me de bani și pen­tru spri­ji­ni­rea fa­mi­li­i­lor și a per­soa­ne­lor sin­gu­re ca­re se aflau în si­tua­ţii de ne­ce­si­ta­te ca ur­ma­re a inun­da­ţi­i­lor“, a adău­gat pre­mi­e­rul.

Ea a afir­mat că Exe­cu­ti­vul va con­ti­nua să spri­ji­ne fi­nan­ciar co­mu­ni­tă­ţi­le, ast­fel încât „via­ţa tu­tu­ror ce­lor ca­re au tre­cut prin mo­men­te di­fi­ci­le să re­vi­nă la nor­mal“.

„Cer, din nou, au­to­ri­tă­ţi­lor pu­bli­ce lo­ca­le și in­sti­tu­ţi­i­lor cen­tra­le să con­lu­cre­ze pen­tru iden­ti­fi­ca­rea zo­ne­lor de risc, ast­fel încât să in­ter­venim din timp prin in­ves­ti­ţii ca­re să ţi­nă oa­me­nii la adă­post în fa­ţa fu­ri­ei na­tu­rii“, a con­chis șe­ful Exe­cu­ti­vu­lui.

De­pu­ta­tul PNL Io­nel Pa­lăr a cri­ti­cat Gu­ver­nul, la sfârși­tul lu­nii iu­lie, sus­ţi­nând că ba­nii pen­tru inun­da­ţii au fost alo­ca­ţi în func­ţie de apar­te­nen­ţa po­li­ti­că a pri­ma­ri­lor și că „da­că pri­ma­rul nu are car­net roșu, ne­voi­le oa­me­ni­lor nu exis­tă“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.