Ping-pong cu Le­gea of­fsho­re

Cotidianul - - POLITICĂ - Eca­te­ri­na Craiu

Preșe­din­te­le Ro­mâni­ei a re­tri­mis Par­la­men­tu­lui spre re­e­xa­mi­na­re le­gea ca­re re­gle­men­te­a­ză mă­su­ri­le de ex­ploa­ta­re a ga­ze­lor na­tu­ra­le din Ma­rea Ne­a­gră.

Klaus Io­han­nis ar­gu­men­te­a­ză că nu au fost clar re­gle­men­ta­te mo­da­li­tă­ţi­le prin ca­re câști­gu­ri­le din re­de­ven­ţe de­vin veni­turi la bu­ge­tul de stat, în con­di­ţi­i­le în ca­re ac­tua­la for­mă a le­gii pre­ve­de tran­sfe­rul aces­tor veni­turi că­tre con­trac­te­le de par­te­ne­riat pu­blic-pri­vat, nu că­tre bu­ge­tul con­so­li­dat. „Con­si­de­răm că le­gea tre­bu­ie re­a­na­li­za­tă și din per­spec­ti­va unei po­ten­ţia­le încăl­cări a prin­ci­pi­u­lui nea­fec­tă­rii veni­tu­ri­lor bu­ge­ta­re. În acest sens, sem­na­lăm că le­gea su­pu­să re­e­xa­mi­nă­rii pre­ve­de că su­me­le re­zul­ta­te din re­de­ven­ţe și im­po­zit asu­pra veni­tu­ri­lor su­pli­men­ta­re of­fsho­re se fac venit la Fon­dul spe­cial de fi­nan­ţa­re a con­trac­te­lor de par­te­ne­riat pu­blic – pri­vat în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le art. 13 alin. (3) din Ordo­nan­ţa de ur­gen­ţă nr. 39/2018 pri­vind par­te­ne­ria­tul pu­blic – pri­vat, fă­ră să fie su­pu­se ana­li­zei, în pre­a­la­bil, alo­că­ri­le alter­na­ti­ve ale veni­tu­ri­lor bu­ge­ta­re pre­co­ni­za­te, în con­for­mi­ta­te cu pri­o­ri­tă­ţi­le de in­ves­ti­ţii ca­re tre­bu­ie să im­pul­si­o­ne­ze dez­vol­ta­rea eco­no­mi­că și so­cia­lă a Ro­mâni­ei”, po­tri­vit sur­sei ci­ta­te. Șe­ful sta­tu­lui mai sus­ţi­ne că Le­gea of­fsho­re a fost adop­ta­tă de Le­gis­la­tiv fă­ră a res­pec­ta prin­ci­pi­ul bi­ca­me­ra­lis­mu­lui.

Par­la­men­ta­rii au adop­tat în se­si­u­nea ex­traor­di­na­ră proi­ec­tul ca­re mo­di­fi­că Le­gea of­fsho­re și ca­re sta­bi­lește mă­suri pen­tru ex­ploa­ta­rea ga­ze­lor din Ma­rea Ne­a­gră. Pe 12 fe­brua­rie ini­ţia­ti­va a pri­mit vo­tul Se­na­tu­lui, iar pe 9 iu­lie a fost adop­ta­tă de­ci­zi­o­nal de Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor. Prin­tre mo­di­fi­că­ri­le adop­ta­te de co­mi­sie și adop­ta­te de Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor se nu­mă­ră și cea re­fe­ri­toa­re la pro­duc­ţia de ga­ze ca­re va fi tran­zac­ţi­o­na­tă pe pia­ţa din Ro­mânia, ca­re a cres­cut la ju­mă­ta­te, în loc de 30%, cum era pre­vă­zut ini­ţial. Un alt amen­da­ment adop­tat de de­pu­ta­ţi se re­fe­ră la in­tro­du­ce­rea su­me­lor înca­sa­te din re­ve­den­ţe și im­po­zi­te su­pli­men­ta­re, ca­re vor ali­men­ta fon­dul spe­cial cre­at prin ordo­nan­ţa par­te­ne­ria­tu­lui pu­blic-pri­vat. Pe 24 iu­lie, preșe­din­te­le PSD, Li­viu Drag­nea, a afir­mat că tre­bu­ie re­gle­men­ta­tă le­gea pri­vind ex­ploa­ta­rea ga­ze­lor în Ma­rea Ne­a­gră foar­te lim­pe­de, prin­tr-o or­do­nan­ţă a Gu­ver­nu­lui, în sen­sul unei pre­ve­deri ca­re să sta­bi­le­as­că o for­mu­lă de cal­cul „pen­tru de­du­ce­ri­le pen­tru im­po­zi­tul pe veni­tu­ri­le su­pli­men­ta­re”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.