Ca­ni­cu­lă și fe­no­me­ne ex­tre­me

Cotidianul - - ULTIMA ORĂ - Că­lin Mar­chi­e­vici

Sud-ves­tul Eu­ro­pei es­te lo­vit de un val de căl­du­ră ca­re poa­te du­ce la atin­ge­rea re­cor­du­lui de 48 de gra­de Cel­si­us înre­gis­trat în 1977, la Ate­na. Mi­nis­te­rul Ro­mân de Exter­ne a emis mai mul­te aler­te de că­lă­to­rie pen­tru Por­tu­ga­lia, Fra­nța și Gre­cia.

Aler­tă în Por­tu­ga­lia

MAE in­for­me­a­ză ce­tățe­nii ro­mâni ca­re se află, tran­zi­te­a­ză sau do­resc să că­lă­to­re­as­că în Re­pu­bli­ca Por­tu­ghe­ză că Insti­tu­tul Por­tu­ghez al Mă­rii șiat­mos­fe­rei (IPMA) a emis o aver­ti­za­re de cod por­to­ca­liu de ca­ni­cu­lă pen­tru înce­pu­tul lu­nii au­gust și de cod roșu de ca­ni­cu­lă, pen­tru dis­tric­te din cen­trul și nor­dul ță­rii. Po­tri­vit Eu­ro­news, au­to­ri­tăți­le por­tu­ghe­ze au de­cre­tat aler­tă spe­cia­lă pri­vind ris­cul pro­du­ce­rii unor in­cen­dii de ve­ge­tație și mi­nis­trul de In­ter­ne a aver­ti­zat po­pu­lația. ”Fo­rțe­le de se­cu­ri­ta­te au anu­nțat că în ac­ti­vi­ta­tea lor de su­pra­ve­ghe­re vor avea to­le­ra­nță ze­ro față de ori­ce com­por­ta­ment ris­cant”, pen­tru a pre­ve­ni in­cen­di­i­le.

Spa­nia, sub cod roșu

Și în Spa­nia sunt zo­ne pen­tru ca­re a fost emis co­dul roșu de ca­ni­cu­lă, în timp ce ma­re par­te a ță­rii es­te sub cod gal­ben. ”Va­lul de căl­du­ră din Pe­nin­su­la Ibe­ri­că poa­te avea con­se­ci­nțe gra­ve asu­pra ce­lor aflați aco­lo, asu­pra tran­spor­tu­lui și a tu­riști­lor ca­re nu sunt obi­nșu­iți cu căl­du­ra. Es­te o si­tuație la ca­re tre­bu­ie să fiți ate­nți”, a de­cla­rat pen­tru The Evening Stan­dard un ofi­cial de la Ofi­ci­ul pen­tru Me­te­o­ro­lo­gie din Ma­rea Bri­ta­nie.

Aver­tis­ment și pen­tru Fra­nța

Pe 1 au­gust, MAE ro­mân a mai emis o aler­tă de că­lă­to­rie în de­par­ta­men­te­le din su­dul Fra­nței. În con­for­mi­ta­te cu da­te­le pu­se la dis­po­ziție de au­to­ri­tăți­le lo­ca­le, în pe­ri­oa­da 31 iu­lie 2018 – 5 au­gust 2018, su­dul Fra­nței (De­par­ta­men­te­le Var, Alpes-ma­ri­ti­mes, Hau­te-cor­se, Vau­clu­se, Bo­u­ches-du-rhône, Gard, He­rault, Py­re­ne­es Ori­en­ta­les, Au­de, Tarn și Avey­ron), se con­frun­tă cu cod por­to­ca­liu de ca­ni­cu­lă (tem­pe­ra­turi ca­re pot atin­ge 40-42 gra­de Cel­si­us). Ce­tă­ţe­nii ro­mâni afla­ţi în va­ca­nță sau sta­bi­liți în su­dul Fra­nței sunt sfă­tu­i­ţi să evi­te zo­ne­le pen­tru ca­re sunt ac­ti­va­te co­du­ri­le de aler­tă. Fe­no­me­ne ex­tre­me s-au înre­gis­trat și în Cor­si­ca, aco­lo un­de o vi­i­tu­ră a dus la moar­tea a pa­tru tu­riști, iar unul es­te dat dis­pă­rut.

Ploi și fur­tuni în Gre­cia

Nici G re­cia nu es­te scu­ti­tă de vre­me ex­tre­ma, ploi și fur­tuni pu­ter­ni­ce la ni­vel lo­cal, însoți­te de că­deri de grin­di­nă și vânt pu­ter­nic. MAE a emis o aler­tă de că­lă­to­rie și pen­tru ace­as­tă ța­ră, va­la­bi­lă până pe 4 au­gust. Pe 3 au­gust 2018 va fi afec­ta­te Ma­ce­do­nia cen­tra­lă și de vest, Thes­sa­lia, Epir, in­su­le­le Spo­ra­de, ves­tul Gre­ci­ei Con­ti­nen­ta­le și Pe­lo­po­nez (în prin­ci­pal par­tea de vest). Pe 4 au­gust 2018 se vor sem­na­la fe­no­me­ne ex­tre­me în Ma­ce­do­nia cen­tra­lă și de est (în prin­ci­pal ju­de­te­le Pi­e­ria, Imat­heia, Pel­la), Epir, Tes­sa­lia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.