„Ma­nua­le­le șco­la­re es­te un su­bi­ect in­tens…“

Cotidianul - - ULTIMA ORĂ -

Mult iro­ni­za­tă pen­tru ne­nu­mă­ra­te­le sa­le ga­fe, Pre­mi­e­rul Dăn­ci­lă și-a gă­sit un con­cu­rent se­ri­os în stâlci­rea lim­bii ro­mâne. Iar aces­ta es­te însuși Valentin Popa, mi­nis­trul Edu­cați­ei, cel de la ca­re ne-am aștep­ta să dea „ora exac­tă“în pri­vi­nța unei ex­pri­mări co­rec­te. Ne aștep­tăm de­ge­a­ba! Ieri, în con­fe­ri­nță de pre­să în ca­re a pre­zen­tat bi­la­nțul pri­me­lor lui șa­se luni de ac­ti­vi­ta­te, mi­nis­trul Edu­cați­ei ne-a anu­nțat că „Ma­nua­le­le șco­la­re es­te un su­bi­ect in­tens și pro­ba­bil prin­ci­pa­la sar­ci­nă a Mi­nis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei.“Iar pen­tru a de­mon­stra clar că a câști­gat „la scor“lup­ta împo­tri­va lim­bii ro­mâne, mi­nis­trul Popa a con­ti­nuat, plin de aplomb: „În acest cost de 24 de mi­li­oa­ne de lei es­te in­clu­să edi­ta­rea și drep­tu­ri­le de au­tor.“Dar nu doar gra­ma­ti­ca i-a dat bă­tăi de cap mi­nis­tru­lui Popa. Du­pă cum bi­ne știm, la fi­e­ca­re înce­put de an șco­lar învăță­mântul ro­mânesc se con­frun­tă cu o cri­ză a ma­nua­le­lor. Acum, mi­nis­trul Edu­cați­ei a des­co­pe­rit că de fapt avem o cri­ză a au­to­ri­lor de ma­nua­le: „Ro­mânia are o cri­ză de scri­i­tori de ma­nua­le, iar căr­ţi­le șco­la­re de lim­ba en­gle­ză lip­sesc“. Mo­tiv pen­tru ca­re a pro­pus, cum alt­fel, un sim­po­zi­on, o con­fe­ri­nță, o ce­va… ca­re să re­zol­ve pro­ble­ma: „Am dori ca în toam­nă să avem un sim­po­zi­on, o con­fe­rin­ţă, un grup de lu­cru în ca­re să încer­căm să in­stru­im cât mai mul­te ca­dre di­dac­ti­ce pen­tru a pu­tea ela­bo­ra ma­nua­le șco­la­re, de­oa­re­ce avem o cri­ză de scri­i­tori de ma­nua­le.“

„Avem o lip­să…“

Pen­tru a cla­ri­fi­ca acest as­pect, mi­nis­trul Popa ne-a lă­mu­rit că „de exem­plu, încă avem o lip­să a ma­nua­le­lor de lim­bă en­gle­ză. Nu am pri­mit ma­nus­cri­se su­fi­ci­en­te ca­re să se ca­li­fi­ce pen­tru a avea ma­nual de lim­bă en­gle­ză. Ui­mi­tor, dar ace­as­ta es­te re­a­li­ta­tea și în ge­ne­ral nu avem su­fi­ci­ent de mul­te ma­nus­cri­se ast­fel încât să avem pen­tru fi­e­ca­re dis­ci­pli­nă cel pu­ţin trei ma­nua­le pe ca­re să le ofe­rim ca­dre­lor di­dac­ti­ce să fie ale­se pen­tru a fi ti­pă­ri­te. Sunt ma­nua­le, dar nu la toa­te dis­ci­pli­ne­le.“Noi­le ma­nua­le pot fi vă­zu­te on­li­ne pe si­te-ul www.ma­nua­le.edu.ro. Dar mi­nis­trul nu es­te mu­lțu­mit: „Da­că ac­ce­săm, vom ve­dea că sunt foar­te fru­moa­se, ve­ţi gă­si dis­ci­pli­ne ca­re sunt în trei ver­si­uni, alte­le în do­uă sau într-o sin­gu­ră ver­si­u­ne, pre­cum is­to­ria. Nu am avut mai mul­te ver­si­uni ca­li­fi­ca­te. Din punct de ve­de­re es­te­tic sunt fru­moa­se, din punct de ve­de­re al con­ţi­nu­tu­lui, cred că sunt pu­ţin cam încăr­ca­te, dar așa știu să scrie ma­nua­le spe­cia­liștii noștri din sis­tem.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.