O FYFDUÌJF Qol­jtjdae

Cotidianul - - DEZVĂLUIRI -

înde­plini obi­ec­ti­ve­le PSAL II din cau­za opo­ziți­ei sis­te­mu­lui ma­fi­ot» sau că «(…) a ne agăța de un fals pa­tri­o­tism că pi­er­dem băn­ci­le es­te com­plet greșit»“.

12. Com­pa­nia ROMARM, că­pușa­tă de PDL

În da­ta de 22 mai 2012, Ion Stan lan­sa o altă acu­zație gre­vă: nu­mi­rea pa­tro­nu­lui fir­mei de pa­ză Con­dor, Ma­ri­us-va­si­le Crișan, la șe­fia ROMARM, ce a avut ca unic scop să pro­du­că bani pen­tru PDL, că­pușând com­pa­nia nați­o­na­lă. Stan afir­ma ca ROMARM es­te împin­să de­li­be­rat în fa­li­ment și se între­ba da­că nu cum­va într-o fi­lia­lă a PDL și UNPR pen­tru ope­rați­uni spe­cia­le ile­ga­le. Du­pă ce a pre­zen­tat mai mul­te din­tre mași­nați­u­ni­le din in­dus­tria apă­ră­rii, de­pu­ta­tul con­clu­zi­o­na că ace­as­ta nu mai poa­te fi sal­va­tă de­cât da­că es­te „eli­be­ra­tă de că­pușe­le po­li­ti­ce și de com­bi­nați­i­le in­fra­cți­o­na­le cu ma­fia tran­snați­o­na­lă a tra­fi­ca­nți­lor de ar­me“.

13. Ion Stan acu­za că a fost fi­lat în mod agre­siv și os­ten­ta­tiv în cam­pa­nia elec­to­ra­lă din va­ră

Într-o in­ter­venție din 13 iu­nie 2012, vi­ce­preșe­din­te­le Co­mi­si­ei de con­trol al SRI a po­ves­tit în Ca­me­ra De­pu­tați­lor cum a re­cu­nos­cut „între flori“un ofițer SRI ca­re îl ur­ma­rea în ul­ti­ma săp­tă­mână de cam­pa­nie elec­to­ra­lă din ca­drul ale­ge­ri­lor lo­ca­le din va­ră. „Așa­dar, în ca­li­ta­tea mea de de­pu­tat, de vi­ce­preșe­din­te al Co­mi­si­ei co­mu­ne per­ma­nen­te a Ca­me­rei De­pu­tați­lor și a Se­na­tu­lui pen­tru exer­ci­ta­rea con­tro­lu­lui par­la­men­tar asu­pra ac­ti­vi­tății Ser­vi­ci­u­lui Ro­mân de In­for­mații, am de­venit «obi­ec­tiv» al unei ope­rați­uni de su­pra­ve­ghe­re ti­pi­ce po­liți­ei po­li­ti­ce“, a re­la­tat el. „Cum era fi­resc, pen­tru a mă lă­muri de ce sunt ur­mă­rit atât eu, cât și can­di­dații USL la preșe­di­nția con­si­li­u­lui ju­dețe­an și, res­pec­tiv, pen­tru Pri­mă­ria mu­ni­ci­pi­u­lui Târgo­viște, am fă­cut apel la pro­fe­si­o­niști ne­o­be­di­e­nți po­li­tic, ca­re mi-au de­voa­lat o par­te din sche­ma Pdl-is­tă de frau­da­re a ale­ge­ri­lor lo­ca­le“, a mai spus de­pu­ta­tul. El a pre­ci­zat că, „în con­cret, în ju­dețul Dâmbo­vița es­te în des­fășu­ra­re mi­tu­i­rea a cir­ca 40.000 de ale­gă­tori din­tr-o co­mu­ni­ta­te et­ni­că re­pre­zen­ta­ti­vă“și a pre­zen­tat apoi pe larg mo­dul în ca­re a fost gândi­tă între­a­ga ope­rați­u­ne. La pre­gă­ti­rea frau­dei ar fi par­ti­ci­pat mai mul­ţi din­tre apro­piații preșe­din­te­lui PDL Dâmbo­vița, Flo­rin Po­pes­cu (can­di­dat la șe­fia CJ), din frun­tea struc­tu­ri­lor po­liți­ei ju­dețe­ne.

14. In­dus­tria de apă­ra­re es­te fa­li­men­ta­tă pen­tru sa­tis­fa­ce­rea unor in­te­re­se pri­va­te

Tot în da­ta de 13 iu­nie, Ion Stan re­cla­ma în Ca­me­ra De­pu­tați­lor și fap­tul că mo­der­ni­za­rea do­tă­ri­lor Ar­ma­tei Ro­mâne es­te sa­bo­ta­tă sis­te­ma­tic și in­dus­tria de apă­ra­re es­te fa­li­men­ta­tă pen­tru sa­tis­fa­ce­rea unor in­te­re­se pri­va­te. În acest con­text, el a vor­bit des­pre „scan­da­loa­sa și mur­da­ră afa­ce­re a ra­che­te­lor Vol­khov și Hawk“, pe ca­re a pus-o în le­gă­tu­ră cu ce­le­brul hol­ding UTI GRUP, ca­re „se afla în to­pul aca­pa­ră­rii con­trac­te­lor cu sta­tul, al spon­so­ri­ză­ri­lor și cum­pă­ră­rii in­fluen­ţe­lor și pro­te­cți­ei po­li­ti­ce“. „Cu bu­nă ști­i­nță și re­aua-cre­di­nță a unor ge­ne­ra­li – di­rec­to­rul de pro­gram din De­par­ta­men­tul pen­tru Arma­men­te, șe­ful De­par­ta­men­tu­lui Arma­men­te și su­pe­ri­ori ai aces­to­ra, le­gați de Co­tro­ceni și de ma­fia Pdl-is­to-unpr-is­tă din in­dus­tria de apă­ra­re și afa­ce­ri­le in­ter­nați­o­na­le cu ar­ma­ment –, au lan­sat o li­ci­tație cu cai­et de sar­cini de­di­cat, ast­fel ca UTI să fie sin­gu­rul ofer­tant pen­tru up­gra­da­re la ni­vel C3 a ra­che­te­lor Hawk (ca­re ar tre­bui up­gra­da­te C4!). În plus, în aran­ja­men­tul con­trac­tual es­te pre­vă­zu­tă și up­gra­da­rea C3 a ra­che­te­lor Vol­khov, ca­re sunt din fa­bri­cație la ni­ve­lul C3! Din acest fals, in­clus în li­ci­tația des­chi­să de UM 02550 Bu­cu­rești pen­tru sis­tem C3 ra­che­te sol-aer Hawk PIP III și SA-2 Vol­khov (Anu­nț SEAP nr. 135411/10.05.2012 / Ter­men de­pu­ne­re ofer­te 26 iu­nie 2012), ofer­tan­tul îndoi­el­nic și ile­gal UTI ar ur­ma să înca­se­ze mi­li­oa­ne­le afe­ren­te lo­tu­lui de ra­che­te Vol­khov, fă­ră să miște un de­get.

Ace­as­tă li­ci­tație cu apa­ren­te de le­ga­li­ta­te stră­ve­zii tre­bu­ie ime­diat sto­pa­tă și res­ta­bi­li­tă le­ga­li­ta­tea ope­rați­u­nii“, ce­rea de­pu­ta­tul PSD.

Com­pa­nia UTI a fost acu­za­tă de Ion Stan și într-o altă in­ter­ven­ţie din 13 iu­nie, de­di­ca­tă de ace­as­tă da­tă de­va­li­ză­rii ROMARM. În acest con­text, so­cial-de­mo­cra­tul amin­tea, între alte­le, „blo­ca­rea, de că­tre gu­ver­nă­ri­le Pdl-is­te, a pre­pa­ra­ti­ve­lor de închei­e­re a con­trac­tu­lui de pro­duc­ţie și fur­ni­za­re a o su­tă de tan­curi TR-85 MI, pen­tru ca­re exis­tă in­te­res din par­tea ar­ma­tei co­lum­bi­e­ne“, și „de­tur­na­rea Acor­du­lui de co­la­bo­ra­re pen­tru re­a­li­za­rea tran­spor­to­ru­lui blin­dat 8×8 SAUR 3 de că­tre Au­to­me­ca­ni­ca Mo­reni în fa­voa­rea UTI D&SE, ca­re nu are ca­pa­ci­tă­ţi­le și spe­cia­li­ză­ri­le ne­ce­sa­re, în afa­ra an­ga­jă­rii unor sub­con­trac­tori dez­mem­bra­ţi din sis­te­mul ROMARM“.

Ion Stan a amin­tit mul­te alte ne­re­gu­li con­sta­te la ROMARM, pre­ci­zând la fi­na­lul înși­ru­i­rii că, „vă­dit sen­si­bil la di­fi­cul­tă­ţi­le in­dus­tri­ei de apă­ra­re, UTI De­fen­se & Se­cu­ri­ty Engi­ne­e­ring, prin do­cu­men­tul nr. 8769 din 12 au­gust 2011, adre­sat Mi­nis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, Co­mer­ţu­lui și Me­di­u­lui de Afa­ceri, din ca­re ci­tăm, ofe­ră so­lu­ţia sal­va­toa­re: «Gru­pul de fir­me UTI es­te in­te­re­sat în pre­lua­rea CN ROMARM (…). Gru­pul de fir­me UTI poa­te pre­lua între­a­ga com­pa­nie (…). Sta­tul își poa­te păs­tra un pro­cent de acți­uni (25-40 %) (…), re­zol­vându-se păs­tra­rea in­te­re­su­lui sta­tu­lui în fi­na­nța­rea sec­to­ru­lui (…)»“.

15. MRU, acu­zat de im­pli­ca­re „con­tro­ver­sa­tă“în ca­zu­ri­le Teo Pe­ter și Omar Hays­sam

Ul­ti­ma in­ter­ven­ţie a lui Ion Stan în fa­ţa co­le­gi­lor din Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor a fost con­sem­na­tă pe si­te-ul in­sti­tu­ţi­ei tot pe 13 iu­nie 2012, când vi­ce­preșe­din­te­le Co­mi­si­ei de con­trol a adus acu­za­ţii ex­trem de gra­ve la adre­sa fos­tu­lui pre­mi­er Mi­hai Răz­van Ungu­re­a­nu, ca­re a ocu­pat în tre­cut și func­ţi­i­le de mi­nis­tru de Ex­ter­ne și de șef al SIE. Po­tri­vit de­pu­ta­tu­lui, aten­ţia de ca­re s-a bu­cu­rat Ungu­re­a­nu din par­tea pre­sei „a ge­ne­rat și nu­me­roa­se co­men­ta­rii ale ci­ti­to­ri­lor, și nu nu­mai ale aces­to­ra, de­oa­re­ce une­le co­men­ta­rii re­zul­tă a fi, in­du­bi­ta­bil, infor­ma­ţii di­ri­ja­te din in­te­ri­o­rul unor ser­vi­cii se­cre­te. De aici sau de pe me­ri­dia­ne înde­păr­ta­te“.

„Un ast­fel de co­men­ta­riu re­a­du­ce în aten­ţie cir­cum­stan­ţe­le ac­ci­den­tu­lui în ca­re a de­ce­dat Teo Pe­ter și ne dez­vă­lu­ie că au­to­rul uci­de­rii din cul­pă nu a fost sol­da­tul ame­ri­can, ci fi­ul, mi­nor și be­at, la vo­la­nul bo­li­du­lui, al pri­mu­lui dem­ni­tar al Amba­sa­dei SUA la Bu­cu­rești. Sol­da­tul, pro­ta­go­nis­tul unei re­la­ţii se­xua­le cu o mi­no­ră, fi­i­ca unui mem­bru al Con­su­la­tu­lui SUA, a fost de­ter­mi­nat să preia fap­ta asu­pra sa. Dar, pen­tru asta, mar­to­rul-cheie tre­bu­ia «să nu mai fie gă­sit». Mi­hai-răz­van Ungu­re­a­nu, de la cârma MAE și a SIE, a fă­cut tot ce tre­bu­ia ca mar­to­rul să nu fie iden­ti­fi­cat și pre­zent la pro­ces, iar ur­ma­rea a fost ne­do­ve­di­rea nu atât a acu­za­ţi­i­lor, cât mai ales a per­soa­nei ca­re s-a aflat la vo­lan în mo­men­tul pro­du­ce­rii ac­ci­den­tu­lui“, a de­cla­rat Ion Stan.

„Com­pli­ci­ta­tea la o ast­fel de ope­ra­ţi­u­ne nu i-a cre­at oa­re ni­ci­un fel de de­pen­den­ţă sau a fost toc­mai con­se­cin­ţa fi­re­as­că a unei de­pen­den­ţe an­te­ri­oa­re?!“, s-a între­bat so­cial-de­mo­cra­tul.

Po­tri­vit aces­tu­ia, de­sem­na­rea lui Ungu­re­a­nu ca prim-mi­nis­tru „a fost o «mu­ta­re în plic» pri­mi­tă de Traian Bă­ses­cu de la lob­byis­tul Loc­khe­ed Mar­tin, Che­vron, Gold Cor­po­ra­ti­on, Ro­man Coo­per etc., acre­di­tat pe lângă chi­riașul Pa­la­tu­lui Co­tro­ceni. Aces­ta, la rândul său, înglo­dat în an­ga­ja­men­te de tră­da­re în fa­voa­rea pro­tec­to­ri­lor ex­terni“.

„Pe se­a­ma spe­ran­ţe­lor înves­ti­te în ace­as­tă su­ga­ti­vă po­li­ti­că, avi­dă de pu­te­re, ono­ruri și ave­re, Che­vron i-a im­pus să con­trac­te­ze cre­di­te­le pen­tru aco­pe­ri­rea ris­cu­ri­lor de me­diu, iar Ro­man Coo­per i-a ce­rut o pe­ri­oa­dă de gra­ţie, în ca­re să fie scu­ti­tă de ta­xe și im­po­zi­te, plus o se­rie de ga­ran­ţii și alte fa­ci­li­tă­ţi. În we­e­ken­dul de 1 mai, prim-mi­nis­trul cen­zu­rat a fost con­vo­cat la Nep­tun. Ofi­cial, de Traian Bă­ses­cu, ne­o­fi­cial, de lob­byis­tul ante­ri­or men­ţi­o­nat, pri­lej cu ca­re Bă­ses­cu și Ungu­re­a­nu au fost se­ver re­e­va­lua­ţi, ca ele­men­te de spri­jin al in­te­re­se­lor com­pa­ni­i­lor străi­ne amin­ti­te, re­a­min­tin­du-li-se că sunt pa­si­bi­li de exe­cu­ta­re po­li­ti­că si­li­tă, fi­e­ca­re du­pă cât li s-a tran­sfe­rat în con­tu­ri­le ce pot fi ime­diat des­căr­ca­te la ze­ro“, a mai afir­mat vi­ce­preșe­din­te­le Co­mi­si­ei de con­trol al SRI.

În con­ti­nua­rea in­ter­ven­ţi­i­lor sa­le, el a fă­cut re­fe­ri­re și la ca­zul Hays­sam. „Un alt co­men­ta­riu re­a­du­ce în ac­tua­li­ta­te, cu un con­sis­tent su­pli­ment de infor­ma­ţii, re­la­tă­ri­le pu­bli­ca­te ale fos­tu­lui pro­cu­ror Ci­prian Nas­ta­siu în le­gă­tu­ră cu fap­tul că Mi­hai-răz­van Ungu­re­a­nu a fa­ci­li­tat vi­zi­ta­rea în de­ten­ţie a lui Omar Hays­sam de că­tre avo­ca­tul Mor­de­chai Tzi­vin. «Co­men­ta­to­rul» ne pre­ci­ze­a­ză că vi­zi­ta fă­ră mar­tori a avo­ca­tu­lui Mor­de­chai Tzi­vin a fost ante­ri­or pre­gă­ti­tă, prin de­fec­ta­rea in­sta­la­ţi­i­lor de in­ter­cep­ta­re pe ca­re SRI le mon­ta­se în ce­lu­la-re­zer­vă de spi­tal a te­ro­ris­tu­lui Omar Hays­sam, de­fec­ţi­u­ne ca­re a con­sti­tu­it su­bi­ec­tul unor re­proșuri foar­te du­re pe ca­re ră­po­sa­tul Ra­du Ale­xan­dru Ti­mof­te, di­rec­to­rul SRI, le-a adre­sat, fă­ră per­dea, atât ad­junc­tu­lui său, ge­ne­ra­lul ing. Du­mi­tru Zam­fir, cât și mi­nis­tru­lui de Inter­ne, Va­si­le Bla­ga, și ches­to­ru­lui-șef Vir­gil Arde­le­an, șe­ful lui Doi ș-un sfert, au­to­rul co­man­di­tar al de­fec­tă­rii in­sta­la­ţi­ei, dar și al mu­tă­rii te­ro­ris­tu­lui într-o altă ce­lu­lă, în even­tua­li­ta­tea că SRI ar in­ter­ve­ni pen­tru re­me­di­e­rea de­fec­ţi­u­nii, ce­ea ce s-a și întâmplat. Prin re­cen­ta scur­ge­re de infor­ma­ţii, ge­ne­ra­tă de co­men­ta­tor, ni se con­fir­mă zvo­nul, ca­re de­vi­ne ast­fel o ști­re, că Mi­hai Răz­van Ungu­re­a­nu, par­te a ope­ra­ţi­u­nii de ex­fil­tra­re a agen­tu­lui Omar Hays­sam din Ro­mânia, avea cu­noștin­ţă de fap­tul că în tim­pul vi­zi­tei se­cu­ri­za­te a avo­ca­tu­lui s-a per­fec­tat aran­ja­men­tul fal­si­fi­că­rii re­zul­ta­te­lor ana­li­ze­lor me­di­ca­le, în ve­de­rea eli­be­ră­rii te­ro­ris­tu­lui sub pre­tex­tul fa­zei ter­mi­na­le a bo­lii de ca­re nu su­fe­rea. Ni­ci­un ast­fel de ser­vi­ciu nu poa­te ră­mâne ne­răs­plă­tit. Chiar cu ce­tă­ţe­nia unui stat ca­re întot­de­au­na își re­cu­pe­re­a­ză agen­ţii și nu-și ex­tră­de­a­ză su­pușii“, a afir­mat Ion Stan.

„Po­si­bi­li­ta­tea ca MRU să ai­bă du­blă ce­tă­ţe­nie ne re­a­min­tește de o altă scur­ge­re de infor­ma­ţii, di­ri­ja­tă pe ca­lea «co­men­ta­ri­i­lor», și anu­me si­mi­li­tu­di­ni­le sa­le de CV cu Ho­ria Ro­man Pa­ta­pi­e­vici. Și unul, și altul au fost im­puși aten­ţi­ei opi­ni­ei pu­bli­ce in­ter­na­ţi­o­na­le pe se­a­ma unor scan­da­luri re­gi­za­te de un no­to­riu agent al Kgb-ului, con­stând în pro­vo­cări di­ver­si­o­nis­te de com­pro­mi­te­re a Ser­vi­ci­u­lui Ro­mân de Infor­ma­ţii. La fel ca și în ca­zul as­cen­den­ţi­lor lui Pa­ta­pi­e­vici, și as­cen­den­ţii lui Ungu­re­a­nu sunt sus­pec­ta­ţi a fi «fan­to­me» cu bi­o­gra­fii de împru­mut, adi­că oa­meni ai apa­ren­ţe­lor cre­a­te de ser­vi­ci­i­le se­cre­te, pen­tru înșe­la­rea ad­ver­sa­ri­lor în ale că­ror eli­te sunt in­fil­tra­ţi și na­tu­ra­li­za­ţi“, a adău­gat de­pu­ta­tul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.