Vis­cri 32 — Artă și Meșteșug

Cotidianul - - CULTURĂ - Mag­da­le­na Po­pa Bu­luc

Aso­ciația Cu­im­bold adu­ce la Vis­cri în pre­mi­e­ră o se­le­cție de ca­hle pic­ta­te tran­sil­vă­ne­ne din ar­hi­va fa­bri­cii Te­ra­co­ta Me­diaș, pre­sa­te și pic­ta­te ma­nual. Expo­ziția fa­ce par­te din eveni­men­te­le co­ne­xe fes­ti­va­lu­lui Săp­tă­mâna Ha­fer­land și es­te unul din­tre proi­ec­te­le dez­vol­ta­te de Cu­im­bold pe plat­for­ma Tran­syl­va­nian Arts & Craf­ts.

Ver­ni­sa­jul va avea loc luni, 6 au­gust, la Vis­cri 32, iar expo­ziția poa­te fi vi­zi­ta­tă până în lu­na sep­tem­brie.

Te­ra­co­ta Me­diaș es­te ul­ti­ma fa­bri­că de so­be cu ca­hle, pre­sa­te și pic­ta­te ma­nual din Ro­mânia. Ace­as­tă fa­bri­că a păs­trat vie tra­diția bres­le­lor tran­sil­vă­ne­ne de meșteșu­gari, pro­ce­deul teh­no­lo­gic de ma­nu­fac­tu­ra­re a ca­hle­lor de pă­mânt ars fi­ind tran­smis de la o ge­ne­rație la alta. Din 1906, la Te­ra­co­ta Me­diaș, fi­e­ca­re ca­hlă es­te pre­sa­tă, fi­ni­sa­tă, gla­zu­ra­tă și pic­ta­tă ma­nual.

Te­ra­co­ta Me­diaș lu­cre­a­ză con­stant cu res­tau­ra­tori, or­ga­ni­zații și in­ves­ti­tori în pa­tri­mo­nial cul­tu­ral pre­cum Mu­zeul ASTRA Si­biu, Fun­dația Mi­hai Emi­nes­cu Trust, Expe­ri­en­ce Tran­syl­va­nia, co­na­cul Apa­fi, Mă­lâncrav, co­na­cul Ban­ffy, Fun­dația Mi­cha­el Schmidt s.a.

Expo­ziția es­te găz­du­i­tă de Vis­cri 32, o pro­pri­e­ta­te să­se­as­că res­tau­ra­tă atent, ca­re in­clu­de, în pre­zent, Ca­sa Albas­tră con­stru­i­tă în 1912 și o șu­ră albă con­ver­ti­tă într-un spațiu de­di­cat gas­tro­no­mi­ei tran­sil­vă­ne­ne.

Șu­ra ofe­ră ofe­ră prânzuri și ci­ne farm-to-ta­ble du­pă rețe­te cu­le­se din Tran­sil­va­nia, păs­tra­te ca odi­ni­oa­ră sau rein­ter­pre­ta­te. Ingre­di­en­te­le pro­vin în cea mai ma­re par­te de la mi­ca rețea de fur­ni­zori res­pon­sa­bi­li, fa­mi­lii de ță­rani și mici fer­mi­eri. Pre­pa­ra­te­le sunt gă­ti­te încet, une­ori timp de mai mul­te ore și în ge­ne­ral la cup­tor sau ce­aun.

Aso­cia­ţia Cul­tu­ra­lă Cu­im­bold es­te o or­ga­ni­zație non-gu­ver­na­men­ta­lă ca­re are ca scop pro­mo­va­rea in­dus­tri­i­lor cre­a­ti­ve și a pa­tri­mo­ni­u­lui ma­te­rial și ima­te­rial din Ro­mânia. Imbold es­te to­to­da­tă un ge­ne­ra­tor de artă și proi­ec­te cul­tu­ra­le ca­re își pro­pu­ne ca, prin eveni­men­te cu vi­zi­bi­li­ta­te ri­di­ca­tă, să adu­că în lu­mi­nă ar­tiștii ro­mâni con­tem­po­rani, meșteri și meșteșu­gari și ma­nu­fac­turi cu im­por­ta­nță pen­tru pa­tri­mo­ni­ul cul­tu­ral nați­o­nal.

Lu­cră­ri­le fa­bri­cii Te­ra­co­ta Me­diaș au fost ex­pu­se de că­tre Imbold la Ro­ma­nian De­sign We­ek, Noap­tea Albă a Ga­le­ri­i­lor — NAG, la Cas­te­lul Can­ta­cu­zi­no, Acua­re­la și Mu­zeul Ci­vi­li­zați­ei Po­pu­la­re Tra­diți­o­na­le ASTRA, Si­biu.

Cea de-a șa­sea ediție a fes­ti­va­lu­lui Săp­tă­mâna Ha­fer­land se des­fășoa­ră în pe­ri­oa­da 2 — 6 au­gust și cu­prin­de lo­ca­li­tăți­le Archi­ta, Roa­deș, Sas­chiz, Ho­mo­rod, Ru­pea, Criț, Meșen­dorf, Cloașterf, Bu­nești și Vis­cri.

Ediția 2018 acor­dă o ate­nție spe­cia­lă meșteșu­gu­ri­lor lo­ca­le, sub slo­ga­nul Săp­tă­mâna Ha­fer­land. Fes­ti­val cu meșteșug, să­sesc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.