Ro­mânia, re­pu­bli­ca în ca­re toa­tă lu­mea ci­tește până înțe­le­ge

Cotidianul - - ANALIZĂ COTIDIANĂ - Ci­prian De­me­ter

Îmi amin­tesc cu nos­tal­gie pe­ri­oa­da co­mu­nis­tă, în ca­re pă­ri­nții mei se întâlneau pe la aga­pe cu di­ve­rși pri­e­teni și un­de se spu­neau în șoap­tă ban­curi cu Bu­lă, cu se­cu­riști și cu, ați ghi­cit!, po­li­tiști... Au tre­cut aproa­pe 30 de ani de la Re­vo­luție, iar ce­le mai bu­ne ban­curi sunt tot ce­le cu po­lițiști, se­cu­riști și cu Bu­lă, in­di­fe­rent cum s-o nu­mi el în re­a­li­ta­te. Tre­bu­ie să re­cu­nosc că ace­as­tă re­a­li­ta­te es­te întreți­nu­tă și ali­men­ta­tă din plin de fap­te­le unor anu­mi­te per­so­na­je. Cum în co­lo­nia nu­mi­tă Ro­mânia nu ai prea mul­te opți­uni pen­tru câști­ga­rea unui trai de­cent, fie pleci la mun­că în Eu­ro­pa, fie, grație fai­moa­se­lor pro­to­coa­le ca­re au ofi­cia­li­zat o între­a­gă rețea ma­fi­o­tă de an­ga­jări în sis­te­mul pu­blic, îți asi­guri un post căl­duț de bu­ge­tar. Mult trâmbița­ta lup­tă an­ti­co­ru­pție nu cred că a ajuns nici mă­car la ușa aces­tor in­sti­tuții, căci alt­fel nu-mi ex­plic „prin­ci­pi­ul nu­li­tăți­lor con­tro­la­bi­le“ca­re au că­pușat tot sis­te­mul de an­ga­jări la stat, ajun­gându-se la in­cre­di­bi­la„per­for­ma­nță“ca în in­sti­tuți­i­le pu­bli­ce să gă­sim cei mai slab pre­gă­tiți an­ga­jați... Și acum dă-i și lup­tă, Ro­mânie, și des­cur­că-te cum vei pu­tea! În scan­da­lul de acum, cu pre­te­nție de brand, și anu­me MU­IE PSD, Po­liția Ro­mână ne-a de­mon­strat că, așa cum ne-a obișnu­it și bra­vul nos­tru preșe­din­te, nu tre­bu­ie să te gră­bești să tra­gi con­clu­zii pri­pi­te, ci­tești ar­de­le­nește până înțe­le­gi ce scrie... da­că o să înțe­le­gi vre­o­da­tă! Cam 13 zi­le i-au tre­bu­it Po­liți­ei Ro­mâne să înțe­le­a­gă că MU­IE PSD es­te o înju­ră­tu­ră și că un tip se plim­ba cu un mi­nor într-o mași­nă cu nu­me­re ob­sce­ne. Bai­eți fini po­li­tiștii de la cir­cu­lație. Ei ci­ti­se­ră nu­mai be­le­tris­ti­că, de un­de nai­ba să fi au­zit de ase­me­nea înju­ră­tu­ră!? Tre­bu­ie să apre­ci­em to­tuși că mi­ra­co­lul ci­ti­tu­lui i-a atins și i-a lu­mi­nat într-un târziu, însă ră­mâne o ma­re pro­ble­mă ca­re nu va dis­pă­rea prea cu­rând din Ro­mânia: lip­sa de pro­fe­si­o­na­lism a unor in­sti­tuții și ine­vi­ta­bi­le­le abu­zuri ge­ne­ra­te de gra­ve ca­re­nțe com­por­ta­men­ta­le, in­te­lec­tua­le și edu­cați­o­na­le. Da­că pen­tru po­li­tiștii de la cir­cu­lație sunt ne­ce­sa­re săp­tă­mâni să înțe­le­a­gă sem­ni­fi­cația a pa­tru li­te­re, tre­bu­ie să re­cu­nosc că nu au stat pe gânduri o se­cun­dă și, ca „buni pro­fe­si­o­niști“ce sunt, l-au trântit pe Ilie Năs­ta­se ime­diat cu di­nții de bor­du­ră pen­tru că bău­se do­uă beri înain­te să se ur­ce la vo­lan.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.