Sar­mi­ze­ge­tu­sa Re­gia poa­te fi vi­zi­ta­tă din nou

Cotidianul - - ULTIMA ORĂ -

Sar­mi­ze­ge­tu­sa Re­gia s-a re­des­chis pen­tru vi­zi­ta­tori. În sit se poa­te ajun­ge, însă, du­pă aproa­pe cinci ki­lo­me­tri de mers pe jos, din cau­ză că o por­ţi­u­ne din DJ ca­re fa­ce le­gă­tu­ra între Orăștie – Cos­tești – Sar­mi­ze­ge­tu­sa Re­gia, afec­tat de alu­ne­că­ri­le de te­ren, ră­mâne închis tra­fi­cu­lui au­to.

„De sâmbă­tă, 04 au­gust 2018, si­tul Sar­mi­ze­ge­tu­sa Re­gia și-a re­luat pro­gra­mul de vi­zi­ta­re. Dru­mul Ju­dețe­an 705A, ca­re fa­ce le­gă­tu­ra între Orăștie – Cos­tești – Sar­mi­ze­ge­tu­sa Re­gia, ră­mâne în con­ti­nua­re închis tra­fi­cu­lui au­to pe sec­to­rul cu­prins între Re­mi­za Va­lea Albă (km 33+370) și par­ca­rea de la in­tra­rea pe ale­ea pi­e­to­na­lă”, in­for­me­a­ză Con­si­li­ul Ju­dețe­an Hu­ne­doa­ra.

Vi­zi­ta­to­rii pot lă­sa au­to­tu­ris­me­le sau au­to­ca­re­le la in­ter­se­cția de un­de se in­tră în zo­na nu­mi­tă „Va­lea Albă” și de aici își pot con­ti­nua dru­mul pe jos (cir­ca 5,5 ki­lo­me­tri) până la Sar­mi­ze­ge­tu­sa Re­gia.

Șo­fe­ri­lor li se re­co­man­dă ate­nție spo­ri­tă în zo­ne­le sem­na­li­za­te de pe DJ 705A în ca­re exis­tă sur­pări de ma­luri. La cir­ca un ki­lo­me­tru în amon­te de Cos­tești, pe o po­rți­u­ne de drum de cir­ca 30 de me­tri se cir­cu­lă doar pe o sin­gu­ră ban­dă.

În cur­sul săp­tă­mânii tre­cu­te, în ur­ma fe­no­me­ne­lor me­teo ex­tre­me pro­du­se în zo­na Mu­nți­lor Șu­re­a­nu, au avut loc alu­ne­cări de te­ren pe ver­san­tul Fețe­le Albe ca­re au blo­cat com­plet ac­ce­sul au­to și pi­e­to­nal pe DJ 705A, în zo­na Va­lea Albă. De ase­me­nea, pe zo­na pi­e­to­na­lă in­sti­tu­i­tă pe sec­to­rul din dru­mul ju­dețe­an DJ 705A, între km 36+525 – 37+370, s-au sem­na­lat alte do­uă alu­ne­cări de te­ren ca­re au îngreu­nat ac­ce­sul.

În zo­nă se lu­cre­a­ză în con­ti­nua­re la înlă­tu­ra­rea pă­mântu­lui, bo­lo­va­ni­lor și a res­tu­ri­lor ve­ge­ta­le des­prin­se de pe ver­sa­nți. To­to­da­tă se lu­cre­a­ză și la re­fa­ce­rea cor­pu­lui de drum dis­trus de ape­le învol­bu­ra­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.