Re­zul­ta­te ex­traor­di­na­re la ca­no­taj

Cotidianul - - ULTIMA ORĂ -

Ro­mânia a încheiat Cam­pi­o­na­te­le Eu­ro­pe­ne de Ca­no­taj de la Glas­gow pe lo­cul întâi în cla­sa­men­tul ge­ne­ral pe me­da­lii cu 3 de aur, 2 de ar­gint și 2 de bronz.

Du­mi­ni­că, în ul­ti­ma zi a com­pe­ti­ţi­ei, Ro­mânia a mai ob­ţi­nut do­uă me­da­lii, am­be­le în pro­be mas­cu­li­ne. La du­blu vâsle, Ioan Prun­de­a­nu și Ma­rian Ena­che că fă­cut o cur­să fru­moa­să, cu­ce­rind me­da­lia de ar­gint.

Cei doi tri­co­lori au re­cu­pe­rat fru­mos în a do­ua ju­mă­ta­te a cur­sei pen­tru a tre­ce li­nia de so­si­re la 5 ze­ci­mi de se­cun­dă de echi­pa­jul Fran­ţei.

A do­ua me­da­lie a venit de la 8+1. Echi­pa­jul tri­co­lor, for­mat din Vlad Dra­goș Ai­co­boae, Adrian Da­mii, Ale­xan­dru Ma­tin­ca, Con­stan­tin Ra­du, Con­stan­tin Adam, Ser­giu Be­jan, Cris­ti Pîrghie, Ale­xan­dru Cos­min Ma­co­vei – Adrian Mun­te­a­nu, a abor­dat cu ma­re cu­raj pro­ba re­gi­nă, una cu ma­re tra­di­ţie în ape­le bri­ta­ni­ce. Ro­mânii au tras până la ul­ti­ma pi­că­tu­ră și au cu­ce­rit me­da­lia de bronz (5:29,710). Ar­gin­tul le-a fost su­flat la ul­ti­ma lo­vi­tu­ră de Olan­da (di­fe­ren­ţă fi­na­lă de do­uă ze­ci­mi de se­cun­dă). Au­rul a re­venit Ger­ma­ni­ei. Du­mi­ni­că, Ro­mânia a mai fost re­pre­zen­ta­tă în fi­na­la de la du­blu vâsle ca­te­go­rie ușoa­ră. Gia­ni­na Be­le­a­gă și Io­ne­la Coz­mi­uc au ra­tat po­di­u­mul de pu­ţin, încheind cur­sa pe lo­cul 4.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.