Schim­ba­rea la față a DNA

Cotidianul - - ACTUALITATE - Va­si­le Sur­cel

Ale­ge­rea unui nou șef la DNA pa­re a fi de­venit un soi de film se­rial, „re­gi­zat“de Tu­do­rel Toa­der, mi­nis­trul Jus­tiți­ei. Aces­ta a anu­nțat că ple­a­că în con­ce­diu de odih­nă, exact în zi­ua în ca­re se lan­se­a­ză cel de-al doi­lea epi­sod al se­le­cți­ei can­di­dați­lor pen­tru șe­fia DNA.

Ră­ma­să sub con­du­ce­re in­te­ri­ma­ră du­pă de­mi­te­rea Lau­rei Co­druța Ko­ve­si, Di­re­cția Nați­o­na­lă Anti­co­ru­pție aște­ap­tă ale­ge­rea unui nou șef. O pri­mă ten­ta­ti­vă de ale­ge­re, prin con­curs, a unui șef al DNA a eșuat la sfârși­tul lu­nii tre­cu­te, pe 27 iu­lie, când Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei a anu­nțat: „În ca­drul pro­ce­su­lui de se­le­cție s-a apre­ciat că ni­ci­u­nul din­tre can­di­dați nu înde­pli­nește ce­ri­nțe­le ne­ce­sa­re de­sem­nă­rii pen­tru nu­mi­rea în fun­cția de pro­cu­ror-șef al Di­re­cți­ei Nați­o­na­le Anti­co­ru­pție. În ca­drul pro­gra­mu­lui ma­na­ge­rial sau pe par­cur­sul in­ter­vi­u­lui, ni­ci­un can­di­dat nu a pre­zen­tat su­fi­ci­en­te ele­men­te de plan fun­da­men­ta­te pe o ana­li­ză a si­tuați­ei ac­tua­le ca­re să per­mi­tă, ul­te­ri­or, un pro­ces obi­ec­tiv și tran­spa­rent de eva­lua­re a per­for­man­ţe­lor ma­na­ge­ria­le. În ur­ma des­fășu­ră­rii pro­ce­du­rii de se­le­cție, vă adu­cem la cu­noști­nță fap­tul că nu se va fa­ce o pro­pu­ne­re de nu­mi­re în fun­cția de pro­cu­ror-șef al Di­re­cți­ei Nați­o­na­le Anti­co­ru­pție din­tre can­di­dații par­ti­ci­pa­nți, pro­ce­du­ra ur­mând a fi re­lua­tă“.

O no­uă încer­ca­re

Po­tri­vit ca­len­da­ru­lui anu­nțat de Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei, cea de-a do­ua cam­pa­nie de se­lec­ţie a can­di­da­ţi­lor pen­tru șe­fia DNA a înce­put luni, 6 au­gust, și va du­ra o lu­nă. Inter­vi­e­va­rea ce­lor ca­re vor par­ti­ci­pa la ace­as­tă se­le­cție se va des­fășu­ra la înce­pu­tul lu­nii sep­tem­brie, iar con­clu­zia va fi anu­nța­tă pe 6 sep­tem­brie.

Lis­ta pro­cu­ro­ri­lor ca­re înde­pli­nesc con­di­ţi­i­le le­ga­le de par­ti­ci­pa­re la se­lec­ţie și pro­gra­ma­rea in­ter­vi­u­ri­lor vor fi afișa­te la se­di­ul Mi­nis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei, iar pe 29 au­gust vor fi pu­bli­ca­te și pe pa­gi­na de Inter­net a in­sti­tuți­ei.

În aces­te con­diții, „ce­re­ri­le de par­ti­ci­pa­re la se­lec­ţie vor fi înso­ţi­te de do­va­da înde­pli­ni­rii con­di­ţi­i­lor de ve­chi­me, un proi­ect pri­vind exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor spe­ci­fi­ce func­ţi­ei de con­du­ce­re pen­tru ca­re par­ti­ci­pă la se­lec­ţie, un cur­ri­cu­lum vi­tae, mi­ni­mum 10 lu­crări întoc­mi­te de pro­cu­ror în com­par­ti­men­te­le în ca­re și-a des­fășu­rat ac­ti­vi­ta­tea în ul­ti­mii 5 ani, ul­ti­mul ra­port de eva­lua­re a ac­ti­vi­tă­ţii pro­fe­si­o­na­le a pro­cu­ro­ru­lui par­ti­ci­pant la se­lec­ţie și ori­ce alte înscri­suri re­le­van­te“.

Con­form in­for­mați­i­lor ofe­ri­te de Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei, pro­cu­ro­rii ca­re vor par­ti­ci­pa la se­lec­ţie vor sus­ţi­ne, în pe­ri­oa­da 3-5 sep­tem­brie 2018, un in­ter­viu cu mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei. Acest in­ter­viu va con­sta în:

a) sus­ţi­ne­rea proi­ec­tu­lui pri­vind exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor spe­ci­fi­ce func­ţi­ei de con­du­ce­re pen­tru ca­re par­ti­ci­pă la se­lec­ţie, sub ur­mă­toa­re­le as­pec­te:

- pre­zen­ta­rea sin­te­ti­că a uni­tă­ţii/struc­tu­rii pen­tru a că­rei con­du­ce­re par­ti­ci­pă la se­lec­ţie;

- iden­ti­fi­ca­rea unor even­tua­le dis­func­ţii și vul­ne­ra­bi­li­tă­ţi în ac­ti­vi­ta­tea uni­tă­ţii/struc­tu­rii pen­tru a că­rei con­du­ce­re par­ti­ci­pă la se­lec­ţie, pre­cum și a so­lu­ţi­i­lor pro­pu­se pen­tru pre­veni­rea și înlă­tu­ra­rea aces­to­ra;

- pro­pu­neri pen­tru îmbu­nă­tă­ţi­rea ac­ti­vi­tă­ţii ma­na­ge­ria­le a uni­tă­ţii/struc­tu­rii pen­tru a că­rei con­du­ce­re par­ti­ci­pă la se­lec­ţie;

- com­pa­ti­bi­li­ta­tea proi­ec­tu­lui pri­vind exer­ci­ta­rea atri­bu­ţi­i­lor spe­ci­fi­ce func­ţi­ei de con­du­ce­re, întoc­mit de pro­cu­ro­rul par­ti­ci­pant la se­lec­ţie cu ro­lul și func­ţi­i­le Mi­nis­te­ru­lui Pu­blic;

b) ve­ri­fi­ca­rea ap­ti­tu­di­ni­lor ma­na­ge­ria­le și de co­mu­ni­ca­re, vi­zând, în esen­ţă, ca­pa­ci­ta­tea de or­ga­ni­za­re, asu­ma­rea res­pon­sa­bi­li­tă­ţi­lor, ra­pi­di­ta­tea în lua­rea de­ci­zi­i­lor, re­zis­ten­ţa la stres, au­to­per­fec­ţi­o­na­rea, ca­pa­ci­ta­tea de ana­li­ză, sin­te­ză, pre­vi­zi­u­ne, stra­te­gie și pla­ni­fi­ca­re pe ter­men scurt, me­diu și lung, ini­ţia­ti­va în mo­der­ni­za­rea ma­na­ge­men­tu­lui uni­tă­ţii/struc­tu­rii, ca­pa­ci­ta­tea de adap­ta­re ra­pi­dă, ca­pa­ci­ta­tea de re­la­ţi­o­na­re și co­mu­ni­ca­re, ca­pa­ci­ta­tea și dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a lu­cra în echi­pă și de a co­la­bo­ra cu co­le­gii;

c) pre­zen­ta­rea vi­zi­u­nii asu­pra mo­du­lui în ca­re înţe­le­ge să or­ga­ni­ze­ze in­sti­tu­ţia în ve­de­rea înde­pli­ni­rii atri­bu­ţi­i­lor con­sti­tu­ţi­o­na­le de pro­mo­va­re a in­te­re­se­lor ge­ne­ra­le ale so­ci­e­tă­ţii și apă­ră­rii or­di­nii de drept, pre­cum și a drep­tu­ri­lor și li­ber­tă­ţi­lor ce­tă­ţe­ni­lor;

d) pre­zen­ta­rea vi­zi­u­nii cu pri­vi­re la atri­bu­ţi­i­le func­ţi­ei pen­tru ca­re par­ti­ci­pă la se­lec­ţie în ce­ea ce pri­vește coor­do­na­rea ac­ti­vi­tă­ţi­lor de pre­veni­re și com­ba­te­re a cri­mi­na­li­tă­ţii în ge­ne­ral și a unor fe­no­me­ne spe­ci­fi­ce: cri­mi­na­li­ta­te or­ga­ni­za­tă, co­rup­ţie, eva­zi­u­ne fis­ca­lă etc.;

e) ve­ri­fi­ca­rea cu­noștin­ţe­lor spe­ci­fi­ce func­ţi­ei pen­tru ca­re par­ti­ci­pă la se­lec­ţie;

f) ve­ri­fi­ca­rea as­pec­te­lor le­ga­te de mo­ti­va­ţia, con­du­i­ta, in­te­gri­ta­tea și de­on­to­lo­gia pro­fe­si­o­na­lă, pre­cum și alte împre­ju­rări re­zul­ta­te din ana­li­za înscri­su­ri­lor de­pu­se de pro­cu­ro­rul par­ti­ci­pant la se­lec­ţie.

În ca­drul in­ter­vi­u­lui, mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei es­te spri­ji­nit de se­cre­ta­rii de stat din mi­nis­ter. Re­zul­ta­te­le se­lec­ţi­ei vor fi afișa­te la se­di­ul Mi­nis­te­ru­lui Jus­ti­ţi­ei, fi­ind pu­bli­ca­te, pe 6 sep­tem­brie 2018, și pe pa­gi­na de Inter­net a MJ.

Tran­spa­re­nța nu­mi­rii la DNA

Mi­er­curi, 1 au­gust, mi­nis­trul Jus­tiți­ei, Tu­do­rel Toa­der, a anu­nțat că va pu­bli­ca pe si­te-ul Mi­nis­te­ru­lui Jus­tiți­ei pro­ce­du­ri­le an­te­ri­oa­re de nu­mi­re a pro­cu­ro­ri­lor-șe­fi, pen­tru ca pre­sa să le poa­tă com­pa­ra cu ac­tua­la pro­ce­du­ră du­pă ca­re se va ale­ge ur­mașul Lau­rei Co­druța Ko­ve­si la con­du­ce­rea DNA: „Pro­ba­bil to­tuși voi pos­ta astă­zi să ve­deți pro­ce­du­ra du­pă ca­re s-au fă­cut nu­mi­ri­le pro­cu­ro­ri­lor de rang înalt din 2004 până în pre­zent. Adi­că să ve­deți da­că au avut pro­gram ma­na­ge­rial sau nu, să ve­deți da­că au fost con­tra­can­di­dați sau nu, să ve­deți da­că a fost pro­ce­du­ră tran­spa­ren­tă sau nu, să ve­deți da­că a fost co­mi­sie de eva­lua­re sau nu, ast­fel încât să com­pa­rați pro­ce­du­ri­le an­te­ri­oa­re pe ba­za ace­leiași le­gi cu pro­ce­du­ra des­fășu­ra­tă în pre­zent“. Du­pă even­tua­la sta­bi­li­re a unor câști­gă­tori la se­le­cția pen­tru șe­fia DNA, pro­pu­ne­ri­le mi­nis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei vor fi înain­ta­te Con­si­li­u­lui Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii – Sec­ţia pen­tru pro­cu­rori, în ve­de­rea ob­ţi­ne­rii avi­zu­lui aces­tei in­sti­tu­ţii. Ul­te­ri­or ob­ţi­ne­rii avi­zu­lui CSM, mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei înain­te­a­ză pro­pu­ne­rea preșe­din­te­lui Ro­mâni­ei, în ve­de­rea nu­mi­rii în func­ţia de con­du­ce­re. Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei anu­nță că acest ca­len­dar apro­bat ofi­cial ar pu­tea su­feri anu­mi­te mo­di­fi­cări în ra­port cu nu­mă­rul can­di­dați­lor înscriși la con­curs.

Pro­ce­du­ră cu re­pe­tiție

Ace­as­tă a do­uă ten­ta­ti­vă de se­le­cție a unui șef pen­tru DNA a fost de­cla­nșa­tă du­pă ce, la sfârși­tul lu­nii tre­cu­te, Mi­nis­te­rul Jus­ti­ţi­ei a anun­ţat că ni­ci­u­nul din­tre cei pa­tru can­di­da­ţi înscriși în pri­ma run­dă nu întru­nește con­di­ţi­i­le ne­ce­sa­re pen­tru func­ţia de pro­cu­ror-șef DNA. Atunci, cei pa­tru can­di­da­ţi înscriși pen­tru acest post au fost Flo­ren­ti­na Mi­ri­că, pro­cu­ror-șef ser­vi­ciu la Sec­ţia de com­ba­te­re a co­rup­ţi­ei din ca­drul DNA, Cris­tian La­zăr, pro­cu­ror-șef ad­junct la Sec­ţia ur­mă­ri­re pe­na­lă din ca­drul Par­che­tu­lui Ge­ne­ral, Ma­ri­us Ia­cob, pro­cu­ror-șef ad­junct al DNA, și Ele­na Gre­cu, pro­cu­ror-șef ser­vi­ciu în struc­tu­ra cen­tra­lă a DNA, de la Par­che­tul de pe lângă Cur­tea de Apel Con­stan­ţa.

Atunci, ches­ti­o­nat de pre­să în le­gă­tu­ră cu mo­dul în ca­re a de­curs au­di­e­rea can­di­dați­lor, mi­nis­trul Jus­tiți­ei a afir­mat că ace­as­ta a de­curs po­tri­vit pro­ce­du­rii, iar „des­pre re­zul­ta­te și im­pre­sii“va pu­tea vor­bi nu­mai du­pă fi­na­li­za­rea pro­ce­du­rii. Tot atunci, Tu­do­rel Toa­der a dat și un po­si­bil „pro­nos­tic“al ace­lor au­di­eri: „În mod fi­resc, re­gu­la­men­tar, exis­tă ace­as­tă po­si­bi­li­ta­te, pe ca­re eu am enu­nțat-o și, da­că vreți, o re­pet. Da, es­te po­si­bil să de­sem­năm un can­di­dat, du­pă cum es­te po­si­bil, da, să nu de­sem­năm ni­ci­un can­di­dat. Nu înse­am­nă opți­u­nea mea, ci ce­le do­uă po­si­bi­li­tăți“. Până la ur­mă, a ră­mas cea de-a do­ua „po­si­bi­li­ta­te.“

Eva­lua­rea pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral?

În ul­ti­ma vre­me au apă­rut zvo­nuri tot mai in­sis­ten­te con­form că­ro­ra Tu­do­rel Toa­der ar in­te­nți­o­na să eva­lue­ze și ac­ti­vi­ta­tea pro­fe­si­o­na­lă a pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral, Au­gus­tin La­zăr. Fă­ră a con­fir­ma aces­te zvo­nuri, mi­nis­trul Jus­tiți­ei a lă­sat to­tuși să se înțe­le­a­gă că o ast­fel de pro­ce­du­ră ar pu­tea fi to­tuși de­ma­ra­tă: „Pen­tru ori­ca­re din­tre noi, vi­ne o vre­me în ca­re es­te su­pus eva­luă­rii!“.

To­tuși, el a pre­ci­zat că aces­ta es­te un „răs­puns de prin­ci­piu, ge­ne­ral va­la­bil“. Chiar și în con­diți­i­le aces­tei am­bi­gu­i­tăți, Par­che­tul Ge­ne­ral a anu­nțat: „Re­fe­ri­tor la pro­ce­du­ra afla­tă în curs pri­vind se­lec­ţia pro­cu­ro­ri­lor în ve­de­rea efec­tuă­rii pro­pu­ne­rii de nu­mi­re în func­ţia va­can­tă de pro­cu­ror-șef al Di­rec­ţi­ei Na­ţi­o­na­le Anti­co­rup­ţie, dom­nul Au­gus­tin La­zăr adre­se­a­ză in­vi­ta­ţia pro­cu­ro­ri­lor ge­ne­ra­li ai par­che­te­lor de pe lângă cur­ţi­le de apel, pre­cum și ce­lor­lal­ţi pro­cu­rori cu ex­pe­ri­en­ţă ma­na­ge­ria­lă din ca­drul Mi­nis­te­ru­lui Pu­blic de a par­ti­ci­pa la pro­ce­du­ra ini­ţia­tă de Mi­nis­te­rul Jus­ti­ţi­ei“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.