Pa­tro­nii sunt de acord cu eli­mi­na­rea sa­la­ri­u­lui mi­nim

Cotidianul - - ECONOMIE - Cos­min Pam Ma­tei

Aso­ciația Oa­me­ni­lor de Afa­ceri din Ro­mânia (AOAR) es­te de acord cu eli­mi­na­rea sa­la­ri­u­lui mi­nim în sec­to­rul pri­vat in­vo­când di­fi­cul­tăți­le cu ca­re se con­frun­tă me­di­ul de afa­ceri din ța­ră.

Ace­as­tă re­a­cție vi­ne du­pă ce mi­nis­trul de Fi­na­nțe, Orlan­do Te­o­do­ro­vici, a de­cla­rat că sa­la­ri­ul mi­nim ar tre­bui scos din zo­na pri­va­tă și înlo­cu­it cu un sis­tem de sti­mu­len­te acor­dat pa­tro­ni­lor ca­re plă­tesc to­tuși an­ga­jați­lor acest sa­la­riu mi­nim. „Apre­ci­em ca obi­ec­ti­vă iniția­ti­va dom­nu­lui mi­nis­tru Te­o­do­ro­vici, în le­gă­tu­ră cu im­por­ta­nța fi­xă­rii sau nu a unui sa­la­riu mi­nim în sec­to­rul pri­vat, luând în con­si­de­ra­re re­a­li­tăți­le struc­tu­rii eco­no­mi­ce și di­fe­re­nțe­le de pro­duc­ti­vi­ta­te între di­ver­se sec­toa­re. În con­tex­tul di­fe­re­nțe­lor sa­la­ria­le exis­ten­te între di­ver­se­le re­gi­uni ale ta­rii, eli­mi­na­rea sa­la­ri­u­lui mi­nim ar pu­tea fi un fac­tor ce poa­te sti­mu­la cre­a­rea de noi lo­curi de mun­că în zo­ne mai puțin atrac­ti­ve, în prin­ci­pal din cau­za lip­sei in­fras­truc­tu­rii”, su­sțin re­pre­zen­ta­nții AOAR. Aceștia pro­pun eva­lua­rea po­si­bi­li­tății adop­tă­rii unui sa­la­riu mi­nim orar și nu lu­nar, ce­ea ce ar co­res­pun­de re­a­li­tății unei eco­no­mii mar­ca­te de va­riații ale ce­re­ri­lor de pe piața in­ter­nă și in­ter­nați­o­na­lă. „AOAR apre­cia­ză că spe­cia­li­za­rea și dez­vol­ta­rea ser­vi­ci­i­lor ca­re asi­gu­ră o va­loa­re adău­ga­tă cres­cu­tă poa­te fi sti­mu­la­tă prin in­tro­du­ce­rea apli­că­rii le­ga­le și nu prin cal­cu­le arit­me­ti­ce (sa­la­riu lu­nar împă­rțit la 160 ore) a sa­la­ri­u­lui mi­nim orar, per­mițând ast­fel o fle­xi­bi­li­za­re nor­ma­lă a cos­tu­ri­lor cu fo­rța de mun­ca și o crește­re a com­pe­ti­ti­vi­tății com­pa­ni­i­lor.

Mi­nis­trul Te­o­do­ro­vici nu cre­de că sa­la­ri­ul mi­nim pe eco­no­mie ar tre­bui im­pus și în sis­te­mul pri­vat, unde ar tre­bui să ai­bă o va­loa­re de „re­per”. „Poa­te chiar și sa­la­ri­ul mi­nim pe eco­no­mie nu tre­bu­ie, sunt de pă­re­rea că nu tre­bu­ie im­pus în eco­no­mie. Îl sta­bi­lești și îl im­pui în ad­mi­nis­trație, în sec­to­rul pu­blic, dar în sec­to­rul pri­vat îl dai ca și re­per și spui așa: ci­ne nu are an­ga­jați sub acest pla­fon, pri­mește un pa­chet de fa­ci­li­tăți, dar îl lași pe agen­tul eco­no­mic să-și sta­bi­le­as­că el sin­gur de­ci­zi­i­le pe ba­za unui cal­cul pe ca­re și-l fa­ce de la caz la caz”, a spus Te­o­do­ro­vici, într-un in­ter­viu acor­dat vi­neri pen­tru si­te-ul DC News. În pre­zent, sa­la­ri­ul mi­nim pe eco­no­mie es­te de 1.900 de lei, fi­ind ri­di­cat la înce­pu­tul anu­lui de la 1.450 de lei.

De­cla­rați­i­le lui Te­o­do­ro­vici au fost însă res­pin­se de co­le­ga sa din Exe­cu­tiv, Olguța Va­si­les­cu, mi­nis­trul Mun­cii. ”E ex­clus să re­nu­nțăm la sa­la­ri­ul mi­nim pe eco­no­mie în me­di­ul pri­vat. Nu exis­tă așa ce­va în pro­gra­mul de gu­ver­na­re. De altfel, înțe­leg de la dom­nul Te­o­do­ro­vici că es­te o opi­nie per­so­na­lă. Eu vor­besc des­pre ce scrie în pro­gra­mul de gu­ver­na­re. Dum­nea­lui spu­ne cum ar fi mai bi­ne pen­tru me­di­ul de afa­ceri. Am dis­cu­tat de fi­e­ca­re da­tă și dis­cu­tând cu me­di­ul de afa­ceri, ne-am spus că nu se vor opu­ne, vor vo­ta crește­rea pen­tru că ei nu mai sunt de­mult la sa­la­ri­ul mi­nim pe eco­no­mie. Noi avem un de­fi­cit uriaș de mun­că în Ro­mânia. Si­gur, am dis­cu­tat co­e­rent. Săp­tă­ma­na ace­as­ta am mă­rit cu 8.000 de per­soa­ne con­ti­gen­tul de străini, pen­tru că sunt foar­te mul­te fir­me ca­re se plâng că nu mai gă­sesc oa­meni. Anga­ja­to­rul până acum avea obli­gația sa­la­ri­u­lui me­diu pe eco­no­mie, da­că voia să adu­că străini, dar la Par­la­ment a fost de­ja în dez­ba­te­re ace­as­tă le­ge ca­re eli­mi­nă ace­as­tă obli­gație pen­tru an­ga­ja­tori și vor ră­mâne și ei pe sa­la­ri­ul

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.