Vo­u­che­re­le de va­ca­nță ar pu­tea fi înlo­cu­i­te

Cotidianul - - ECONOMIE -

1,2 mi­li­oa­ne de per­soa­ne au in­trat în po­se­sia ti­che­te­lor de va­can­ţă în acest an, în timp ce în pri­mul se­mes­tru al anu­lui am înre­gis­trat un salt de 4,1% al nu­mă­ru­lui de tu­riști în Ro­mânia, a de­cla­rat, luni, mi­nis­trul Tu­ris­mu­lui, Bogdan Trif.

„Vre­au să încep cu o ves­te foar­te bu­nă, și anu­me că am înre­gis­trat, în pri­me­le șa­se luni ale anu­lui, o crește­re de 4,1% a nu­mă­ru­lui de tu­riști în Ro­mânia. De ase­me­nea, una din­tre ce­le mai im­por­tan­te mă­suri pe ca­re un Gu­vern a luat-o de la Re­vo­lu­ţie încoa­ce es­te cea a vo­u­che­re­lor de va­can­ţă. Fi­e­ca­re func­ţi­o­nar pu­blic tre­bu­ie să pri­me­as­că un vo­u­cher de va­can­ţă în va­loa­re de 1.450 de lei, ce poa­te fi chel­tu­i­tă doar în in­te­ri­o­rul gra­ni­ţe­lor noas­tre. O mă­su­ră ca­re, în mod clar, a aju­tat acest sec­tor, mai ales că am avut par­te de o vre­me ne­fa­vo­ra­bi­lă, în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, cu ploi aproa­pe zil­nic. Nu spu­ne doar Mi­nis­te­ru­lui Tu­ris­mu­lui că vo­u­che­re­le de va­can­ţă sunt un suc­ces, ci și ANAT (Aso­cia­ţia Na­ţi­o­na­lă a Agen­ţi­i­lor de Tu­rism, n.r.), po­tri­vit ști­ri­le­protv.ro.

Pe ace­as­tă ini­ţia­ti­vă avem în mod clar și spri­ji­nul sec­to­ru­lui pri­vat. Cei ca­re fo­lo­sesc vo­u­che­re­le de va­can­ţă pen­tru ca­za­re și ac­ce­sul în res­tau­ran­te, cu si­gu­ran­ţă nu vor chel­tui doar acei bani, ci au și un bu­get su­pli­men­tar pe ca­re îl vor chel­tui, cu si­gu­ran­ţă. În acest an, 1,2 mi­li­oa­ne de per­soa­ne au be­ne­fi­ciat de de ti­che­te­le de va­can­ţă”, a spus Trif, con­form Ager­pres.

Între­bat ce se va întâmpla de anul vi­i­tor cu ti­che­te­le de va­can­ţă, mi­nis­trul Tu­ris­mu­lui a pre­ci­zat că aces­tea vor fi, ”în cel mai rău caz”, înlo­cu­i­te cu o in­dem­ni­za­ţie. (R.C.)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.