De la UNTOLD

Cotidianul - - DOSAR COTIDIANUL -

* „Do­resc să fac o re­cla­mație le­gat de tul­bu­ra­rea li­niștii. din cau­za ni­ve­lu­lui de zgo­mot ri­di­cat nu se poa­te dor­mi, deși stau des­tul de de­par­te de fes­ti­val. Oa­re se mă­soa­ră de­ci­be­lii așa cum se fa­ce la ori­ca­re fes­ti­val eu­ro­pe­an? Da­că da, atunci nu înțe­leg...“

* „Gă­lă­gie și iar gă­lă­gie. Din nou tre­bu­ie să îndu­răm 4 no­pți ne­dor­mi­te. Mu­lțu­mesc ad­mi­nis­trați­ei, ca­re ea însăși ar avea obli­gația să îmi ga­ran­te­ze un ma­xi­mum de po­lua­re fo­ni­că la li­mi­ta pro­pri­e­tății și o alta în in­te­ri­o­rul imo­bi­lu­lui. Fru­mos Untold, dar cu ce preț? Sunt con­vins că da­că s-ar dori, ați pu­tea gă­si un echi­li­bru între eveni­ment și lo­cu­i­tori.“

* „Es­te inad­mi­si­bi­lă lip­sa de res­pect cu ca­re sunt tra­tați clu­je­nii, de atâția ani. Ce tre­bu­ie să fa­cem, pen­tru ca să nu fim ne­voiți ca în ca­se­le noas­tre să nu par­ti­ci­păm la fes­ti­va­lul Untold? Nu e po­si­bil așa ce­va, la ora 2.00 noap­tea să fac se­si­zări pen­tru că nu pot dor­mi din cau­za zgo­mo­tu­lui, deși sunt la mai mult de 5 km de lo­cul unde se des­fășoa­ră acest fes­ti­val.“

Și anul tre­cut, pes­te 1.200 de per­soa­ne au sem­nat o pe­tiție on­li­ne prin ca­re au ce­rut au­to­ri­tăți­lor lo­ca­le mu­ta­rea fes­ti­va­lu­lui Untold în afa­ra orașu­lui. Doar 5 per­soa­ne au de­pus atunci plângeri la Di­re­cția de Să­nă­ta­te Pu­bli­că, aces­tea având ca re­zul­tat amen­da­rea con­tra­venți­o­na­lă a or­ga­ni­za­to­ru­lui cu 5.000 lei, pe ba­za art. 6, lit. b din HG 857/2011, pri­vind sta­bi­li­rea și san­cți­o­na­rea con­tra­venți­i­lor la nor­me­le din do­me­ni­ul să­nă­tății pu­bli­ce. Com­pa­nia a tre­bu­it exe­cu­ta­tă si­lit pen­tru pla­ta amen­zii.

„Mi se pa­re ab­surd ca ni­cio au­to­ri­ta­te să nu ia ni­cio mă­su­ră“

Și anul tre­cut au exis­tat plângeri și se­si­zări din par­tea ce­tățe­ni­lor mu­ni­ci­pi­u­lui, ne­mu­lțu­miți de or­ga­ni­za­rea fes­ti­va­lu­lui în cen­trul orașu­lui. „Dom­nu­le pri­mar, sunt con­vins ca zgo­mo­tul Untold v-a fă­cut zi­ua mai bu­nă de­cât cea a mul­tor clu­jeni. Vă rog in­sis­tent să fa­ceți toa­te de­mer­su­ri­le po­si­bi­le pen­tru li­mi­ta­rea zgo­mo­tu­lui pro­dus de fes­ti­va­lul Untold în acest an și pen­tru mu­ta­rea aces­tu­ia în afa­ra zo­nei cen­tra­le a orașu­lui nos­tru înce­pând cu anii ur­mă­tori, având în ve­de­re ur­mă­toa­re­le as­pec­te ex­trem de de­ran­jan­te: 1. Mi se pa­re ab­surd să fiu obli­gat să as­cult mu­zi­ca alto­ra până di­mi­neață și ni­cio au­to­ri­ta­te pu­bli­că să nu ia ni­cio mă­su­ră!! Da­că aș fi dat mu­zi­ca ta­re noap­tea și aș fi de­ran­jat ve­ci­nii, si­gur aș fi fost amen­dat de po­li­ţie. 2. Mai mult, e to­tal anor­mal, foar­te de­ran­jant și abu­ziv fap­tul că atât eu, cât și alți clu­jeni să ne tre­zim în toi­ul no­pții du­pă ora 2.00 în fi­e­ca­re an din cau­za zgo­mo­tu­lui (su­ne­te de tip bass și fo­curi de ar­ti­fi­cii cu pre­pon­de­ren­ţă), ca­re la o de­păr­ta­re de apro­xi­ma­tiv 2 km de sta­di­on se aud foar­te ta­re și cu ge­a­mul închis.

3. Exis­tă ce­tățeni ca­re lu­cre­a­ză în we­e­kend și drep­tul lor la odih­nă e încăl­cat. În plus, în zo­nă sunt mul­te spi­ta­le, iar atât zgo­mot nu e de bun au­gur pen­tru bol­na­vi. De ce nu luați aces­te as­pec­te în con­si­de­ra­re la mo­men­tul eli­be­ră­rii de au­to­ri­zații pen­tru ase­me­nea fes­ti­va­luri? 4. În plus, nu sunt de acord cu res­tri­cți­o­na­rea ac­ce­su­lui în Par­cul Cen­tral pen­tru non­par­ti­ci­pa­nții la fes­ti­val. E un abuz ace­as­tă ocu­pa­re a spați­u­lui pu­blic. 5. ZGO­MO­TUL nu poa­te înce­ta de la ora 0.00, sau de la alta oră, de exem­plu? Mul­tor fes­ti­va­luri li se im­pu­ne o li­mi­tă de timp în ca­re să de­ran­je­ze lo­cal­ni­cii.

6. Dvs, în ca­li­ta­te de edil al orașu­lui, ați afir­mat în pre­să că avan­ta­je­le fes­ti­va­lu­lui sunt mai mari ca de­za­van­ta­je­le și, ca ata­re, nu luați în cal­cul re­lo­ca­rea aces­tui fes­ti­val. La mo­men­tul de­cla­rați­i­lor, dvs ați avut în ve­de­re pro­ble­me­le cu zgo- mo­tul ge­ne­rat de Untold în anii tre­cuți și se­si­ză­ri­le ce­tățe­ni­lor de atunci? Cum vă asi­gu­rați că se vor re­zol­va pro­ble­me­le clu­je­ni­lor și că aces­te si­tuații nu se vor mai re­pe­ta? În ca­li­ta­te de lo­cal­nic plă­ti­tor de ta­xe, aștept cu in­te­res un răs­puns punc­tual la pro­ble­me­le enu­nța­te de mi­ne mai sus, pre­cum și o so­luție cla­ră și ma­suri de pre­venție acum și în anii ur­mă­tori. Vă do­resc o zi mult mai bu­nă de­cât a mea – Ser­giu Ta­rța.“

Cu toa­te aces­tea, Pri­mă­ria Cluj nu a luat ni­cio mă­su­ră în 2017, mai mult, a per­mis și în acest an or­ga­ni­za­rea fes­ti­va­lu­lui într-o zo­nă cen­tra­lă a orașu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.