Com­po­zi­to­rul „Zor­ba gre­cul“, spi­ta­li­zat

Cotidianul - - SPECIAL - Mag­da Col­giu

Mi­kis The­o­do­ra­kis, cu­nos­cut mai ales pen­tru co­loa­na so­no­ră a fil­mu­lui „Zor­ba gre­cul”, a fost spi­ta­li­zat. Com­po­zi­to­rul a fă­cut un in­farct, la Ate­na, scrie agen­ţia de pre­să de stat ANA, ci­ta­tă de gre­ek­re­por­ter.com. Me­di­cii spun că mu­zi­cia­nul de 93 de ani se află în afa­ra „ori­că­rui pe­ri­col ime­diat”, dar ră­mâne in­ter­nat pre­ven­tiv, având în ve­de­re vârsta înain­ta­tă.

The­o­do­ra­kis es­te cu­nos­cut ca sim­bol al Re­zis­ten­ţei gre­cești din tim­pul ce­lui de-al Doi­lea Răz­boi Mon­dial, ca mi­li­tant co­mu­nist din tim­pul răz­boi­u­lui ci­vil din Gre­cia (1946 – 1949) și ca ac­ti­vist împo­tri­va jun­tei mi­li­ta­re afla­tă la pu­te­re în pe­ri­oa­da 1967 – 1974. El a ră­mas im­pli­cat în po­li­ti­că și, în fe­brua­rie anul aces­ta, a fă­cut par­te din­tre ma­ni­fes­tan­ţii ieși­ţi pe stră­zi să ce­a­ră Gu­ver­nu­lui grec să nu ac­cep­te fo­lo­si­rea ter­me­nu­lui de „Ma­ce­do­nia” în ori­ce înţe­le­ge­re po­si­bi­lă pe ca­re ar fi ur­mat să o încheie cu fos­ta Re­pu­bli­că Iu­gos­la­vă.

Pen­tru mu­zi­ca fil­me­lor „Ser­pi­co” (1973), de Sid­ney Lu­met, și „Zor­ba gre­cul”, de Mi­cha­el Ca­coyan­nis, a fost no­mi­na­li­zat la pre­mi­i­le Gram­my.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.