DNA își fa­ce „apro­vi­zi­o­na­rea“

Cotidianul - - ULTIMA ORĂ -

Di­rec­ţia Na­ţi­o­na­lă Anti­co­rup­ţie vrea să cum­pe­re ser­vi­cii de ac­tua­li­za­re in­for­ma­ti­că, sof­twa­re și su­port teh­nic pen­tru un proi­ect ce vi­ze­a­ză îmbu­nă­tă­ţi­rea ca­pa­ci­tă­ţii sa­le pen­tru in­ves­ti­ga­rea frau­de­lor și a co­rup­ţi­ei ca­re afec­te­a­ză in­te­re­se­le fi­nan­cia­re ale UE, se ara­tă într-un anunţ pu­bli­cat în SICAP. În acest sens, DNA a de­ma­rat o pro­ce­du­ră sim­pli­fi­ca­tă pen­tru atri­bu­i­rea unui con­tract de achi­zi­ţii pu­bli­ce. Aces­ta vi­ze­a­ză ser­vi­cii de ac­tua­li­za­re in­for­ma­ti­că, sof­twa­re și su­port teh­nic al pro­du­se­lor sof­twa­re in­sta­la­te la se­di­ul DNA/ im­ple­men­ta­re proi­ect de tip grant „Îmbu­nă­tă­ţi­rea ca­pa­ci­tă­ţii Di­rec­ţi­ei Na­ţi­o­na­le Anti­co­rup­ţie de Inves­ti­ga­re a Frau­de­lor și Co­rup­ţi­ei ca­re afec­te­a­ză in­te­re­se­le fi­nan­cia­re ale UE”, po­tri­vit ager­pres.ro. Va­loa­rea es­ti­ma­tă a con­trac­tu­lui es­te de 269.480 de lei. Ter­me­nul li­mi­tă pen­tru pri­mi­rea ofer­te­lor sau a ce­re­ri­lor de par­ti­ci­pa­re es­te 14 au­gust, ele ur­mând să fie des­chi­se în ace­e­ași zi, se mai ara­tă în anun­ţul ci­tat.

Toa­der a so­li­ci­tat DNA să îi co­mu­ni­ce si­tua­ţia de­le­gă­ri­lor și de­tașă­ri­lor

Nu știm da­că Mi­nis­trul Jus­tiți­ei știa că DNA vrea să-și fa­că „apro­vi­zi­o­na­rea in­for­ma­ti­că”, însă astă­zi Ante­na3 a pre­ci­zat că Toa­der a so­li­ci­tat DNA să îi co­mu­ni­ce si­tua­ţia de­le­gă­ri­lor și de­tașă­ri­lor în func­ţie și da­că nu au fost înde­pli­ni­te con­di­ţi­i­le le­ga­le. „Luni di­mi­nea­ţă, voi so­li­ci­ta de la DNA să ne co­mu­ni­ce da­că exis­tă de­le­gări și de­tașări în func­ţie, pre­cum și si­tua­ţia exac­tă a aces­to­ra.voi so­li­ci­ta să ne co­mu­ni­ce da­că au exis­tat si­tua­ţii în ca­re, la mo­men­tul de­le­gă­rii sau de­tașă­rii, nu erau înde­pli­ni­te con­di­ţi­i­le le­ga­le. Se va ve­ri­fi­ca și da­că es­te con­for­mă de­cla­ra­ţia unu­ia din­tre pro­cu­ro­rii-șe­fi ad­junc­ţi, în sen­sul că «doar 7 sau 8 din­tre cei 178 pro­cu­rori DNA sunt de­le­ga­ţi. În DNA nu exis­tă pro­cu­rori de­tașa­ţi…»!“, a scris Tu­do­rel Toa­der, pe pa­gi­na sa de Fa­ce­book, sâmbă­tă di­mi­nea­ţa.

Po­tri­vit sur­se­lor ci­ta­te, de­le­gă­ri­le pe func­ţii de con­du­ce­re nu sunt sin­gu­re­le de­le­gări cu pro­ble­me de la DNA. Din­tre cei 20 de pro­cu­rori de la alte struc­turi ca­re au fost de­le­ga­ţi la DNA, 7 nu înde­pli­nesc con­di­ţia le­ga­lă de ve­chi­me – 6 ani. Nu mai pu­ţin de 9 pro­cu­rori au fost aduși la DNA de la par­che­te de ju­de­că­to­rie, în con­di­ţi­i­le în ca­re mun­ca la DNA es­te una ca­re ne­ce­si­tă ex­pe­ri­en­ţă în do­sa­re im­por­tan­te. Trei din­tre pro­cu­ro­rii de­le­ga­ţi au in­trat în ma­gis­tra­tu­ră în 2015, pro­pu­la­sa­rea lor la DNA fi­ind greu de ex­pli­cat.o

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.