Pri­ma­rul ploi­lor de va­ră

Cotidianul - - POLITICĂ - De Ovi­diu Buf­ni­lă

Plo­uă în draci. Preșe­din­te­le e ple­cat în va­ca­nță. Par­la­men­tul e ple­cat în va­ca­nță. Gu­ver­nul e ple­cat în va­ca­nță. În Ba­li e soa­re. În Ha­waii e soa­re. În Cos­ta Ri­ca e soa­re. La noi plo­uă în draci, nu e de glu­mit. Pri­ma­rul nu are somn. Oa­me­nii par­ti­du­lui i-au fă­cut prost tre­a­ba, di­gul a ce­dat, as­fal­tul s-a um­flat, bor­du­ri­le s-au înă­lțat. Co­mi­si­oa­ne­le s-au dus, se­re­leu­ri­le au dat fa­li­ment su­bit și inex­pli­ca­bil. Pri­ma­rul nu are somn. Ape­le au aco­pe­rit niște ca­se, au inun­dat sub­so­lul blo­cu­ri­lor. Au luat cu ele do­uă mașini, au dat pes­te cap un bul­do­zer. Și plo­uă în draci, nu e de­loc de glu­mit. Pri­ma­rul are o man­ta de ploaie cau­ci­u­ca­tă, e sin­gur în pri­mă­rie. Con­si­li­e­rii au ple­cat în va­ca­nță. Pre­fec­tul, cu­mă­trul preșe­din­te­lui, nu se ara­tă de­loc la față. Jan­dar­mii sunt de­pășiți de si­tuație, nu se mai des­cur­că. Pom­pi­e­rii s-au dus să stin­gă șap­te in­cen­dii. Ape­le încon­joa­ră pri­mă­ria. E va­ră și ape­le ne­bu­ne încon­joa­ră pri­mă­ria din toa­te pă­rți­le. Pri­ma­rul a scă­pat te­le­fo­nul mo­bil în apă. În lun­gul stră­zi­lor aco­pe­ri­te de ape nu se ză­rește nici un su­flet de om. Au fu­git cu toții pe dealuri, sca­pă ci­ne poa­te. Pri­ma­rul ur­că la etaj. Cal­că pe tot fe­lul de hârtii arun­ca­te în ma­re gra­bă. Un cal­cu­la­tor încă mai bâzâie, pri­ma­rul se apro­pie cu­ri­os. Ui­te o pa­gi­nă de Fa­ce­book. Gi­na stă­tea la ta­cla­le pe Fa­ce­book atunci când se apro­pia vi­i­tu­ra. Gi­ne e și ea, pe un­de­va, pe coas­ta dealu­lui. Aco­lo sunt și pre­o­tul, și învăță­to­rul și po­lițis­tul și par­ti­dul și vă­ca­rul co­mu­nei și doi tu­riști sue­de­zi, un avia­tor din Ben­ga­li, un ame­ri­can și trei fran­ce­zi ca­re pre­dau lim­ba fran­ce­ză co­pi­i­lor din cla­sa a cin­cea. De atâta ploaie, dealu­ri­le nu se mai ză­resc. E doar o cas­ca­dă imen­să de apă ca­re fa­ce un zgo­mot asur­zi­tor. Pri­ma­rul des­chi­de fe­res­tre­le, îl lo­vește un cu­rent re­ce de aer. Ape­le nă­vă­lesc la par­ter, um­plu bi­ro­u­ri­le într-o cli­pă. Au­zi, se cu­tre­mu­ră pe­reții pri­mă­ri­ei? Se sur­pă cal­da­râmul? Ghe­re­ta paz­ni­cu­lui e lua­tă de ape. Băăă, e ca­re­va aco­lo? Băă! Pri­ma­rul scoa­te ca­pul pe fe­re­as­tră, stri­gă și el, ca­re ești bă? E al­de Te­ren­te, beți­va­nul co­mu­nei, cu o bar­că. Băă, pri­ma­re, treci în bar­că, răc­nește Te­ren­te ți­nându-se de cer­ce­vea, să nu se du­că ai­u­rea cu tot cu bar­că, hai, mai re­pe­jor, răc­nește Te­ren­te întin­zând pri­ma­ru­lui mâna lui as­pră și cră­pa­tă de ale vi­eții.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.