RO­MÂNIA, între pen­sii și mi­ting

Cotidianul - - POLITICĂ - De Ovi­diu Buf­ni­lă Ra­da Mă­li­noiu

Cam aces­ta ar fi mot­to-ul aces­tor zi­le… Coin­ci­de­nță sau nu, proi­ec­tul Le­gii pen­si­i­lor a fost pu­bli­cat joi se­a­ră, la ora 21.00, pe si­te-ul Mi­nis­te­ru­lui Mun­cii, iar azi mi­nis­trul Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu va sus­ţi­ne o de­cla­ra­ţie de pre­să pe ace­as­tă te­mă. Mai exact, chiar în zi­ua ma­re­lui mi­ting al ro­mâni­lor din Dias­po­ra.

Preșe­din­te­le PSD, Li­viu Drag­nea, și mi­nis­trul Mun­cii, Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu, au dis­cu­tat mi­er­curi, la Par­la­ment, des­pre for­ma fi­na­lă a le­gii pen­si­i­lor. Drag­nea spu­nea că ace­as­tă le­ge ar ur­ma să „re­așe­ze un sis­tem uriaș și ca­re a tot fost com­pli­cat de-a lun­gul ani­lor“, în timp ce Va­si­les­cu anun­ţa că cei ca­re vor să își spu­nă punc­tul de ve­de­re re­fe­ri­tor la proi­ect vor pu­tea să tri­mi­tă me­sa­je la mi­nis­ter.

Tur­can o com­pa­ră pe Olguța cu Ce­aușes­cu

Re­a­cți­i­le nu au întârziat să apa­ră. Ast­fel, prim-vi­ce­preșe­din­te­le PNL Ra­lu­ca Tur­can sus­ţi­ne că li­de­rul PSD, Li­viu Drag­nea, a tri­mis-o pe Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu să pre­zin­te no­ua le­ge a pen­si­i­lor înain­te de mi­tin­gul anun­ţat de ro­mânii din străi­nă­ta­te.

Ace­as­ta a mai pre­ci­zat că exact cum a fă­cut Ni­co­lae Ce­aușes­cu în anul 1989, când „a cre­zut că mă­rind pen­si­i­le va pu­tea po­to­li se­tea de drep­ta­te și li­ber­ta­te a ro­mâni­lor”. Tur­can mai tran­smi­te că spe­ră ca me­sa­jul tran­smis de pro­tes­ta­tari să fie pu­ter­nic și să du­că la de­mi­sia „ce­lui mai pe­ni­bil prim-mi­nis­tru din is­to­ria Ro­mâni­ei”.

„Li­viu Drag­nea a tri­mis-o pe doam­na Olgu­ţa Va­si­les­cu să anun­ţe Le­gea pen­si­i­lor acum, înain­tea mi­tin­gu­lui. Am mai vă­zut asta în 1989, când Ce­aușes­cu a cre­zut că mă­rind pen­si­i­le va pu­tea po­to­li se­tea de drep­ta­te și li­ber­ta­te a ro­mâni­lor. La fel ca în 89, mi­tin­gul nu va fi in­fluen­ţat de ast­fel de me­sa­je, pen­tru că el re­pre­zin­tă ma­ni­fes­ta­rea re­vol­tei fa­ţă de Gu­vern a ce­lor ca­re au in­ves­tit în Ro­mânia tot: ti­ne­re­ţea, spe­ran­ţa, mun­ca, idei­le, ba­nii… Și au fost înșe­la­ţi“, a scris Ra­lu­ca Tur­can pe con­tul său de Fa­ce­book.

Ea sus­ţi­ne că mi­tin­gul de vi­neri re­pre­zin­tă „ră­buf­ni­rea ce­lor ca­re do­resc să mun­ce­as­că, a ce­lor ca­re vor le­gi co­rec­te, a ce­lor ca­re vor res­pect din par­tea in­sti­tu­ţi­i­lor sta­tu­lui și a re­pre­zen­tan­ţi­lor lui“, afir­mând că ro­mânii din străi­nă­ta­te nu au pri­mit aces­te lu­cruri și de ace­ea au ple­cat din ţa­ră.

„Mi­tin­gul dias­po­rei și al oa­me­ni­lor ca­re vor o cla­să po­li­ti­ca efi­ci­en­tă și fă­ră co­rup­ţie mă fa­ce sa fiu op­ti­mis­tă. Sper ca me­sa­jul și for­ţa stri­gă­tu­lui lor să fie atât de pu­ter­ni­ce, de us­tu­ră­toa­re, încât să ve­dem a do­ua zi de­mi­sia ce­lui mai pe­ni­bil prim-mi­nis­tru din is­to­ria Ro­mâni­ei. De­mi­sia ce­lor mai slu­gar­nici și in­com­pe­ten­ţi mi­niștri pe ca­re i-a avut Ro­mânia pa­na acum“, a mai ex­pli­cat ace­as­ta, po­tri­vit news.ro.

Drag­nea și Olguța, întâlniri în Par­la­ment

Po­tri­vit unor sur­se po­li­ti­ce, în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă, Li­viu Drag­nea și Olgu­ţa Va­si­les­cu s-au întâlnit zil­nic pen­tru a dis­cu­ta o for­mă fi­na­lă a noii le­gi a pen­si­i­lor, iar mi­er­curi au dis­cu­tat for­ma fi­na­lă a proi­ec­tu­lui, ca­re astă­zi ar ur­ma să fie fă­cut pu­blic.

Li­viu Drag­nea și Olgu­ţa Va­si­les­cu au anun­ţat că proi­ec­tul de le­ge va fi pre­zen­tat joi, ur­mând să fie pus în dez­ba­te­re pu­bli­că până în 8 sep­tem­brie, iar apoi va in­tra în pro­ce­du­ră par­la­men­ta­ră. Mi­nis­trul Mun­cii spu­nea că toa­tă lu­mea poa­te să-și spu­nă punc­tul de ve­de­re pe le­ge, poa­te tri­mi­te me­sa­je la mi­nis­ter cu ce i se pa­re în ne­re­gu­lă sau să ce­a­ră anu­mi­te mo­di­fi­cări.

Asi­gu­rări de la Olguța: „Ni­cio pen­sie nu va scă­dea!“

Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu a dat asi­gu­rări, mar­ţi se­a­ră, la TVR, că ni­cio pen­sie nu va scă­dea, iar vârsta de pen­si­o­na­re nu se va mo­di­fi­ca. Proi­ec­tul pre­ve­de că pen­si­o­na­rii ca­re nu pot adu­ce ac­te pen­tru spo­ru­ri­le pri­mi­te din 1975 până în 2001 vor pri­mi din ofi­ciu un pro­cent de mă­ri­re de 10%. To­to­da­tă, cei ca­re vor să își cum­pe­re ve­chi­mea vor pu­tea plă­ti și pen­tru o ve­chi­me mai mi­că de 5 ani.

„Du­pă ce am de­cis asu­pra for­mu­lei de cal­cul, cea ca­re o să eli­mi­ne toa­te ine­chi­tă­ţi­le ca­re erau în le­gea pen­si­i­lor, au­to­mat a tre­bu­it să fa­cem si­mu­lări pe foar­te mul­te do­sa­re. Am fă­cut pe toa­te do­sa­re­le pe ca­re le ave­am la Ca­sa Na­ţi­o­na­lă de Pen­sii, pi­er­du­te sau câști­ga­te în in­stan­ţă“, a ex­pli­cat mi­nis­trul Mun­cii.

Ini­ţial, au exis­tat trei for­mu­le de cal­cul, iar în ur­ma si­mu­lă­ri­lor a fost ale­a­să una.

„Pen­sia va fi ega­lă cu nu­mă­rul de punc­te X VPR, VPR-UL este va­loa­rea punc­tu­lui de pen­sie, va­loa­rea punc­tu­lui de re­fe­rin­ţă, împăr­ţit la 25, 25 ca­re este un pa­ra­me­tru de­ter­mi­nat de ve­chi­mea me­die din ul­ti­me­le 4 le­gi ale pen­si­i­lor. Ei bi­ne, VPR-UL va fi 1.875 la ni­ve­lul anu­lui 2021, cât va însem­na punc­tul de pen­sie atunci, împăr­ţit la 25, deci dă ci­fra de 75, ca­re va fi 75 de lei. Apoi, nu­mă­rul de punc­te înse­am­nă su­ma punc­ta­je­lor anua­le. Deci se înmul­ţesc aces­tea - nr. de punc­te și cu va­loa­rea punc­tu­lui de re­fe­rin­ţă. Și am luat și un exem­plu, ca să fie și mai ușor de pri­ce­put pen­tru toa­tă lu­mea - 40 de punc­te, să zi­cem, ori 75, ca­re este VPR-UL, exis­tă o pen­sie de 3.000 de lei. Din toa­te cal­cu­le­le pe ca­re le-am fă­cut până acum, pen­si­i­le se du­ble­a­ză în cei 4 ani“, a spus mi­nis­trul Mun­cii.

Po­tri­vit aces­teia, în anul 2019, la o da­tă ca­re ur­me­a­ză să fie co­mu­ni­ca­tă de Fi­nan­ţe, se va ajun­ge la un punct de pen­sie de 1.265 de lei. Crește­rea se va fa­ce într-o sin­gu­ră eta­pă, cel mai pro­ba­bil în lu­na iu­lie, cum s-a pro­ce­dat până acum. În 2020, se va ajun­ge la 1.775 de lei, în con­di­ţi­i­le în ca­re s-a por­nit de la un punct de pen­sie de la 871 de lei, cât a fost în 2016. A ajuns la 917 în lu­na ia­nua­rie, apoi din iu­lie, anul tre­cut, a ajuns la 1.000 de lei și din iu­lie anul aces­ta la 1.100 de lei.

La rândul său, Li­viu Drag­nea spu­nea că no­ua le­ge a pen­si­i­lor va îndrep­ta „o uriașă ne­drep­ta­te ca­re exis­tă în Ro­mânia de ani buni“, va „re­așe­za un sis­tem uriaș“ca­re a fost com­pli­cat și va re­zol­va pro­ble­ma ce­lor ca­re pen­tru ace­e­ași du­ra­tă de mun­că și ace­le­ași con­di­ţii au pen­sii di­fe­ri­te. „Este o le­ge com­ple­xă, este vor­ba des­pre re­așe­za­rea unui sis­tem uriaș și ca­re a tot fost com­pli­cat de-a lun­gul ani­lor, încâlcit, o ne­bu­nie. Sunt ro­mâni ca­re pe ace­e­ași du­ra­tă de mun­că, pe ace­le­ași con­di­ţii de mun­că au pen­sii di­fe­ri­te. De ce? Pen­tru că unii au ieșit la pen­sie pe o anu­mi­tă pre­ve­de­re le­gis­la­ti­vă ca­re sta­bi­lea un cuan­tum al pen­si­ei în func­ţie de nu­mă­rul de ani de mun­că, alţii pe altă pre­ve­de­re. (…) Si­gur, toa­te ce­le­lal­te re­gla­je pen­tru ca le­gea pen­si­i­lor să fie o le­ge ones­tă și ro­mânul ca­re astă­zi este ac­tiv, tânăr, ca­re înce­pe să mun­ce­as­că, stu­dent, să știe că, atunci când va ajun­ge la pen­sie, sta­tul ro­mân are un sis­tem de pen­sii co­rect și onest și pen­sia lui va re­flec­ta și ca­li­ta­tea mun­cii și ris­cu­ri­le și du­ra­ta de via­ţă în ca­re a mun­cit (…) Avem cu­ra­jul să o fa­cem, așa cum am spus și cu le­gea sa­la­ri­ză­rii“, sus­ţi­nea Li­viu Drag­nea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.