Mii de oa­meni au ce­le­brat în cânt Cen­te­na­rul Ma­rii Uniri

Cotidianul - - CULTURĂ - Mag­da­le­na Po­pa Bu­luc

Cur­su­ri­le de Măi­es­trie Artis­ti­că, Mas­ter Clas­ses, ofe­ri­te de so­pra­na Ma­ria­na Ni­co­les­co - reu­nind aproa­pe 100 de ti­ne­re ta­len­te din ţa­ra noas­tră și din mul­te alte ţări, ar­tiști veni­ţi să-și însușe­as­că ma­ri­le tra­di­ţii ale ar­tei cântu­lui - au avut în acest an o sem­ni­fi­ca­ţie ex­traor­di­na­ră: ce­le­bra­rea Cen­te­na­ru­lui Ma­rii Uniri, a 650 de ani de ates­ta­re do­cu­men­ta­ră a Brăi­lei și co­me­mo­ra­rea lui Gi­oa­chi­no Ros­sini la 150 de ani de la tre­ce­rea la ce­le veșni­ce.

Ga­la Mas­ter Clas­ses din se­a­ra de du­mi­ni­că 5 au­gust a dat mă­su­ra nes­pu­sei bu­cu­rii a fi­e­că­rui ar­tist de-a ur­ca pe sce­na pe ca­re acum 137 de ani de­bu­ta le­gen­da­ra so­pra­nă Ha­ri­clea Dar­clée. De ne­des­cris era en­tu­zias­mul aces­to­ra, co­nști­en­ţi de fap­tul că, îndru­ma­ţi de-a lun­gul între­gii săp­tă­mâni de o altă ar­tis­tă fă­ră egal, Ma­ria­na Ni­co­les­co, își de­păși­se­ră li­mi­te­le și pu­te­au atin­ge per­for­man­ţe la ca­re aproa­pe că nici nu vi­sa­se­ră până atunci. Iar pu­bli­cul a ști­ut să-i aplau­de și să-i ova­ţi­o­ne­ze cu imen­să căl­du­ră.

Au stră­lu­cit so­pra­ne, mez­zo­so­pra­ne, te­nori, ba­ri­toni și bași din ţa­ra noas­tră și din Re­pu­bli­ca Mol­do­va, din Arme­nia, din Po­lo­nia, din Aus­tria, Chi­na sau Tur­cia în ma­re­le re­per­to­riu li­ric, și ni­meni nu va pu­tea ui­ta vre­o­da­tă cum ar­tiștii ro­mâni și ar­tiștii chi­ne­zi au cântat și au dan­sat cu can­doa­re și cu un nes­tă­vi­lit elan ce­le­brul cântec Ba­gă Doam­ne lu­na-n nor. Tot de neu­i­tat va ră­mâne - pe lângă alte splen­di­de reuși­te ale atâto­ra din­tre ti­ne­rii par­ti­ci­pan­ţi - per­for­man­ţa lui Onur Abaci, ar­tist turc, trăi­tor la Vi­e­na, ca­re cântă cu ad­mi­ra­bi­lă vir­tu­o­zi­ta­te nu ca un con­tra­te­nor, ci ca un so­pra­nist din alte se­co­le, și ca­re pen­tru că s-a sim­ţit atât de fe­ri­cit la noi, e si­gur că se tra­ge, fă­ră s-o fi ști­ut, din tur­cii noștri.

Sâmbă­tă 4 au­gust, pe Espla­na­da Du­nă­rii, a avut loc întâlni­rea ti­ne­ri­lor ar­tiști cu un nu­me­ros pu­blic brăi­le­an, de pes­te ze­ce mii de per­soa­ne înflă­că­ra­te de spi­ri­tul mo­men­tu­lui, de splen­doa­rea mu­zi­cii și a in­ter­pre­tă­ri­lor, ma­ni­fes­ta­rea con­fir­mând cu­vin­te­le Ma­ria­nei Ni­co­les­co: «Glo­ria cântu­lui, glo­ria Ţă­rii».

Ace­as­tă săr­bă­toa­re, așe­za­tă sub ti­tlul Un an al Ma­ri­lor Ce­le­brări, a cu­prins pa­gini emo­ţi­o­nan­te ale mu­zi­ci­e­ni­lor ro­mâni, înce­pând cu Pe-al nos­tru ste­ag e scris Uni­re de Ci­prian Po­rum­bes­cu, Ho­ra de Ghe­or­ghe Di­ma, Ho­ra Stac­ca­to de Gri­go­raș Di­ni­cu sau Dans ţă­ră­nesc de Con­stan­tin Di­mi­tres­cu, cul­mi­nând cu Rap­so­dia Ro­mână nr. 2 de Ge­or­ge Enes­cu, în timp ce la Ho­ra Uni­rii de Ale­xan­dru Fle­chten­ma­cher, pe ver­suri de Va­si­le Alec­san­dri, cei pes­te ze­ce mii de spec­ta­tori s-au ri­di­cat spon­tan în pi­ci­oa­re, iar ce­le­bra me­lo­die a fost re­lua­tă în en­tu­zias­mul ge­ne­ral.

Aplau­ze și ova­ţii au fost re­zer­va­te de pu­blic so­pra­nei Iri­na Baianţ, mez­zo­so­pra­ne­lor Oa­na Andra și Flo­ren­ti­na Soa­re, te­no­ru­lui Adrian Du­mi­tru, ba­ri­to­nu­lui Ale­xan­dru Con­stan­tin, bași­lor Andrei Ni­coa­ră și Ius­ti­nian Ze­tea. Ei au fost ma­gis­tral acom­pa­nia­ţi de Ma­es­trul Mar­co Bal­deri în frun­tea Orches­trei Fes­ti­va­lu­lui Dar­clée și a Co­ru­lui Fi­lar­mo­ni­cii Ge­or­ge Enes­cu, într-un re­per­to­riu cu­prin­zând, între alte­le, arii din ope­re de Ros­sini, Go­u­nod, Bi­zet, sau din ce­le­bre mu­si­cals, pen­tru ca mi­nu­na­ta se­ra­tă să se încheie cu em­ble­ma­ti­cul Brin­di­si din La Tra­via­ta de Ver­di cântat de mai mul­te ori la rând de to­ţi cei pre­zen­ţi, ar­tiști și pu­blic, dea­su­pra tu­tu­ror ri­di­cându-se vo­cea fă­ră egal a Ma­es­trei de Ce­re­mo­nii a su­per­bei ce­le­brări, Ma­ria­na Ni­co­les­co.

Ma­ni­fes­tă­ri­le Dar­clée au fost din­tot­de­au­na de­di­ca­te în pri­mul rând ar­tei cântu­lui și mu­zi­cii, însă de­o­po­tri­vă cul­tu­rii în ge­ne­ral, con­fe­rin­ţa sus­ţi­nu­tă în 3 au­gust de Dr. Step­han Po­en re­le­vând sta­tu­ra unor per­so­na­li­tă­ţi brăi­le­ne de ni­vel na­ţi­o­nal și in­ter­na­ţi­o­nal. Iar Cen­te­na­rul Ma­rii Uniri a fost ono­rat prin­tr-un film do­cu­men­tar având ca fond mu­zi­cal im­nul re­vo­lu­ţi­o­na­ri­lor de la 1848 ca­re l-a in­spi­rat pe tână­rul Ge­or­ge Enes­cu, la nu­mai 15 ani; aces­ta l-a pre­luat spre a-l in­clu­de în Su­i­ta ro­mână ce pre­mer­ge mi­nu­na­ta lui cre­a­ţie sim­fo­ni­că de mai târziu, Po­e­ma ro­mână. Mo­men­tul fi­nal al se­rii fi­ind de­di­cat ge­ni­u­lui ros­si­nian, ilus­trat de in­ter­pre­tă­ri­le Ma­ria­nei Ni­co­les­co.

Iar pres­ti­gi­o­sul cai­et-pro­gram al ma­ni­fes­tă­ri­lor, pre­fa­ţat de ce­le­bra so­pra­nă, cu­prin­de tex­te re­mar­ca­bi­le sem­na­te de Ioan-au­rel Pop, Preșe­din­te­le Aca­de­mi­ei Ro­mâne: Ro­mânii și Ro­mânia la Cen­te­nar, și de Io­nel Cândea, Mem­bru Co­res­pon­dent al Aca­de­mi­ei Ro­mâne, Di­rec­to­rul Mu­zeu­lui Brăi­lei Ca­rol I: Gânduri la o ani­ver­sa­re. Brăi­la 650.

«Ni­mic mai fru­mos, la acest Cen­te­nar al Ma­rii Uniri, de­cât ace­as­tă emo­ţie și ace­as­tă co­mu­ni­u­ne înăl­ţă­toa­re ca­re ne-a fost ofe­ri­tă prin cânt», de­cla­ra la fi­ne­le mi­nu­na­tei se­ra­te Înal­tpre­as­fin­ţi­tul Arhi­e­pis­cop Ca­sian al Du­nă­rii de Jos.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.