DNA cla­se­a­ză acu­zați­i­le într-un do­sar greu

Cotidianul - - ULTIMA ORĂ -

DNA a dis­pus cla­sa­rea acu­za­ţi­i­lor fa­ţă de fos­tul șef ANAF, Ge­lu Dia­co­nu, în do­sa­rul ce vi­za fap­te de co­rup­ţie în le­gă­tu­ră cu chel­tu­i­rea fon­du­ri­lor eu­ro­pe­ne des­ti­na­te in­te­gră­rii so­cia­le a per­soa­ne­lor de et­nie ro­mă. Mo­ti­vul?fap­ta nu exis­tă. În schimb, fa­ţă de Mă­dă­lin Voi­cu, cer­ce­tă­ri­le con­ti­nuă.

La da­ta de 6.08.2018, s-a dis­pus cla­sa­rea fa­ţă de Dia­co­nu Ge­lu-Ște­fan și Go­gan­cea-vă­tășoiu Mi­hai sub as­pec­tul să­vârși­rii in­frac­ţi­u­nii de abuz în ser­vi­ciu, da­că func­ţi­o­na­rul a ob­ţi­nut pen­tru si­ne sau pen­tru altul un fo­los ne­cu­venit, con­form art. 16 alin 1, lit. a (fap­ta nu exis­tă). Con­cret, din ana­li­za pro­ba­to­ri­u­lui a re­zul­tat că Dia­co­nu Ge­lu-Ște­fan și Go­gan­cea-vă­tășoiu Mi­hai nu au încăl­cat ni­cio dis­po­zi­ţie le­ga­lă în con­tex­tul emi­te­rii cir­cu­la­re­lor nr. 10/07.01.2015 și A-PRS 1391/08.05.2015 și nu au pro­dus în vreun fel un pre­ju­di­ciu bu­ge­tu­lui de stat, ci și-au înde­pli­nit co­res­pun­ză­tor atri­bu­ţi­i­le de ser­vi­ciu”, a tran­smis DNA, po­tri­vit me­dia­fax. ro. Po­tri­vit sur­sei ci­ta­te, în da­ta de 6 oc­tom­brie 2017, a fost dis­pu­să cla­sa­rea și fa­ţă de so­ci­e­ta­tea Ni­ky Scor­pi­on Alcom SR, pen­tru să­vârși­rea in­frac­ţi­u­nii de spă­la­rea ba­ni­lor și fa­ţă de fos­tul de­pu­tat Păun Ni­co­lae, însă nu­mai pen­tru să­vârși­rea in­frac­ţi­u­nii de eva­zi­u­ne fis­ca­lă, iar pen­tru res­tul in­frac­ţi­u­ni­lor re­ţi­nu­te în sar­ci­na lui Păun, cer­ce­tă­ri­le fi­ind în con­ti­nua­re în de­ru­la­re. „De ase­me­nea, cer­ce­tări se efec­tue­a­ză în con­ti­nua­re și fa­ţă de cei­lal­ţi 8 in­cul­pa­ţi pen­tru fap­te­le des­cri­se”, mai ara­tă DNA.

Po­tri­vit sur­sei ci­ta­te, în da­ta de 6 oc­tom­brie 2017, a fost dis­pu­să cla­sa­rea și fa­ţă de so­ci­e­ta­tea Ni­ky Scor­pi­on Alcom SR, pen­tru să­vârși­rea in­frac­ţi­u­nii de spă­la­rea ba­ni­lor și fa­ţă de fos­tul de­pu­tat Păun Ni­co­lae, însă nu­mai pen­tru să­vârși­rea in­frac­ţi­u­nii de eva­zi­u­ne fis­ca­lă, iar pen­tru res­tul in­frac­ţi­u­ni­lor re­ţi­nu­te în sar­ci­na lui Păun, cer­ce­tă­ri­le fi­ind în con­ti­nua­re în de­ru­la­re. „De ase­me­nea, cer­ce­tări se efec­tue­a­ză în con­ti­nua­re și fa­ţă de cei­lal­ţi 8 in­cul­pa­ţi pen­tru fap­te­le des­cri­se”, mai ara­tă DNA.

Do­sar res­ti­tu­it la DNA

ÎCCJ a de­cis de­fi­ni­tiv, în fe­brua­rie 2017, să res­ti­tu­ie DNA do­sa­rul în ca­re Mă­dă­lin Voi­cu, Ge­lu Dia­co­nu și Ni­co­lae Păun au fost tri­miși în ju­de­ca­tă fi­ind acu­za­ţi de fap­te de co­rup­ţie în le­gă­tu­ră chel­tu­i­rea de fon­duri eu­ro­pe­ne des­ti­na­te in­te­gră­rii so­cia­le a per­soa­ne­lor de et­nie ro­mă.

Pro­cu­ro­rii an­ti­co­rup­ţie i-au tri­mis în ju­de­ca­tă, pe foștii par­la­men­tari Mă­dă­lin Voi­cu și Ni­co­lae Păun, ală­turi de fos­tul șef al ANAF, Ge­lu Dia­co­nu.

Acu­zați­i­le din do­sar

Ni­co­lae Păun a fost acu­zat de DNA de fo­lo­si­re sau pre­zen­ta­re cu rea-cre­din­ţă de do­cu­men­te ori de­cla­ra­ţii fal­se, ine­xac­te sau in­com­ple­te, da­că fap­ta are ca re­zul­tat ob­ţi­ne­rea pe ne­drept de fon­duri eu­ro­pe­ne, schim­ba­rea, fă­ră res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor le­ga­le, a des­ti­na­ţi­ei fon­du­ri­lor ob­ţi­nu­te din bu­ge­tul ge­ne­ral al Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne sau din bu­ge­te­le ad­mi­nis­tra­te de ace­as­ta ori în nu­me­le ei, de­tur­na­re de fon­duri, spă­la­re a ba­ni­lor, cum­pă­ra­re de in­fluen­ţă, fals în înscri­suri sub sem­nă­tu­ră pri­va­tă, efec­tua­re de ope­ra­ţi­uni fi­nan­cia­re, ca ac­te de co­merţ, in­com­pa­ti­bi­le cu func­ţia, atri­bu­ţia sau însăr­ci­na­rea pe ca­re o înde­pli­nește o per­soa­nă ori închei­e­rea de tran­zac­ţii fi­nan­cia­re, în sco­pul ob­ţi­ne­rii pen­tru si­ne sau pen­tru altul de bani, bu­nuri ori alte fo­loa­se ne­cu­veni­te, fo­lo­si­re, cu rea-cre­din­ţă, a bu­nu­ri­lor sau cre­di­tu­lui de ca­re se bu­cu­ră so­ci­e­ta­tea, într-un scop con­trar in­te­re­se­lor aces­teia sau în fo­lo­sul lui pro­priu ori pen­tru a fa­vo­ri­za o altă so­ci­e­ta­te în ca­re are in­te­re­se di­rect sau in­di­rect.

Și so­ci­e­ta­tea ca­re ar fi fost con­tro­la­tă de fos­tul par­la­men­tar Ni­co­lae Păun, SC Ni­ky Scor­pi­on Alcom SRL, a fost tri­mi­să în ju­de­ca­tă pen­tru spă­la­re de bani. Po­tri­vit pro­cu­ro­ri­lor, în pe­ri­oa­da 20102013 a fost re­a­li­zat proi­ec­tul cu fi­nan­ţa­re eu­ro­pe­a­nă „Antre­pre­no­ria­tul so­cial, o șan­să pen­tru co­mu­ni­tă­ţi­le de ro­mi”, la ini­ţia­ti­va Aso­cia­ţi­ei Par­ti­da Ro­mi­lor „Pro Eu­ro­pa”, al că­rei preșe­din­te era de­pu­ta­tul Păun Ni­co­lae. Prin ce­re­rea de fi­nan­ţa­re s-a sta­bi­lit că gru­pul ţin­tă va be­ne­fi­cia de ser­vi­cii și ac­ti­vi­tă­ţi ca­re să con­du­că la crește­rea ca­pa­ci­tă­ţii de a par­ti­ci­pa pe pia­ţa mun­cii, la crește­rea mo­ti­va­ţi­ei de a de­ve­ni per­soa­ne ac­ti­ve, la crește­rea gra­du­lui de in­for­ma­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.