Explo­zia ru­je­o­lei: noi ca­zuri

Cotidianul - - TOT FELUL - Ale­xan­dru Vi­san

Alte 70 de ca­zuri de ru­je­o­lă au fost con­fir­ma­te în 16 ju­dețe și în Bu­cu­rești, în ul­ti­ma săp­tă­mână.

Nu­mă­rul to­tal de ca­zuri con­fir­ma­te cu ru­je­o­lă în Ro­mânia ra­por­ta­te până la da­ta de 9.09.2018 este 14.924, din ca­re 59 de de­ce­se. În săp­tă­mâna 2-9 au­gust au fost ra­por­ta­te încă 70 ca­zuri nou con­fir­ma­te în 16 ju­dețe și în mu­ni­ci­pi­ul Bu­cu­rești, in­for­me­a­ză Insti­tu­tul Nați­o­nal de Să­nă­ta­te Pu­bli­că. În ul­ti­ma săp­tă­mână nu au fost înre­gis­tra­te de­ce­se.

Ca­zu­ri­le noi au fost con­fir­ma­te în ur­mă­toa­re­le ju­dețe și în Bu­cu­rești: Bu­zău (7), Mu­ni­ci­pi­ul Bu­cu­rești (1), Iași (24), Ga­lați (2), Bi­hor (5), Con­sta­nța (6), Ne­a­mț (16), iar în Vas­lui, Vran­cea, Brăi­la, Că­lă­rași, Dolj, Gi­ur­giu, Ilfov, Pra­ho­va, Vâlcea câte un caz.

Ru­je­o­la (po­ja­rul) este o boa­lă in­fe­cți­oa­să ca­re ade­sea du­ce la com­pli­cații. Din pa­tru per­soa­ne ca­re fac ru­je­o­lă, una are ne­voie de spi­ta­li­za­re, iar pen­tru 1 din 1.000 de bol­na­vi de ru­je­o­lă, boa­la este mor­ta­lă, mai ara­tă sur­sa ci­ta­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.