Cu ga­za­rea, la CNCD

Cotidianul - - ULTIMA ORĂ - Ingrid Da­vid

Con­si­li­ul Na­ţi­o­nal pen­tru Com­ba­te­rea Dis­cri­mi­nă­rii a fost se­si­zat cu pri­vi­re la afir­ma­ţi­i­le mi­nis­tru­lui Mun­cii la adre­sa preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis și a tu­tu­ror per­soa­ne­lor de et­nie ger­ma­ne.

„Co­re­la­ţia fă­cu­tă de că­tre doam­na Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu, între «ga­za­re» și apar­te­nen­ţa la et­nia ger­ma­nă, es­te pro­fund in­jus­tă și de­ni­gra­toa­re. Uni­u­nea Sal­va­ţi Ro­mânia a se­si­zat Con­si­li­ul Na­ţi­o­nal pen­tru Com­ba­te­rea Dis­cri­mi­nă­rii cu pri­vi­re la afir­ma­ţi­i­le de­ni­gra­toa­re ale Mi­nis­tru­lui Mun­cii Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu la adre­sa preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis și a tu­tu­ror per­soa­ne­lor de et­nie ger­ma­nă“, se ara­tă într-un co­mu­ni­cat de pre­să al USR.

Ata­cul la adre­sa preșe­din­te­lui prin pris­ma et­ni­ei sa­le es­te un act de dis­cri­mi­na­re, ca­re se im­pu­ne a fi sanc­ţi­o­nat po­tri­vit dis­po­zi­ţi­i­lor Ordo­nan­ţei 137/2000, mai spu­ne USR.

„A asu­ma că ger­ma­nii, nu na­ziștii și co­la­bo­ra­to­rii lor, sunt res­pon­sa­bi­li de ga­zări es­te ce­va nu doar nea­de­vă­rat, ci și jos­nic. A echi­va­la to­ţi vor­bi­to­rii unei lim­bi din între­a­ga lu­me cu un grup cri­mi­nal es­te pur și sim­plu ab­ject. Par­ti­dul So­cial De­mo­crat a con­stru­it o cam­pa­nie elec­to­ra­lă pe dis­cri­mi­na­re și xe­no­fo­bie și acum con­ti­nuă cu im­pu­ni­ta­te. Se pa­re ca Par­ti­dul Ro­mânia Ma­re nu a dis­pă­rut ni­ci­o­da­tă de pe sce­na po­li­ti­că, ci a luat acum for­ma tran­da­fi­ri­lor“, tran­smi­te li­de­rul se­na­to­ri­lor USR Vlad Ale­xan­dres­cu.

Po­tri­vit USR, de­cla­ra­ţi­i­le Li­ei Olgu­ţa Va­si­les­cu sunt de o gra­vi­ta­te ex­tre­mă, „pe ca­re nici mă­car ne­cu­noaște­rea is­to­ri­ei nu le poa­te jus­ti­fi­ca“.

„Ro­mânia nu a fost în ni­ci­un caz străi­nă de Ho­lo­caust, de­oa­re­ce în tim­pul con­du­ce­rii ma­reșa­lu­lui Ion Anto­nes­cu au fost uciși zeci de mii de evrei și de rro­mi. Ace­lași ma­reșal Ion Anto­nes­cu, pe ca­re Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu l-a pre­zen­tat ca pe un erou de răz­boi într-un dis­curs din Par­la­ment și îi de­pu­nea co­roa­nă de flori când ac­tua­lul mi­nis­tru era de­pu­ta­tă din par­tea PRM“, con­chi­de se­na­to­rul USR Vlad Ale­xan­dres­cu.

Mi­nis­trul Mun­cii, Olgu­ţa Va­si­les­cu, a cri­ti­cat vi­neri de­cla­ra­ţia lui Klaus Io­han­nis po­tri­vit că­reia PSD a ga­zat ro­mânii la pro­tes­te, ea su­bli­nind că afir­ma­ţi­i­le sa­le nu sunt dem­ne de preșe­din­te și, „ca ne­amţ, să vor­bești de ga­za­re tre­bu­ie să ai mult cu­raj.“Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a de­cla­rat, în le­gă­tu­ră cu mi­tin­gul din 10 au­gust că, fap­tul că „Gu­ver­nul PSD a ga­zat și a bă­tut ro­mânii“i se pa­re in­ca­li­fi­ca­bil.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.