Sta­di­o­nul Ste­aua: Punct și de la ca­păt!

Cotidianul - - TOT FELUL -

Emo­ţii la sta­di­o­nul Ste­aua. Are­na din Ghen­cea va fi de­mo­la­tă pen­tru a fi re­con­stru­i­tă în per­spec­ti­va or­ga­ni­ză­rii unor me­ci­uri de la EURO-2020. Ieri, cu oca­zia înce­pe­rii lu­cră­ri­lor de de­mo­la­re, clu­bul Ste­aua a or­ga­ni­zat un eveni­ment in­ti­tu­lat „Tem­plul fot­ba­lu­lui – Isto­ria con­ti­nuă“. Au fost pre­zen­ţi fos­tul ju­că­tor și an­tre­nor Anghel Ior­dă­nes­cu, Ma­ri­us Lă­că­tuș, Adrian Bum­bes­cu, Ște­fan Io­van, Ga­vri­lă Ba­lint, Mi­o­drag Be­lo­de­dici, Adrian Ne­a­ga, Ge­or­ge Ogă­ra­ru, dar și Mi­rel Ră­doi sau pri­ma­rul Sec­to­ru­lui 5, Da­ni­el Flo­rea.

Anghel Ior­dă­nes­cu a ţi­nut să re­a­min­te­as­că fap­tul că pe are­na din Ghen­cea „au avut loc ce­le mai im­por­tan­te re­zul­ta­te ale echi­pei Ste­aua, dar și ale echi­pei na­ţi­o­na­le. (...) Aici s-a scris o par­te din isto­ria fot­ba­lu­lui ro­mânesc“, po­tri­vit fos­tu­lui ju­că­tor și an­tre­nor al echi­pei Ste­aua și al na­ţi­o­na­lei. Și fos­tul ata­cant Ma­ri­us Lă­că­tuș a vor­bit des­pre sta­di­on. „Cred că su­por­te­rii știu foar­te bi­ne ce înse­am­nă pen­tru mi­ne sta­di­o­nul Ste­aua. (…) Es­te sta­di­o­nul ca­re îmi va ră­mâne veșnic în amin­ti­re. Îmi do­resc din tot su­fle­tul ca, oda­tă ter­mi­nat acest sta­di­on, să fiu din nou aici, ală­turi de echi­pa ca­re sper că va ajun­ge în cel mai scurt timp aco­lo un­de îi es­te lo­cul“, a de­cla­rat Lă­că­tuș.

Co­man­dan­tul CSA Ste­aua, Cris­tian Pe­trea, a anun­ţat că sâmbă­tă, între ore­le 10.00 și 16.00, sta­di­o­nul va fi des­chis pu­bli­cu­lui ca­re vrea să-și ia ră­mas-bun de la ve­chi­ul sta­di­on Ste­aua, inau­gu­rat în 1974.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.