„Nu știe de ce sun­tem în sta­re!“

Cotidianul - - ACTUALITATE -

Și Cris­ti Da­ni­leț a pos­tat pe pa­gi­na sa de Fa­ce­book un me­saj în ca­re îl cri­ti­că dur pe ac­tua­lul mi­nis­tru al Jus­tiți­ei. Dă­ni­leţ su­sți­ne că „prin mo­dul su­bi­ec­tiv in ca­re a pro­ce­dat cu șe­ful DNA, mi­nis­trul a pus pro­cu­ro­rii sub con­trol po­li­tic. Prin mo­dul ven­de­tist în ca­re pro­ce­de­a­ză cu șe­ful Mi­nis­te­ru­lui Pu­blic, mi­nis­trul con­fir­ma in­te­nția de des­fi­i­nța­re a jus­tiți­ei pe­na­le“. Fi­na­lul me­sa­ju­lui es­te unul ame­ni­nță­tor. „Da­că per­sis­tă într-un răz­boi cu in­sti­tuți­i­le sta­tu­lui, da­că ig­no­ră în con­ti­nua­re re­co­man­dă­ri­le și stan­dar­de­le in­ter­nați­o­na­le, atunci ris­că să de­ter­mi­ne o re­a­cție ne­maiîntâlni­tă din par­tea ma­gis­trați­lor ro­mâni. Eu spun să nu riște, căci nici nu știe de ce sun­tem în sta­re!“, scrie Dă­ni­leţ.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.