Șe­ful sta­tu­lui: „Es­te inad­mi­si­bil să fa­cem pași îna­poi“

Cotidianul - - POLITICĂ - Ele­na Şer­ban

Șe­fii mi­si­u­ni­lor di­plo­ma­ti­ce și con­su­lii ge­ne­ra­li au fost pri­mi­ţi de preșe­din­te­le Ro­mâni­ei la Pa­la­tul Co­tro­ceni, cu pri­le­jul Reu­ni­u­nii Anua­le a Di­plo­ma­ţi­ei Ro­mâne. Cu ace­as­tă oca­zie, Klaus Io­han­nis a de­cla­rat că, în An Cen­te­nar, es­te inad­mi­si­bil să fa­cem pași îna­poi ca ţa­ră în ce­ea ce pri­vește sta­tul de drept.

El a vor­bit și des­pre evo­lu­ţia UE într-un me­diu in­ter­na­ţi­o­nal com­plex, un­de se con­frun­tă cu pro­vo­cări in­ter­ne noi, ge­ne­ra­te de schim­bă­ri­le so­cia­le, iar une­ori asis­tăm la de­mer­su­ri­le „po­pu­lis­te“ale unor li­deri po­li­tici ca­re re­ac­ti­ve­a­ză te­me­ri­le ce­tă­ţe­ni­lor eu­ro­peni.

„Uni­u­nea evo­lue­a­ză într-un me­diu in­ter­na­ţi­o­nal com­plex și se con­frun­tă în ace­as­tă pe­ri­oa­dă cu pro­vo­cări in­ter­ne noi, ge­ne­ra­te de tran­sfor­mă­ri­le so­ci­e­ta­le. Asis­tăm une­ori la de­mer­suri ale unor li­deri po­li­tici pen­tru re­ac­ti­va­rea, de o ma­ni­e­ră po­pu­lis­tă, a te­me­ri­lor ce­tă­ţe­ni­lor eu­ro­peni. Par­cur­gem, ast­fel, un mo­ment di­fi­cil, ca­re im­pu­ne un an­ga­ja­ment co­mun mai pu­ter­nic al sta­te­lor mem­bre în ve­de­rea con­so­li­dă­rii proi­ec­tu­lui eu­ro­pe­an“, a afir­mat Klaus Io­han­nis la întâlni­rea cu am­ba­sa­do­rii Ro­mâni­ei din ca­drul Reu­ni­u­nii Anua­le a Di­plo­ma­ţi­ei Ro­mâne.

Di­rec­ti­ve pen­tru pre­mi­er

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a mai afir­mat și că Gu­ver­nul are anu­mi­te obli­ga­ţii pe ca­re tre­bu­ie să le du­că la înde­pli­ni­re. „Tre­bu­ie să dăm do­va­dă de o te­mei­ni­că cu­noaște­re a do­sa­re­lor și pro­ce­du­ri­lor. Tre­bu­ie să de­mon­străm că an­ga­ja­men­tul pro­eu­ro­pe­an e mai pre­sus de toa­te îndoi­e­li­le. Îmi do­resc ca Ro­mânia să poa­tă asi­gu­ra o preșe­din­ţie (n.r. – a Con­si­li­u­lui UE) efi­ci­en­tă. Gu­ver­nul are obli­ga­ţia să se asi­gu­re că, din exer­ci­ta­rea preșe­din­ţi­ei, Ro­mânia va câști­ga în ra­port cu par­te­ne­rii ex­terni“, a de­cla­rat preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis.

Șe­ful sta­tu­lui a mai apre­ciat că man­da­tul Ro­mâni­ei la con­du­ce­rea Con­si­li­u­lui UE nu es­te unul sim­plu. „Fie că ne re­fe­rim la vi­i­to­rul ca­dru fi­nan­ciar sau la ne­go­ci­eri de re­tra­ge­re a Ma­rii Bri­ta­nii din Uni­u­ne. (...) Toa­te aces­tea im­pun o pre­gă­ti­re so­li­dă a man­da­tu­lui nos­tru. Pe­ri­oa­da ră­ma­să până la sfârși­tul aces­tui an es­te cru­cia­lă pen­tru a con­strui un man­dat con­sis­tent, re­a­list, cre­di­bil al vi­i­toa­rei preșe­din­ţii“, a mai spus Io­han­nis.

Fă­ră ga­fe și ama­to­rism

Io­han­nis a ţi­nut să atra­gă aten­ţia di­plo­ma­ţi­lor că nu sunt per­mi­se ga­fe­le și ama­to­ris­mul în po­li­ti­ca ex­ter­nă. „Sta­bi­li­ta­tea și cre­di­bi­li­ta­tea înse­am­nă și păs­tra­rea și apă­ra­rea sta­tu­lui de drept, in­de­pen­den­ţa jus­ti­ţi­ei și com­ba­te­rea co­rup­ţi­ei la ace­lași stan­dard. Nu e ad­mi­si­bil ca în An Cen­te­nar să fa­cem pași îna­poi. (...) Fun­da­men­te­le po­li­ti­cii exter­ne ră­mân ace­le­ași, sunt de­fi­ni­te prin ne­ce­si­ta­tea de con­ti­nua­re, ex­tin­de­rea par­te­ne­ria­tu­lui cu Sta­te­le Uni­te și crește­rea ro­lu­lui în UE și, res­pec­tiv, în NATO“, a de­cla­rat Klaus Io­han­nis. „Es­te ne­ce­sar să acți­o­nați vi­gu­ros și efi­ci­ent, ast­fel încât obi­ec­ti­ve­le să fie re­a­li­za­te și ro­mânii să fie mai bi­ne pro­te­ja­ţi. Sta­bi­li­ta­tea și pre­dic­ti­bi­li­ta­tea po­li­ti­cii exter­ne sunt esen­ţia­le pen­tru cre­di­bi­li­ta­tea noas­tră ca ac­tor ex­tern“, a afir­mat preșe­din­te­le. El le-a ce­rut am­ba­sa­do­ri­lor ro­mâni să ac­ţi­o­ne­ze pen­tru con­so­li­da­rea par­te­ne­ria­te­lor și re­la­ţi­i­lor stra­te­gi­ce bi­la­te­ra­le, fie că es­te vor­ba de Ger­ma­nia, Fran­ţa, Ita­lia, Po­lo­nia, Tur­cia sau Ja­po­nia.

Șe­ful Se­na­tu­lui are alte opi­nii

Dis­cur­sul șe­fu­lui sta­tu­lui es­te oa­re­cum în con­tra­dic­ţie cu de­cla­ra­ţi­i­le fă­cu­te luni, tot la Reu­ni­u­nea Anua­lă a Di­plo­ma­ţi­ei Ro­mâne, de preșe­din­te­le Se­na­tu­lui. Că­lin Po­pes­cu-tă­ri­ce­a­nu a sus­ţi­nut că dis­ci­pli­na nu re­pre­zin­tă nea­pă­rat se­cre­tul suc­ce­su­lui.

„Să nu ne fa­cem ilu­zii, sim­pla con­di­ţie de alia­ţi loia­li, dis­ci­pli­na­ţi, tă­cu­ţi și oa­re­cum je­na­ţi de eti­che­ta pe ca­re o pur­tăm nu ne va adu­ce re­cu­noaște­re. Ne ofe­ră, poa­te, o se­cu­ri­ta­te de ca­re ţa­ra noas­tră s-a bu­cu­rat de pu­ţi­ne ori în tre­cut. O se­cu­ri­ta­te ca­re, da­că luăm în cal­cul im­pre­dic­ti­bi­li­ta­tea ce pa­re să de­fi­neas­că acum pro­ce­sul de lua­re a de­ci­zi­i­lor de po­li­ti­că ex­ter­nă de că­tre cei mai pu­ter­nici din­tre alia­ţii noștri, nu e ga­ran­ta­tă pen­tru eter­ni­ta­te. (…) Cred, de ace­ea, că sin­gu­ra for­mă au­ten­ti­că de pu­te­re pe ca­re am pu­tea fi în sta­re să o proi­ec­tăm în po­li­ti­ca noas­tră ex­ter­nă nu are cum să fie doar una a pro­cen­te­lor din bu­get pe ca­re le con­sa­crăm apă­ră­rii și a fi­de­li­tă­ţii fa­ţă de alian­ţe și par­te­ne­ria­te stra­te­gi­ce. În mai ma­re mă­su­ră, ar fi po­tri­vit ca ace­as­tă pu­te­re să fie una a con­vin­ge­ri­lor, a proi­ec­tu­lui și prin­ci­pi­i­lor du­pă ca­re ne con­du­cem via­ţa noas­tră na­ţi­o­na­lă. Ca și acum o su­tă de ani, nu­mi­to­rul co­mun al con­vin­ge­ri­lor, proi­ec­tu­lui și prin­ci­pi­i­lor noas­tre s-ar cu­ve­ni să fie de­mo­cra­ţia. De ace­ea, cred că po­li­ti­ca noas­tră ex­ter­nă ar tre­bui să se or­do­ne­ze în toa­te ac­ţi­u­ni­le ei prin­ci­pi­u­lui su­ve­ra­ni­tă­ţii na­ţi­o­na­le. Ce­ea ce nu înse­am­nă că vom de­ve­ni to­ţi na­ţi­o­na­liști și tra­di­ţi­o­na­liști, pa­tri­o­ţi în sens po­pu­list și de­cla­ma­tor. Dim­po­tri­vă, ca li­be­ral, am con­vin­ge­rea că na­ţi­u­nea noas­tră ar pu­tea fi pro­fund eu­ro­pe­a­nă

și, ca ata­re, emi­na­men­te ci­vi­că. Da­că vom aban­do­na prac­ti­ca re­ci­pro­că a de­nun­ţu­lui, a de­nun­ţu­lui la par­chet, a de­nun­ţu­lui la Bru­xel­les și la Was­hin­gton. (…) A so­sit tim­pul să ne pur­tăm ca o na­ţi­u­ne de ce­tă­ţeni li­beri și ega­li, le­ga­ţi unii de cei­lal­ţi, nu de mi­to­lo­gii și de ide­o­lo­gii, ci de cre­din­ţa co­mu­nă în de­mo­cra­ţia li­be­ra­lă, în con­sti­tu­ţi­o­na­lism, în re­pre­zen­ta­rea po­li­ti­că, în li­be­ra ini­ţia­ti­vă și în dom­nia le­gii“, a mai pre­ci­zat li­de­rul ALDE.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.