Io­han­nis vs Mai­or

Cotidianul - - POLITICĂ -

Prin­tre am­ba­sa­do­rii in­vi­ta­ţi la Co­tro­ceni s-a nu­mă­rat și Ge­or­ge Mai­or. A fost pri­ma întâlni­re între șe­ful sta­tu­lui și am­ba­sa­do­rul Ro­mâni­ei în SUA, du­pă afir­ma­ţi­i­le di­plo­ma­tu­lui ca­re îl vi­zau pe Ru­dol­ph Gi­u­liani, avo­ca­tul lui Do­nald Trump. Mai­or a sus­ţi­nut luni că toa­te cri­ti­ci­le lui Gi­u­liani la adre­sa abu­zu­ri­lor din jus­ti­ţia ro­mâneas­că, tran­smi­se prin in­ter­me­di­ul unei scri­sori, ar fi, de fapt, un lob­by pen­tru per­soa­ne­le ca­re au pro­ble­me pe­na­le. De­cla­ra­ţia lui Mai­or nu a fost vă­zu­tă cu ochi buni de Mi­nis­te­rul de Exter­ne. Insti­tu­ţia a anun­ţat că îl che­a­mă pe am­ba­sa­do­rul ro­mân în cen­tra­lă pen­tru ex­pli­ca­ţii. Înain­te de întâlni­rea cu șe­ful sta­tu­lui, Mai­or a de­cla­rat că nu a pri­mit încă ofi­cial con­vo­ca­rea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.