Io­han­nis nu a ui­tat de Isra­el

Cotidianul - - POLITICĂ -

Io­han­nis a abor­dat și su­bi­ec­tul mu­tă­rii Amba­sa­dei Ro­mâni­ei de la Tel Aviv la Ie­ru­sa­lim. Șe­ful sta­tu­lui a ţi­nut să re­a­min­te­as­că fap­tul că po­zi­ţia Ro­mâni­ei în pri­vin­ţa sta­tu­tu­lui Ie­ru­sa­lim nu s-a schim­bat, deși Gu­ver­nul a anun­ţat în lu­na mai in­ten­ţia de a mu­ta se­di­ul Amba­sa­dei Ro­mâni­ei de la Tel Aviv la Ie­ru­sa­lim. „Toa­te li­ni­i­le mari de ac­ţi­u­ne, men­ţi­o­na­te și în anii tre­cu­ţi, ră­mân va­la­bi­le, da­că vor­bim, de exem­plu, des­pre Bal­ca­nii de Vest, Cau­ca­zul de Sud sau des­pre Asia Cen­tra­lă și Ori­en­tul Mij­lo­ciu, un­de po­zi­ţi­i­le noas­tre pri­vind pro­ce­sul de pa­ce ră­mân nes­chim­ba­te, in­clu­siv în ce pri­vește sta­tu­tul Ie­ru­sa­li­mu­lui“, a spus Io­han­nis.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.