Ro­mânia, ze­ro spe­cia­liști în pes­ta por­ci­nă

Cotidianul - - ECONOMIE - Cos­min Pam Ma­tei

Mi­nis­trul Agri­cul­tu­rii, Pe­tre Da­ea, a anu­nțat că în Ro­mânia nu exis­tă spe­cia­liști și fa­cul­tăți ca­re să pre­gă­te­as­că spe­cia­liști în pes­ta por­ci­nă afri­ca­nă.

De ace­ea tre­bu­ie să ne fo­lo­sim de ex­pe­ri­e­nța ce­lor ca­re s-au întâlnit cu spe­cia­liști și cu ex­pe­rți din afa­ra ță­rii. Pe o par­te din­tre ei i-am so­li­ci­tat să vi­nă și au venit o se­rie de spe­cia­liști din Da­ne­mar­ca, Fra­nța, Spa­nia. Unul din­tre cei mai mari pro­fe­sori ai Eu­ro­pei pe ca­re il fo­lo­sesc toa­te ță­ri­le a venit aici și a ana­li­zat si­tuația de la noi. Noi am și reușit să închi­dem fo­ca­rul de pa­tru ori,la Sa­tu Ma­re”, a spus Da­ea. Con­form aces­tu­ia, în par­tea de sud a ță­rii si­tuația es­te însă di­fe­ri­tă, din cau­za unor fac­tori spe­ci­fici zo­nei.

La ace­as­ta oră exis­tă fo­ca­re de pes­tă por­ci­nă în ze­ce ju­dețe ale ță­rii și au fost in­ci­ne­rați până acum pes­te 30.000 de porci. În ce­ea ce pri­vește des­pă­gu­bi­ri­le, din 1.603 do­sa­re întoc­mi­te până acum, au fost plă­ti­te su­me­le afe­ren­te 83 de do­sa­re. Mi­nis­trul su­sți­ne însă că nu va ră­mâne ni­ci­un fer­mi­er fă­ră des­pă­gu­buri, ur­mând și o rec­ti­fi­ca­re bu­ge­ta­ră. Ulte­ri­or, ba­nii vor fi re­cu­pe­rați de la Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă. „Se aște­ap­tă o rec­ti­fi­ca­re bu­ge­ta­ră pen­tru alo­ca­rea su­me­lor. Nu ră­mâne ni­ci­un ce­tățe­an fă­ră des­pă­gu­biri. Noi am co­mu­ni­cat cu Co­mi­sia și am fă­cut de­mer­su­ri­le ne­ce­sa­re în ba­za Re­gu­la­men­tu­lui 652/2014 ( de sta­bi­li­re a unor dis­po­ziții pen­tru ges­ti­o­na­rea chel­tu­i­e­li­lor pri­vind la­nțul ali­men­tar, să­nă­ta­tea și bu­năs­ta­rea ani­ma­le­lor, prin ca­re se alo­că bani pen­tru cei afec­tați de pes­ta por­ci­nă n.red), dar și în ba­za Re­gu­la­men­tu­lui 1308/2013 (pri­vind sta­bi­li­rea anu­mi­tor au­toa­re în le­gă­tu­ra cu or­ga­ni­za­rea co­mu­nă a pi­ețe­lor)ca­re vi­ze­a­ză spri­jin în con­diți­i­le în ca­re apar fe­no­me­ne adia­cen­te pi­er­de­rii efec­ti­ve­lor de ani­ma­le”, a mai de­cla­rat Da­ea.

O har­ta ac­tua­li­za­tă a fo­ca­re­lor de pes­tă por­ci­nă din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă, re­a­li­za­tă de Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă, ara­tă că Ro­mânia e ța­ra cea mai afec­ta­tă de vi­rus, cu aproa­pe ju­mă­ta­te din ju­dețe afla­te în zo­na roșie – fo­ca­re de pes­tă des­co­pe­ri­te în mod ofi­cial. În zo­na roșie sunt in­clu­se Bu­cu­rești­ul, ju­dețe­le Con­sta­nța, Sa­tu Ma­re, Tul­cea, Ba­cău, Bi­hor, Brăi­la, Bu­zău, Că­lă­rași, Dâmbo­vița, Ga­lați, Gi­ur­giu, Ia­lo­mița, Ilfov, Pra­ho­va, Să­laj, Vas­lui, Vran­cea. Mi­nis­trul Da­ea sus­ţi­ne că to­ţi fer­mi­e­rii din Ro­mânia ca­re au avut de su­fe­rit în ur­ma vi­ru­su­lui pes­te por­ci­ne ca­re a dus la sa­cri­fi­ca­rea a su­te de mii de porci în ţa­ră vor pri­mi des­pă­gu­biri. Aces­te des­pă­gu­biri vor ve­ni însă abia du­pă rec­ti­fi­ca­rea bu­ge­ta­ră. „Nu ră­mâne ni­ci­un ce­tă­ţe­an, dar ab­so­lut ni­ci­un ce­tă­ţe­an, fă­ră des­pă­gu­biri. Des­pă­gu­bi­ri­le se dau de la bu­ge­tul sta­tu­lui și apoi se fo­lo­sește me­ca­nis­mul de aju­tor din re­gu­la­men­tul Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne”, a pre­ci­zat Pe­tre Da­ea. Aceștia vor ve­ni în ce­le din ur­mă de la Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă, a pre­ci­zat Pe­tre Da­ea ca­re a ară­tat că de­ja a ce­rut aju­to­rul Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne în ace­as­tă ches­ti­u­ne.

Ce spu­ne un ma­re fer­mi­er

Pes­ta por­ci­nă afri­ca­nă nu poa­te fi opri­tă de­cât da­că sta­tul ia to­ţi por­cii din mi­ci­le gos­po­dă­rii și îi du­ce în fer­me con­du­se de pro­fe­si­o­niști, con­si­de­ră Ghe­or­ghe Ca­ruz, pro­pri­e­ta­rul unei mari fer­me de porci, afec­ta­tă de mo­li­mă. Con­fom aces­tu­ia, sta­tul a greșit pen­tru că nu a luat mă­suri de pre­ven­ţie și că ero­ri­le la ni­vel de­ci­zi­o­nal con­ti­nuă de­oa­re­ce, ma­rii fer­mi­eri nu sunt aju­ta­ţi în re­gim de ur­gen­ţă. „Sunt co­zi de to­por prin in­sti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui, nu-și fac tre­a­ba, nu res­pec­tă ce zi­ce mi­nis­trul. Eu am câști­gat un pro­ces cu APIA, tre­bu­ie să-mi dea pes­te 1,9 mi­li­oa­ne de euro. Nu am pri­mit ba­nii, pro­ba­bil ne con­si­de­ră dușmani ai po­po­ru­lui, nu oa­meni de afa­ceri. Acum eu nu am bani să omor ani­ma­le­le din fer­mă. Am vor­bit cu mi­nis­trul Agri­cul­tu­rii, ne-a spus că ne dă ba­nii, a tre­cut o săp­tă­mână și nu am pri­mit ni­mic. Ori nu au bani, ori nu res­pec­tă or­di­ne­le mi­nis­tru­lui. Da­că nu ne dau ra­pid ba­nii, o să fie mult mai rău, o să moa­ră to­ţi por­cii și o să mi­roa­să îngro­zi­tor… Noi vrem să re­po­pu­lăm, nu la ni­ve­lul pe ca­re l-am avut, dar mă­car reînce­pem să re­po­pu­lăm. În le­ge scrie că du­pă eu­ta­na­si­e­re și de­zin­fec­ţie se de­pun ac­te­le și du­pă trei luni se pri­mesc ba­nii de des­pă­gu­biri. Avem ra­pid ne­voie de bani. Da­că nu re­po­pu­lăm, o să mu­rim de foa­me. Se dis­tru­ge zoo­teh­nia, se dis­tru­ge toa­tă agri­cul­tu­ra, toa­te sunt le­ga­te, es­te un lanţ ca­re mer­ge mai de­par­te în eco­no­mie, afa­ceri dis­tru­se, lo­curi de mun­că pi­er­du­te”, a de­cla­rat Ghe­or­ghe Ca­ruz.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.