BOR ia lu­mi­nă de la cel mai ief­tin pro­du­că­tor de cu­rent

Cotidianul - - ECONOMIE - Cos­min Pam Ma­tei

Pro­du­că­to­rul ce­lei mai ief­tin cu­rent din ța­ră, Hi­dro­e­lec­tri­ca, a încheiat un con­tract de fur­ni­za­re ener­gie elec­tri­că cu Pa­triar­hia Ro­mână – Admi­nis­trația Pa­triar­ha­lă, ce ur­me­a­ză să se de­ru­le­ze pe o pe­ri­oa­dă de un an înce­pând cu da­ta de 1 sep­tem­brie 2018, in­clu­zând mai mul­te lo­curi de con­sum, prin­tre ca­re și Ca­te­dra­la Mântu­i­rii Ne­a­mu­lui. Pă­rți­le nu au di­vul­gat can­ti­tea și prețul unu­li KWH li­vrat.

”Prin închei­e­rea aces­tei co­la­bo­rări, Hi­dro­e­lec­tri­ca și-a ma­ni­fes­tat încă o da­tă in­te­re­sul față de su­sți­ne­rea cul­tu­lui ro­mânesc, bu­cu­rându-se de fap­tul că, in­sti­tuția ce deți­ne cea mai ma­re încre­de­re în rândul ro­mâni­lor – Bi­se­ri­ca, a ales să lu­cre­ze împreu­nă cu o com­pa­nie ro­mâneas­că, pro­mo­vând ast­fel, împreu­nă, va­lo­ri­le ce ne le­a­gă: încre­de­re, se­ri­o­zi­ta­te și spi­ri­tul nați­o­nal. Ace­as­tă co­la­bo­ra­re vor­bește într-o pe­ri­oa­dă sim­bol – anul cen­te­nar, des­pre ca­pa­ci­ta­tea po­po­ru­lui nos­tru de a se mo­bi­li­za pen­tru uni­ta­te în toa­te for­me­le aces­teia: cre­di­nță, cul­tu­ră și, de ce nu, afa­ceri”, a de­cla­rat preșe­din­te­le Di­rec­to­ra­tu­lui, Bog­dan Ba­dea.

Hi­dro­e­lec­tri­ca are în per­spec­ti­vă închei­e­rea unui nou con­tract de fur­ni­za­re a ener­gi­ei elec­tri­ce cu Arhi­e­pis­co­pia Bu­cu­rești­lor, do­rind să se im­pu­nă ca prin­ci­pa­lul fur­ni­zor de ener­gie ver­de al Pa­triar­hi­ei Ro­mâne.

În lu­na iu­nie a aces­tui an, com­pa­nia a încheiat alte do­uă con­trac­te de fur­ni­za­re a ener­gi­ei elec­tri­ce cu RATB și METROREX.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.