Po­li­ti­ci­eni ro­mâni

Cotidianul - - SPECIAL - Paul Du­mi­tres­cu

Mai mu­lți po­li­ti­ci­eni de se­a­mă au afir­mat de-a lun­gul tim­pu­lui că au fost țin­ta unor ame­ni­nțări cu moar­tea veni­te mai ales din me­di­ul vir­tual. Unii au de­pus plângeri pe­na­le, alții nu le-au luat prea ta­re în se­a­mă, iar alții nici mă­car nu le-au pu­tut de­mon­stra. Re­a­le sau ima­gi­na­re, afir­mați­i­le au ră­mas sim­ple vor­be, în Ro­mânia ne­e­xis­tând până acum ni­ci­un aten­tat la viața po­li­ti­ci­e­ni­lor.

Me­sa­je­le de ame­ni­nța­re au fost pos­ta­te înde­o­se­bi pe rețe­le­le de so­cia­li­za­re, ori au fost tri­mi­se prin e-mail sau te­le­fon. Une­le din­tre afir­mați­i­le po­li­ti­ci­e­ni­lor au ră­mas doar la ni­ve­lul de­cla­rați­i­lor, aceștia ne­pu­tând să do­ve­de­as­că ade­vă­rul din spa­te­le cu­vin­te­lor.

Ro­bert Ne­goiță, ame­ni­nțat de Se­bas­tian Ghiță

Pri­ma­rul Sec­to­ru­lui 3, Ro­bert Ne­goiță, a de­pus în lu­na mai 2014 o plânge­re pe­na­lă la PÎCCJ împo­tri­va fos­tu­lui de­pu­tat Se­bas­tian Ghiță, acu­zându-l că l-ar fi ame­ni­nțat cu moar­tea la te­le­fon. „Aici am o plânge­re pe­na­lă împo­tri­va nu­mi­tu­lui Se­bas­tian Ghiță, de­pu­tat, ca­re acum o săp­tă­mână m-a su­nat și m-a ame­nin­ţat la te­le­fon într-un mod jos­nic și ruși­nos. M-a ame­nin­ţat in­clu­siv cu moar­tea, adi­că o ches­ti­u­ne, în opi­nia mea, foar­te gra­vă, și, din ace­as­tă per­spec­ti­vă, cred că es­te de da­to­ria mea să dăm un sem­nal în ace­as­tă ţa­ră că, cu ast­fel de se­cu­ris­me și cu ast­fel de com­por­ta­ment, mer­gem mai de­par­te. Es­te ma­re pă­cat că un de­pu­tat în Ro­mânia, în Eu­ro­pa, ame­nin­ţă cu moar­tea un pri­mar de sec­tor.“

Edi­lul a dat de­ta­lii cu pri­vi­re la cu­vin­te­le adre­sa­te de par­la­men­ta­rul PSD. „Mi-a spus: «Ai in­trat pe mâna mea, o să te ter­min. Mori de mâna mea, nu o să te las». Astea sunt cu­vin­te­le pe ca­re mi le-a spus.“Edi­lul Sec­to­ru­lui 3 nu a înre­gis­trat con­vor­bi­rea, mo­ti­vând că „nu fac așa ce­va, nu sunt se­cu­rist“.

Se­bas­tian Ghiță a ne­gat acu­zați­i­le. „Nu am mai vor­bit cu dom­nul Ne­goi­ţă nici di­rect și nici la te­le­fon de foar­te mul­te zi­le. Nu am avut ni­ci­o­da­tă le­gă­turi de ni­ci­un fel. Ori a vi­sat urât ieri noap­te, ori l-a pă­că­lit ci­ne­va ase­a­ră la te­le­fon.“Aces­ta a mai pre­ci­zat că poa­te pu­ne la dis­po­ziția jur­na­liști­lor lis­ta con­vor­bi­ri­lor te­le­fo­ni­ce pen­tru a ară­ta că nu a vor­bit cu pri­ma­rul Sec­to­ru­lui 3. „Da­că te sim­ţi ame­nin­ţat cu moar­tea, nu aștep­ţi 10 zi­le să re­ac­ţi­o­ne­zi. Ori­când pot pu­ne la dis­po­zi­ţia jur­na­liști­lor lis­tin­gul te­le­fo­nu­lui meu.“

Se­bas­tian Ghiță, îngri­jo­rat de afir­mați­i­le lui Flo­rian Col­dea

Și fos­tul par­la­men­tar și om de afa­ceri Se­bas­tian Ghiță se de­cla­ra la înce­pu­tul aces­tui an ne­li­niștit ca ur­ma­re a de­cla­rați­i­lor fos­tu­lui di­rec­tor ad­junct SRI Flo­rian Col­dea. „Să spui des­pre un om, ori­ca­re ar fi, că va avea un des­tin tra­gic sunt cu­vin­te ca­re nu au ce să cau­te în ni­cio dez­ba­te­re par­la­men­ta­ră. Mă simt vi­zat și mă simt ame­nin­ţat. O să vor­besc cu avo­ca­ţii, nici nu știu ce să fac, ce mă­suri de pro­tec­ţie să­mi iau, aţi vă­zut ce s-a întâmplat în Lon­dra, ce au fă­cut ser­vi­ci­i­le ru­sești. E evi­dent o ame­nin­ţa­re la adre­sa mea și mă tem, de ace­ea am și fu­git din Ro­mânia (...), că așa se gândește: «Să-i bă­găm pum­nul în gu­ră, să-l bă­găm în ce­lu­lă cu doi de­ţi­nu­ţi bă­tăuși, să-l omo­râm. Mai sunt alţi oa­meni ca­re îmi vor răul? Nu am înţe­les exact». Astă­zi văd că pu­blic, nu pe as­cuns, sunt ame­nin­ţat cu moar­tea.“

Re­a­cția lui Se­bas­tian Ghiță a venit ca ur­ma­re a unor de­cla­rații fă­cu­te de Flo­rian Col­dea în Co­mi­sia de con­trol al SRI, prin ca­re îi com­pa­ra pe cei ce au tră­dat ța­ra cu per­so­na­jul bi­blic Iu­da. „Cred că e mo­men­tul po­tri­vit să re­a­min­tesc un ce­le­bru per­so­naj bi­blic ca­re în ur­mă cu cir­ca 2000 de ani a tră­dat pen­tru 30 de ar­gi­nți. Ce da­că ulte­ri­or l-au apu­cat re­mușcă­ri­le? Lu­cru­ri­le nu s-au pu­tut re­pa­ra și răul fă­cut nu a pu­tut fi re­pa­rat. Evi­dent, ca ori­ce tră­dă­tor, des­ti­nul lui a sfârșit tra­gic.“

Se­vil Shhai­deh: „Nu am fost pre­gă­ti­tă pen­tru acest ni­vel de ură“

Când Se­vil Shhai­deh a fost no­mi­na­li­za­tă la fun­cția de prim-mi­nis­tru din par­tea coa­liți­ei de gu­ver­nă­mânt PSD – ALDE, în de­cem­brie 2016, ace­as­ta a de­cla­rat că ea și fa­mi­lia sa au pri­mit mai mul­te ame­ni­nțări cu moar­tea. Me­sa­je­le au fost pos­ta­te pe con­tul său de Fa­ce­book, dar și ale co­pi­i­lor și soțu­lui ei. „Nu am fost pre­gă­ti­tă pen­tru acest ni­vel de ură, pen­tru că eu am cres­cut aici, n-am avut ni­ci­o­da­tă un sen­ti­ment de ne­si­gu­ran­ţă“, spu­nea ace­as­ta la Ante­na 3.

Se­vil Shhai­deh a mai afir­mat că a pri­mit ast­fel de me­sa­je și pe te­le­fon du­pă ce preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a re­fu­zat no­mi­na­li­za­rea sa. „Au fost mult mai mul­te lu­cruri, nu nu­mai ame­nin­ţări cu moar­tea, au fost te­le­foa­ne, au fost

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.