Ame­ni­nțați cu moar­tea

Cotidianul - - SPECIAL -

me­sa­je, am ajuns la un mo­ment dat să ne spe­ri­em, eu, per­so­nal, și so­ţul, când toa­te aces­te me­sa­je au ajuns pe Fa­ce­book-uri­le co­pi­i­lor și apoi pe Fa­ce­book-ul so­ţu­lui. Nu vre­au să re­pro­duc ab­so­lut ni­mic din ce am ci­tit noi aco­lo, ca să nu dăm idei alto­ra, dar nu es­te nor­mal.“

Ace­as­ta n-a de­pus plânge­re la Po­liție, mo­ti­vând că nu avea alte do­ve­zi. „Via­ţa mea es­te schim­ba­tă. Am doi co­pii. Acești doi co­pii nu pot să-i las, mă gândesc că merg la școa­lă și ci­ne­va le fa­ce un rău. Ne­am închis Fa­ce­book-ul, so­ţul și-a închis Fa­ce­book-ul.“

Mi­hai Goțiu: „O să-mi înfi­gă cu­ţi­tul pe la spa­te“ Traian Bă­ses­cu, po­ză cu pis­to­lul la tâmplă

Fos­tul preșe­din­te­le al Ro­mâni­ei Traian Bă­ses­cu a fost ame­ni­nțat cu moar­tea în lo­ca­li­ta­tea Bă­lți din Re­pu­bli­ca Mol­do­va, în de­cem­brie 2017. Aces­ta a par­ti­ci­pat la înfi­i­nța­rea Par­ti­du­lui Uni­tății Nați­o­na­le din ace­as­tă ța­ră, de­venind apoi și preșe­din­te­le ono­ri­fic. Într-o po­ză pe Fa­ce­book, edi­ta­tă și pos­ta­tă la co­men­ta­ri­i­le pri­vind anu­nțul des­pre vi­zi­ta sa, apa­re chi­pul lui Traian Bă­ses­cu în ca­re i se ți­ne pis­to­lul la cap, împreu­nă cu des­cri­e­rea „Moar­te fas­ciști­lor ro­mâni“. Ima­gi­nea a fost pu­bli­ca­tă de jur­na­lis­tul ba­sa­ra­be­an Va­len­tin Bu­da de la pos­tul 10 TV.

Cu un an înain­te, în 2016, fos­tul șef al sta­tu­lui de­cla­ra că pri­mește zil­nic me­sa­je prin ca­re se aten­te­a­ză la viața și si­gu­ra­nța sa. „Nu am fă­cut ni­ci­o­da­tă caz. Vă pun la dis­po­zi­ţie te­le­fo­nul meu mo­bil cu înre­gis­trări, să ve­de­ţi ame­nin­ţări zil­ni­ce: că o să ajun­gi în mor­mânt, că o să ajun­gi în coșci­ug… Nu știu ci­ne m-a ame­nin­ţat. E un ano­nim ca­re su­nă. Asta e via­ţa. Nu mă im­pre­si­o­nea­ză ast­fel de po­vești. Am fost ame­nin­ţat. La un mo­ment dat, se­si­zam in­sti­tu­ţi­i­le, pri­me­am răs­pun­su­ri­le. Într-ade­văr, se iden­ti­fi­cau cei ca­re su­nau, unii ener­va­ţi, alţii că atâta min­te ave­au… Am ajuns să nu le mai iau în con­si­de­ra­re.“

Și în pe­ri­oa­da când a fost sus­pen­dat din fun­cție, Traian Bă­ses­cu a fost ame­ni­nțat de Ale­xan­dru Atha­na­siu, fost se­na­tor PSD, aces­ta afir­mând că „da­că va con­ti­nua să se aga­ţe, sub mas­ca unor for­me ju­ri­di­ce, de pu­te­re, va avea par­te de un sfârșit tra­gic“.

Du­mi­tru Pe­li­can, un ac­ci­dent de mași­nă

Fos­tul se­na­tor USL spu­nea la sfârși­tul anu­lui 2016 că a aflat că i se pre­gă­tea un ac­ci­dent de mași­nă în Re­pu­bli­ca Mol­do­va. „Aces­te ame­ni­nțări nu sunt noi. În mo­men­tul în ca­re am spus că Ro­mânia es­te con­du­să din afa­ră, co­lo­nie de con­sum, am ne­go­ciat ca niște scla­vi, că sunt age­nți străini pe te­ri­to­ri­ul Ro­mâni­ei, 22.000 până la vârful ma­ri­lor in­sti­tuții ale sta­tu­lui, am pri­mit ame­ni­nțări pe ca­re le­am ve­ri­fi­cat la in­sti­tuți­i­le sta­tu­lui. Car­te­le pre­pay arun­ca­te în ca­nal, mi-au des­fă­cut pre­zoa­ne­le și am fă­cut plânge­re la Po­liție, iar nici du­pă un an și ju­mă­ta­te nu am pri­mit vreun răs­puns pe ex­per­ti­ză de la re­pre­zen­ta­nță“, de­cla­ra Du­mi­tru Pe­li­can.

Aces­ta a mai spus că ser­vi­ci­i­le de in­for­mații știau, dar nu au luat ni­cio mă­su­ră. „Oa­meni din ser­vi­cii știau, dar au tă­cut ca lașii, pen­tru că au fă­cut pact cu mu­lți age­nți din ța­ră și nu mi-au spus ni­mic. A venit mo­men­tul să aflu pe ca­le ofi­cia­lă că mi se pre­gă­tea mâi­ne un ac­ci­dent în Mol­do­va. Sunt mâi­ne în Re­pu­bli­ca Mol­do­va. Vă aștept, dra­gi age­nți, să-mi fa­ceți acest ac­ci­dent de mași­nă pe ca­re mi l-ați pro­mis. Mi-am luat toa­te mă­su­ri­le și să nu cre­deți că am vreo fri­că. Veți răs­pun­de și veți fi con­dam­nați grav pen­tru tă­ce­re și com­pli­ci­ta­te. Ruși­ne să vă fie ce­lor ca­re sun­teți mână-n mână cu age­nții ca­re sunt în ța­ră.“

Ga­bri­e­la Fi­rea, cam­pi­oa­na ame­ni­nță­ri­lor

Edi­lul-șef al Ca­pi­ta­lei, Ga­bri­e­la Fi­rea, spu­nea la înce­pu­tul aces­tui an că a fost ame­ni­nțat cu moar­tea du­pă ce fir­ma Oto­kar din Tur­cia a câști­gat li­ci­tația în va­loa­re de 100 mi­li­oa­ne euro pen­tru achi­ziți­o­na­rea de au­to­bu­ze pen­tru par­cul au­to al RATB. „Du­pă con­fe­rin­ţa de azi, de la prânz, du­pă ce am anun­ţat că vom avea 400 de au­to­bu­ze Euro 6, am pri­mit mai mul­te ame­nin­ţări pe Fa­ce­book și pe e-mail. Se re­ven­di­ca de ce o com­pa­nie din Tur­cia a câști­gat, și nu una din altă ţa­ră. Pri­ma­rul e or­do­na­tor prin­ci­pal de cre­di­te. Am fost mi­ra­tă de aces­te lu­cruri. Pri­ma­rul nu fa­ce par­te din co­mi­sii de li­ci­ta­ţie. E de do­me­ni­ul fan­tas­ti­cu­lui. Ne in­te­re­se­a­ză le­ga­li­ta­tea și da­că sunt sem­ne de între­ba­re. Să vi­nă in­sti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui să ve­ri­fi­ce aces­te li­ci­ta­ţii. Ac­ti­vi­ta­tea aces­tei co­mi­sii e mai mult de­cât le­ga­lă. Au fost pa­tru ofer­tan­ţi, doi din Tur­cia și doi din Ger­ma­nia. O com­pa­nie s-a des­ca­li­fi­cat în tim­pul pro­ce­du­rii. Au ră­mas trei com­pa­nii. Să avem gri­jă cum mer­gem pe stra­dă, că lu­cru­ri­le nu vor ră­mâne așa. Să avem gri­jă de fa­mi­lie și co­pii. E o cam­pa­nie de de­făi­ma­re a mea. La fi­na­lul con­fe­rin­ţei au înce­put să cur­gă aces­te ame­nin­ţări. S-a spus că eu sunt vi­no­va­tă de acest lu­cru. Voi fa­ce și plânge­re. Am cre­zut că e o glu­mă du­pă pri­mul me­saj. S-au scurs ore­le și s-au înte­ţit me­sa­je­le. M-a pus pe gânduri. Au fo­lo­sit cu­vin­te de la pe­ri­fe­ria vo­ca­bu­la­ru­lui, apoi ame­nin­ţări că o să văd eu ce o să pă­ţesc pen­tru că am per­mis ca ace­as­tă com­pa­nie să câști­ge li­ci­ta­ţia.“

Pri­ma­rul ge­ne­ral a mai pre­ci­zat că a pri­mit mai mul­te ame­ni­nțări de când a fost ales în ace­as­tă fun­cție, atât pe Fa­ce­book, cât și pe e-mail, mo­tiv pen­tru ca­re es­te de pă­re­re că Inter­ne­tul ar tre­bui re­gle­men­tat. „Nu es­te pri­ma da­tă când am pri­mit ast­fel de ame­nin­ţări. La înce­pu­tul man­da­tu­lui mi s-a tran­smis că o să am eu pro­ble­me. Că mi se vor fa­ce do­sa­re. Mi-au ame­nin­ţat fa­mi­lia și co­pi­ii. Le­gis­la­ţia din Ro­mânia nu pe­dep­sește ast­fel de ati­tu­dini. Pe Inter­net po­ţi ame­nin­ţa cu moar­tea, cu des­fi­gu­ra­rea, cu bă­taia. Nu să cen­zu­răm Inter­ne­tul, dar nici să nu îl lă­săm așa, la voia ni­mă­nui. Tre­bu­ie re­gle­men­tat.“

Însă Ga­bri­e­la Fi­rea nu es­te la pri­mul in­ci­dent de acest fel. De-a lun­gul tim­pu­lui, ac­tua­lul edil-șef al Ca­pi­ta­lei a pri­mit mai mul­te me­sa­je de acest fel. În tim­pul pro­tes­te­lor din Piața Vic­to­ri­ei, de la înce­pu­tul anu­lui 2017, Fi­rea spu­nea că a pri­mit ame­ni­nțări cu bă­taia și chiar cu moar­tea. „Am pri­mit și me­sa­je că voi fi aștep­ta­tă în anu­mi­te lo­curi și voi fi des­fi­gu­ra­tă. Ce am fă­cut să me­rit asta? Am so­li­ci­tat tu­tu­ror in­sti­tu­ţi­i­lor să își fa­că tre­a­ba. Am pri­mit ast­fel de ame­nin­ţări. La adre­sa mea și a fa­mi­li­ei me­le, chiar cu moar­tea. Să ne gândim la Ro­mânia. Aces­te mi­tin­guri pot de­ge­ne­ra la un mo­ment dat. Sco­pul ini­ţial al ce­lui de la Vic­to­ria a dis­pă­rut.“

Și în 2013, pe vre­mea când era se­na­tor, a fost țin­ta unor ast­fel de pos­tări, ca ur­ma­re a unei vi­zi­te efec­tua­te la Roșia Mon­ta­nă, în ca­li­ta­te de vi­ce­preșe­din­te al Co­mi­si­ei UNESCO. „Ce­le mai mul­te pos­turi pe Fa­ce­book se re­fe­re­au la ac­ci­den­te ca­re ar pu­tea să mi se întâmple mie și mem­bri­lor fa­mi­li­ei me­le, tăi­eri de gât, mu­ti­lat de fi­gu­ră, că ne pu­tem întâlni și sunt so­lu­ţii ca­re pot fi arun­ca­te pe fa­ţă...“, spu­nea ace­as­ta. Au­to­rii me­sa­je­lor nu și-au as­cuns iden­ti­ta­tea. „De ce te agi­ţi așa de mult, ţă­ran­co cum­pă­ra­tă de co­mu­niști? Îţi do­resc să mori de cia­nu­ră ‚tu-ţi mor­ţii mă-tii. Vor ieși oa­me­nii în stra­dă și vă vor da în gu­ră cu pi­e­tre“, scria Alin Te­glaș pe rețe­aua de so­cia­li­za­re.

Ga­bri­e­la Fi­rea nu a de­pus plânge­re pe­na­lă. A luat doar mă­suri de se­cu­ri­za­re a con­tu­lui său de Fa­ce­book.

Li­viu Drag­nea, pre­su­pu­să ten­ta­ti­vă de asa­si­nat

Preșe­din­te­le PSD spu­ne că în apri­lie 2017 ar fi fost pu­să la ca­le o încer­ca­re de asa­si­na­re a sa. Li­viu Drag­nea a fă­cut mai mul­te de­cla­rații con­tra­dic­to­rii, inițial afir­mând că a fost ata­cat de 4 per­soa­ne ca­za­te la un ho­tel de lux din Bu­cu­rești și a dat de înțe­les că în spa­te­le ata­cu­lui s-ar afla omul de afa­ceri Ge­or­ge So­ros. „Sun­tem într-un stat ma­fi­ot. Sta­tul pa­ra­lel es­te o ma­fie. Știu că s-a cer­ce­tat, mai de­par­te nu știu. Da, dar nu pot să spun asta (ci­ne i-a plă­tit). Da, un om foar­te ce­le­bru în lu­me. Nu, nu mă gândesc la el (So­ros). El se gândește la mi­ne.“

Ulte­ri­or însă, șe­ful PSD in­fir­mă că ar fi vor­ba de res­pec­ti­vul om de afa­ceri și de­ta­lia­ză ca­zul, afir­mând că ten­ta­ti­va ar fi avut loc pe o stră­duță din car­ti­e­rul 13 sep­tem­brie. „La câte­va zi­le du­pă câști­ga­rea ale­ge­ri­lor, am înce­put să pri­mesc ame­ni­nțări prin tot fe­lul de mij­loa­ce. Aces­te ame­ni­nțări scri­se au tre­cut ușor, ușor la ame­ni­nțări di­rect cu moar­tea. Cred că erau con­turi fal­se. Îmi veneau me­sa­je pe tot ce ave­am, du­pă ca­re a înce­put să de­vi­nă des­crip­ti­vă și mi se spu­nea cum voi muri eu, ce le vor fa­ce ce­lor din fa­mi­lie. În par­tea a do­ua a lu­nii mar­tie, ace­as­tă pre­si­u­ne a înce­put să cre­as­că și am înce­put să simt că sunt ur­mă­rit. De fi­e­ca­re da­tă când ieșe­am în spați­ul pu­blic, ve­de­am că sunt fi­lat, că am o mași­nă în spa­te­le meu. Cu tim­pul am înce­put să ob­serv in­di­vi­zi ca­re mă pri­ve­au cu in­sis­te­nță. (...) Eu am re­fu­zat să cred că se poa­te mer­ge mai de­par­te, eram în plin răz­boi po­li­tic cu Io­han­nis, cu sta­tul pa­ra­lel. Într-o se­a­ră, în apri­lie, lu­cru­ri­le au mers mai de­par­te de­cât mă aștep­tam. Eram într-un spațiu pu­blic, erau pa­tru in­di­vi­zi, cu hai­ne închi­se la cu­loa­re. Eram într-un res­tau­rant, s-au oprit la câți­va me­tri de mi­ne, unul a fă­cut tot un semn de ge­nul ăsta. Unul din­tre ei a răs­puns la te­le­fon, a închis te­le­fo­nul și au ple­cat de aco­lo. La câte­va seri du­pă asta, fu­se­sem la o întâlni­re, eram eu la vo­lan, 12.00 noap­tea, pe Ca­lea 13 Sep­tem­brie. O mași­nă în spa­te, una în fa­ţă, au oprit, au încer­cat să mă blo­che­ze, am reușit să îi pi­erd. Astea au fost do­uă întâmplări ca­re mie mi-au con­fir­mat fap­tul că au in­ten­ţii se­ri­oa­se.“

Afir­mați­i­le șe­fu­lui PSD au pro­vo­cat re­a­cții aprin­se. In­sti­tuți­i­le abi­li­ta­te să cer­ce­te­ze ast­fel de eveni­men­te au ne­gat exis­te­nța in­ci­den­tu­lui, mai mu­lți po­li­ti­ci­eni le-au con­si­de­rat in­ven­ta­te, iar pe rețe­le­le de so­cia­li­za­re au apă­rut glu­me la adre­sa po­li­ti­cia­nu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.