Aspi­ră la șe­fia DNA

Di­rec­tor al FBI de­nu­nță ex­ce­se­le Bi­no­mu­lui SRI – DNA

Cotidianul - - DOSAR COTIDIANUL -

com­bi­nație, vaj­ni­cii pro­cu­rori an­ti­co­ru­pție n-au mai fost în sta­re să in­stru­men­te­ze do­sa­re no­ta­bi­le de co­ru­pție.

Adjunc­ta și suc­ce­soa­rea lui Ko­ve­si aspi­ră la șe­fia DNA

To­tuși, foștii șe­fi ai Bi­no­mu­lui SRI – DNA nu vor să sca­pe din mâini frâi­e­le lup­tei an­ti­co­ru­pție du­pă re­vo­ca­rea din fun­cție a fos­tei șe­fe a DNA Lau­ra Co­druța Ko­ve­si. Su­ges­tiv în acest sens es­te fap­tul că la pri­ma se­le­cție or­ga­ni­za­tă de Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei pen­tru fun­cția de pro­cu­ror-șef al DNA s-au pre­zen­tat pa­tru can­di­dați apro­piați de re­vo­ca­ta Lau­ra Co­druța Ko­ve­si sau de pen­si­o­na­rul Flo­rian Col­dea. Trei can­di­dați au fost oa­me­nii de încre­de­re ai lui Ko­ve­si din DNA, res­pec­tiv eter­nul ad­junct Ma­ri­us Ia­cob, șe­fa Ser­vi­ci­u­lui de cer­ce­ta­re a in­fra­cți­u­ni­lor să­vârși­te de ma­gis­trați, Flo­ren­ti­na Mi­ri­că, și șe­fa Bi­ro­u­lui ju­ri­dic din Se­cția ju­di­cia­ră, Ele­na Gre­cu. Al pa­tru­lea can­di­dat, Cris­tian La­zăr, pro­cu­ror-șef ad­junct al Se­cți­ei de ur­mă­ri­re pe­na­lă și cri­mi­na­lis­ti­că din Par­che­tul de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție, a fost un apro­piat al ge­ne­ra­lu­lui Flo­rian Col­dea în pe­ri­oa­da în ca­re aces­ta a deți­nut fun­cția de prim-ad­junct al di­rec­to­ru­lui SRI.

La a do­ua se­le­cție or­ga­ni­za­tă pen­tru șe­fia DNA, trei din cei șa­se can­di­dați înscriși sunt apro­piați ai tan­de­mu­lui Ko­ve­si – Col­dea, res­pec­tiv Ga­bri­e­la Scu­tea, Andrei Bo­de­an și Ni­co­lae Lu­pu­les­cu. Ga­bri­e­la Scu­tea a fost adjunc­ta lui Ko­ve­si vre­me de șa­se ani, în tim­pul ce­lor do­uă man­da­te de pro­cu­ror ge­ne­ral al Par­che­tu­lui de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție. Scu­tea a fost pro­mo­va­tă în ace­as­tă fun­cție tot de mi­nis­trul Jus­tiți­ei Mo­ni­ca Ma­co­vei, la o lu­nă du­pă nu­mi­rea lui Ko­ve­si în fun­cția de pro­cu­ror ge­ne­ral al Ro­mâni­ei. La fel de tână­ră ca și Ko­ve­si, ab­sol­vind amândo­uă Drep­tul în 1995, Scu­tea avea în mo­men­tul pro­mo­vă­rii în fun­cția de ad­junct al pro­cu­ro­ru­lui ge­ne­ral (noi­em­brie 2006) o ac­ti­vi­ta­te pro­fe­si­o­na­lă mai me­ri­to­rie. Da­că în 11 ani de ac­ti­vi­ta­te Ko­ve­si a evo­luat doar de la Par­che­tul de pe lângă Ju­de­că­to­ria Si­biu, la Par­che­tul de pe lângă Tri­bu­na­lul Si­biu, un­de a fost pro­mo­va­tă cu câte­va luni înain­te șe­fa Bi­ro­u­lui lo­cal al DIICOT, Scu­tea a evo­luat de la Par­che­tul de pe lângă Ju­de­că­to­ria Brașov la Par­che­tul de pe lângă Tri­bu­na­lul Brașov și la Par­che­tul de pe lângă Cur­tea de Apel Brașov și a ocu­pat fun­cții im­por­tan­te de con­du­ce­re: prim-pro­cu­ror ad­junct al Par­che­tu­lui de pe lângă Ju­de­că­to­ria Brașov și al Par­che­tu­lui de pe lângă Tri­bu­na­lul Brașov și prim-pro­cu­ror al Par­che­tu­lui de pe lângă Tri­bu­na­lul Brașov. Scu­tea i-a fost o slu­gă la fel de fi­de­lă lui Ko­ve­si ca și Ia­cob, do­va­dă în acest sens fi­ind fap­tul că, pe lângă Se­cția ju­di­cia­ră din Par­che­tul Ge­ne­ral, a fost de­sem­na­tă să ges­ti­o­ne­ze Di­re­cția de re­sur­se uma­ne și să fie or­do­na­tor prin­ci­pal de cre­di­te. Am pu­tea con­chi­de că Scu­tea i-a fost un fel de scut ma­rii lup­tă­toa­re an­ti­co­ru­pție.

Du­pă ple­ca­rea de la Par­che­tul Ge­ne­ral, Ga­bri­e­la Scu­tea a deți­nut în pe­ri­oa­da sep­tem­brie 2013 – ia­nua­rie 2016 fun­cția de Înalt Re­pre­zen­tant al Mi­nis­te­ru­lui Jus­tiți­ei pen­tru re­lația cu Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă pe as­pec­te re­fe­ri­toa­re la înde­pli­ni­rea con­diți­o­na­li­tăți­lor sta­bi­li­te în ca­drul Me­ca­nis­mu­lui de Coo­pe­ra­re și Ve­ri­fi­ca­re (MCV) pri­vind re­for­ma sis­te­mu­lui ju­di­ciar și lup­ta an­ti­co­ru­pție, suc­ce­dându-i Lau­rei Co­druța Ko­ve­si, ca­re a ocu­pat ace­as­tă fun­cție în pe­ri­oa­da oc­tom­brie 2012 – apri­lie 2013. De un­de pu­tem de­du­ce fap­tul că Scu­tea a avut o con­tri­buție în me­nți­ne­rea MCV pen­tru Ro­mânia în ul­ti­mii ani. În ia­nua­rie 2016 a fost pro­mo­va­tă se­cre­tar de stat în Mi­nis­te­rul Jus­tiți­ei de că­tre Ra­lu­ca Pru­nă, con­si­de­ra­tă cel mai slab mi­nis­tru al Jus­tiți­ei din pe­ri­oa­da pos­tco­mu­nis­tă, altă su­por­te­ră a Mo­ni­căi Ma­co­vei, că­reia i-a fost con­si­li­er la ca­bi­ne­tul de eu­ro­par­la­men­tar. Pu­tem spu­ne că, la fel ca și Ko­ve­si și Pru­nă, Scu­tea s-a for­mat la școa­la de drept ma­co­vis­tă.

Pa­ra­di­to­rul de la Con­sta­nța și ami­cul ge­ne­ra­lu­lui Col­dea

Un alt fan al lui Ko­ve­si es­te pro­cu­ro­rul Andrei Bo­de­an, po­re­clit „Zor­ro din Do­bro­gea“, ca­re a fost pro­mo­vat la DNA Con­sta­nța de însăși „Zeița An­ti­co­ru­pție“, deși avea o ex­pe­ri­e­nță sub cinci ani în pro­fe­sia de pro­cu­ror. Ko­ve­si i-a încre­di­nțat lui Bo­de­an mi­si­u­nea să le in­stru­men­te­ze do­sa­re pe­na­le foști­lor li­deri ai PSD Con­sta­nța, pri­ma­rul Ra­du Ma­ză­re și preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Ni­cușor Con­stan­ti­nes­cu. Aceștia l-au acu­zat de rea-cre­di­nță și abu­zuri și în une­le pri­vi­nțe au avut drep­ta­te, având în ve­de­re că în anu­mi­te do­sa­re ca­re le-au fost in­stru­men­ta­te lor și unor co­la­bo­ra­tori au fost pro­nu­nța­te so­luții de achi­ta­re. Pro­cu­ro­rul Bo­de­an a fost acu­zat în pre­să că ar fi avut com­por­ta­men­te ase­mă­nă­toa­re cu ale co­le­gu­lui său mai ce­le­bru de la DNA Ploi­ești, Mir­cea Ne­gu­les­cu, zis Por­to­ca­lă sau Zdre­a­nță. Pe Ni­cușor Con­stan­ti­nes­cu l-a reți­nut pri­ma da­tă cu ma­re tam­tam în fața Con­si­li­u­lui Ju­dețe­an Con­sta­nța, un­de a venit cu nu mai puțin de 20 de mas­cați, pen­tru că nu a achi­tat abo­na­men­tul te­le­fo­nic al Cen­tru­lui Mi­li­tar Ju­dețe­an, în va­loa­re de câte­va mii de lei. O altă acu­ză la adre­sa sa es­te că i-ar fi in­stru­men­tat un do­sar de co­ru­pție unui avo­cat din Con­sta­nța drept răz­bu­na­re că soția aces­tu­ia nu a ce­dat avan­su­ri­lor sa­le se­xua­le.

Un can­di­dat inte­re­sant, chiar ușor pi­to­resc, la șe­fia DNA es­te ge­ne­ra­lul pro­cu­ror și avia­tor Ni­co­lae Lu­pu­les­cu, ca­re a deți­nut sub Ko­ve­si fun­cția de pro­cu­ror-șef al Ser­vi­ci­u­lui de cer­ce­ta­re a in­fra­cți­u­ni­lor să­vârși­te de mi­li­tari. Mai­o­rul SRI în re­zer­vă Da­ni­el Flo­rea a dez­vă­lu­it zi­le­le tre­cu­te că ge­ne­ra­lul Lu­pu­les­cu s-ar fi lău­dat că es­te pri­e­ten cu ge­ne­ra­lul Flo­rian Col­dea, la ca­re mer­gea frec­vent, și că ar fi aju­tat-o pe Lau­ra Co­druța Ko­ve­si la întoc­mi­rea lu­cră­rii de doc­to­rat. Mai­o­rul Flo­rea îi re­proșe­a­ză lui Lu­pu­les­cu că ar fi mușa­ma­li­zat un de­nu­nț al său prin ca­re a se­si­zat fap­te de co­ru­pție ale unor foști șe­fi din SRI Pra­ho­va, ca­re au fost pro­te­jați de Col­dea. Nu es­te ex­clus să fi mușa­ma­li­zat și plângeri for­mu­la­te împo­tri­va ge­ne­ra­lu­lui Col­dea. Ar fi inte­re­sant de aflat da­că pro­cu­ro­rul mi­li­tar Lu­pu­les­cu a avut vreo con­tri­buție la mușa­ma­li­za­rea do­sa­ru­lui în ca­re ge­ne­ra­lul Col­dea a fost cer­ce­tat pen­tru să­vârși­rea unui ac­ci­dent de cir­cu­lație, cu mași­na de ser­vi­ciu a SRI, în ca­re se afla și pro­cu­ro­rul ge­ne­ral Lau­ra Co­druța Ko­ve­si, pe Bu­le­var­dul Ște­fan cel Ma­re, în fața Clu­bu­lui Di­na­mo, pe timp de noap­te, du­pă ce și-a săr­bă­to­rit zi­ua de naște­re. Cert es­te că ge­ne­ra­lul Lu­pu­les­cu a fost per­ce­put ca un om al ser­vi­ci­i­lor se­cre­te în DNA. Ast­fel, Lu­pu­les­cu a mușa­ma­li­zat un do­sar de co­ru­pție al ge­ne­ra­lu­lui Sil­viu Pre­doiu, fost pri­mad­junct și di­rec­tor in­te­ri­mar al SIE, ca­re a fost pre­luat de la Se­cția Par­che­te­lor Mi­li­ta­re din Par­che­tul de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție (11/P/2006). Lu­pu­les­cu nu es­te străin nici de mușa­ma­li­za­rea unui do­sar de co­ru­pție al ge­ne­ra­lu­lui Mar­cel Opriș, fost di­rec­tor al STS, în ca­re aces­ta a fost cer­ce­tat pen­tru fa­vo­ri­za­rea unei fir­me deți­nu­te de un pri­e­ten de fa­mi­lie, la ca­re soția sa era an­ga­ja­tă, SC Qua­li­ty Bu­si­ness So­lu­ti­ons SRL, cu ca­re STS a încheiat 51 de con­trac­te de achi­ziție, în va­loa­re de 29 mi­li­oa­ne lei (20/P/2014).

Ge­ne­ra­lul Lu­pu­les­cu a fost avia­tor înain­te de a de­ve­ni pro­cu­ror. El a ab­sol­vit înain­te de Re­vo­luție Școa­la de pi­loți mi­li­tari de la Bo­bo­cu, ju­dețul Bu­zău, pe ca­re a ab­sol­vit-o și Ni­cu Ce­aușes­cu. Lu­pu­les­cu i-a ser­vit ca pi­lot de eli­cop­ter pe pă­ri­nții aces­tu­ia, Ele­na și Ni­co­lae Ce­aușes­cu. Foștii săi co­le­gi își amin­tesc de un epi­sod mai pi­to­resc din ca­ri­e­ra sa de pi­lot mi­li­tar, ca­re s-a pe­tre­cut du­pă Re­vo­luție și pen­tru ca­re a fost cer­ce­tat de Par­che­tul Mi­li­tar. Es­te vor­ba de un zbor neau­to­ri­zat efec­tuat cu eli­cop­te­rul din do­ta­re până în sa­tul său na­tal, pen­tru a se ară­ta con­să­te­ni­lor săi, oca­zie cu ca­re a zbu­rat mai mul­te aco­pe­rișuri de pe ca­se și a spe­riat gâște­le și găi­ni­le din bă­tă­tu­ri­le lo­cal­ni­ci­lor. Da­că, într-o bu­nă zi, bra­vul ge­ne­ral Lu­pu­les­cu zboa­ră și cu an­ti­co­ru­pția pes­te Ro­mânia?

Asis­tăm cu si­gu­ra­nță la ul­ti­me­le zvârco­liri ale Bi­no­mu­lui SRI – DNA. Nu­trim spe­ra­nța că mi­nis­trul Jus­tiți­ei, Tu­do­rel Toa­der, va avea, și de da­ta ace­as­ta, ca­pa­ci­ta­tea de a de­o­se­bi grâul de ne­ghi­nă. Și că lup­ta an­ti­co­ru­pție, ca­re tre­bu­ie con­ti­nua­tă, va in­tra pe un fă­gaș le­gal și nor­mal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.