Pu­teți vi­zi­o­na pe ma­ri­le ecra­ne…

Cotidianul - - CULTURĂ -

Una din­tre ce­le mai aștep­ta­te co­me­dii, Spi­o­nul ca­re mi-a dat pa­pu­cii un­de va pu­tea fi vi­zi­o­na­tă pe ma­ri­le ecra­ne din Ro­mânia, în pre­mi­e­ră, din 17 au­gust.

Cu o dis­tri­bu­ţie ca­re îi adu­ce în ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le pe: Mi­la Ku­nis, Ka­te Mckin­non, Jus­tin The­ro­ux și Sam Heu­ghan, Spi­o­nul ca­re mi-a dat pa­pu­cii es­te un film re­gi­zat de Su­san­na Fo­gel. ,,Întot­de­au­na miam do­rit să joc ro­lul unei re­be­le într-o co­me­die din ca­re să nu lip­se­as­că ac­ţi­u­nea. Sce­na­ri­ul aces­tui film es­te unul din­tre ce­le mai amu­zan­te si mi­nu­na­te lu­cruri pe ca­re le-am ci­tit vre­o­da­tă. Pu­tea fi cu ușu­rin­ţă vor­ba des­pre doi ti­pi, însă e vor­ba des­pre do­uă ti­pe foar­te tari. Ka­te Mckin­nnon era de­ja par­te din proi­ect și asta a con­tat pen­tru mi­ne. Sunt o ma­re fa­nă a ei. E foar­te amu­zan­tă și in­cre­di­bil de ta­len­ta­tă”, a de­cla­rat Mi­la Ku­nis.

Au­drey (Mi­la Ku­nis) și Mor­gan (Ka­te Mckin­non) sunt do­uă pri­e­te­ne ve­chi din Los Ange­les ca­re se tre­zesc prin­se în mij­lo­cul unei con­spi­rații in­ter­nați­o­na­le, atunci când fos­tul iu­bit al lui Au­drey apa­re la ușa ei cu o echi­pă de asa­sini ne­mi­loși pe ur­me­le sa­le. Sur­prin­se de pro­pri­i­le ac­ţi­uni, fe­te­le in­tră fă­ră ezi­ta­re într-o mi­si­u­ne ca­re le poar­tă prin toa­tă Eu­ro­pa, prin­tre age­nți se­creți și cur­se mor­ta­le, ho­tă­râte să du­că la bun sfârșit un plan ris­cant de sal­va­re a lu­mii. Inter­venția opor­tu­nă a unui agent bri­ta­nic fer­me­că­tor de­vi­ne sin­gu­rul lor atu.

Con­di­men­ta­tă cu dia­lo­guri hi­la­re și si­tua­tii neaștep­ta­te, co­me­dia Spi­o­nul ca­re mi-a dat pa­pu­cii es­te dis­tri­bu­it de Ver­ti­cal Enter­tain­ment.

„Se­cre­tul Fe­ri­ci­rii”, un film in­spi­rat din viața re­a­lă

La fel ca ori­ca­re alt lu­cru fru­mos, ca­re se întâmplă în viață, o re­lație sen­ti­men­ta­lă fe­ri­ci­tă es­te des­tul de di­fi­cil me­nți­nut. Indi­fe­rent cât de pu­ter­ni­ce sunt sen­ti­men­te­le, da­ca încalci re­gu­li­le pen­tru a păs­tra apa­re­nțe­le unei re­lații împli­ni­te, riști să pi­er­zi dra­gos­tea vi­eții ta­le. Da­că faci par­tea din ca­te­go­ria ce­lor ca­re cred că știu to­tul des­pre ste­re­o­ti­puri, des­pre me­ta­fo­re inu­ti­le ca­re as­cund lip­sa de co­nți­nut, des­pre întâmplări pre­vi­zi­bi­le, sen­sul închi­pu­it al vi­eții și se­cre­tul co­mer­cial/in­fan­til al fe­ri­ci­rii, acest film are un me­saj pen­tru ti­ne.

Într-o se­a­ră între pri­e­teni, Tom își împin­ge so­ţia și ami­cul în si­tua­ţii mai mult de­cât ab­sur­de, cău­tând să-i fa­că să dez­vă­lu­ie se­cre­te bi­ne pă­zi­te. Ast­fel, cei doi pri­e­teni des­co­pe­ră că fe­ri­ci­rea cu­i­va es­te po­si­bi­lă doar da­că altci­ne­va es­te ne­fe­ri­cit. Pen­tru că re­sur­se­le de fe­ri­ci­re sunt li­mi­ta­te.

Sce­na­ri­ul a fost scris de Ale­xan­dru Po­pa, ca­re ex­pli­că ce anu­me l-a in­spi­rat în cre­a­rea aces­tei po­vești: „Cla­rob­scu­rul. Zo­na aia am­bi­va­len­tă de min­ci­u­nă și ade­văr, tran­spa­re­nță și opa­ci­ta­te, im­pli­ci­tă re­lați­i­lor din­tre oa­meni. Nu știu cum e în alte pă­rți, dar în lu­mea pe ca­re o cu­nosc și cred că o înțe­leg cât de cât, pri­e­te­nii, fa­mi­lia, oa­me­nii aflați cum­va într-o re­lație pe ter­men lung sunt par­că me­reu sus­pen­dați între do­ri­nța de a împăr­tăși și ne­ce­si­ta­tea de a as­cun­de. Da­că sce­na­ri­ul a fost in­spi­rat din viața re­a­lă? Evi­dent, da. Da­că re­dă la sca­ră o po­ves­te ade­vă­ra­tă? Ca­te­go­ric, nu. Si­gur, și eu pen­du­lez, la fel ca per­so­na­je­le me­le, între fi­cți­u­ne și re­a­li­ta­te”.

Au­to­rul sce­na­ri­u­lui ne înde­am­nă

să mer­gem sa ve­dem acest film, pen­tru că „vom râde, ne vom bu­cu­ra și pu­tem să ne ale­gem o ta­bă­ră – să fim de par­tea lui To­ma, a Anei sau a lui Da­vid – să des­co­pe­rim, din întu­ne­ri­cul să­lii, se­cre­te­le unor oa­meni ca­re ne-ar pu­tea fi ve­cini, co­le­gi, pri­e­teni sau… nu”.

Din dis­tri­buție fac par­te Vlad Zam­fi­res­cu, Iri­na Vel­ces­cu și Theo Mar­ton. Fil­mă­ri­le s-au des­fășu­rat pe du­ra­ta a apro­xi­ma­tiv trei săp­tă­mâni, în Bu­cu­rești, pro­du­că­toa­rea fil­mu­lui fi­ind Cris­ti­na Do­brițoiu (Mo­vie Pro­duc­ti­on).

Fil­mul, re­gi­zat de Vlad Zam­fi­res­cu, a fost pre­zen­tat în pre­mi­e­ră mon­dia­lă la TIFF 2018 (Se­le­cție ofi­cia­lă, se­cți­u­nea Zi­le­le fil­mu­lui ro­mânesc, cla­sat pe lo­cul 2 în pre­fe­ri­nțe­le pu­bli­cu­lui, du­pă Un pas în ur­ma se­ra­fi­mi­lor, re­gi­zat de Da­ni­el San­du, 2017) și a fost de­cla­rat câști­gă­tor la mai mul­te fes­ti­va­luri in­ter­nați­o­na­le de film, du­pă cum ur­me­a­ză: Los Ange­les Film Awar­ds, SUA, 2018 (Best Duo: Vlad Zam­fi­res­cu & Theo Mar­ton; Ho­no­ra­ble Men­ti­on: Nar­ra­ti­ve Fe­a­tu­re), Vir­gin Spring Ci­ne­fest, India, 2018 (Sil­ver Award: Best De­but: Vlad Zam­fi­res­cu), Bur­gas Inter­na­ti­o­nal Film Fes­ti­val, Bul­ga­ria, 2018 (Se­lec­tat în com­pe­tiția ofi­cia­lă, cu proi­e­cție spe­cia­lă pe 23.07.2018). În lu­na iu­lie Se­cre­tul Fe­ri­ci­rii a fost se­lec­tat în Com­pe­tiția de Lun­gme­traj a Fes­ti­va­lu­lui ANONIMUL IFF 2018.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.