Cli­e­nții ro­mâni ai lui Lo­u­is Fre­eh

Cotidianul - - ACTUALITATE - Cos­min Pam Ma­tei

Fos­tul șef al FBI Lo­u­is Fre­eh, des­pre ca­re pu­bli­cația Po­li­ti­co su­sți­ne că l-a plă­tit pe Ru­dol­ph Gi­u­liani să tri­mi­tă scri­soa­rea că­tre preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis și că­tre Li­viu Drag­nea, îi re­pre­zin­tă pe omul de afa­ceri Pu­iu Po­po­vi­ciu, pe Ale­xan­der Ada­mes­cu și pe mi­liar­da­rul is­ra­e­lian Be­ny Stein­metz, ca­re a avut in­te­re­se pu­ter­ni­ce în Ro­mânia. De ase­me­nea, Fre­eh a ela­bo­rat un plan are con­ţi­ne cinci re­co­man­dări adre­sa­te Ro­mâni­ei, pen­tru re­me­di­e­rea si­tua­ţi­ei în con­tex­tul cri­ti­ci­lor pri­vind exis­ten­ţa pro­to­coa­le­lor se­cre­te între Ser­vi­ci­ul Ro­mân de Infor­ma­ţii (SRI), Par­che­tul Ge­ne­ral și Con­si­li­ul Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii (CSM).

Po­po­vi­ciu a fost con­dam­nat de­fi­ni­tiv, pe 2 au­gust 2017, la șap­te ani de închi­soa­re pen­tru com­pli­ci­ta­te la abuz în ser­vi­ciu și da­re de mi­tă în do­sa­rul „Fer­ma Bă­neasa“, vi­zând fap­te le­ga­te de tran­za­cți­o­na­rea la un preț su­be­va­luat a unui te­ren de 224 de hec­ta­re de la Uni­ver­si­ta­tea de Ști­i­nțe Agro­no­mi­ce și Me­di­ci­nă Ve­te­ri­na­ră (USAMV) Bu­cu­rești, prin ca­re s-au pro­dus pre­ju­di­cii de pes­te 335 mi­li­oa­ne lei sta­tu­lui și aproa­pe 620 mi­li­oa­ne lei USAMV. Aces­ta a fost dat în ur­mă­ri­re in­ter­nați­o­na­lă pen­tru că s-a re­fu­giat la Lon­dra. Aco­lo a fost reți­nut, însă a fost pus în li­ber­ta­te în schim­bul unei cauți­uni de 200.000 li­re ster­li­ne, fi­ind obli­gat să poar­te o brăța­ră elec­tro­ni­că de su­pra­ve­ghe­re. De ase­me­nea, el es­te obli­gat să se pre­zin­te 3 zi­le pe săp­tă­mână la se­cția de po­liție din Lon­dra. Fre­eh a tran­smis pe 9 au­gust 2017 un co­mu­ni­cat de pre­să în ca­re se de­cla­ra „pro­fund de­za­mă­git“de de­ci­zia ÎCCJ în ca­zul cli­en­tu­lui său, apre­ci­ind că sen­ti­nța nu es­te su­sți­nu­tă nici de fap­te și nici de le­gis­lație.

To­to­da­tă, Fre­eh es­te avo­ca­tul lui Ale­xan­der Ada­mes­cu, fi­ul lui Dan Ada­mes­cu, fos­tul pa­tron al Astra Asi­gu­rări, pe nu­me­le că­ru­ia in­stan­ţa su­pre­mă a emis, pe 26 mai 2016, un man­dat de ares­ta­re pre­ven­ti­vă în lip­să. Es­te vor­ba de un do­sar în ca­re es­te acu­zat că, împreu­nă cu ta­tăl său, a dat mi­tă 15.000 eu­ro și 23.000 lei ju­de­că­to­ri­lor Ion Stan­ciu și Ele­na Ro­ven­ţa, de la Tri­bu­na­lul Bu­cu­rești, pen­tru so­lu­ţii fa­vo­ra­bi­le în do­sa­re de in­sol­ven­ţă. Ada­mes­cu jr a fost prins de po­li­ţiștii din Lon­dra pe 13 iu­nie 2016, în ju­rul orei 18.00, în zo­na Nor­folk Pla­ce, în ba­za unei infor­ma­ţii da­te de Po­li­ţia Ro­mână. El a fost eli­be­rat pe cau­ţi­u­ne pe 14 iu­nie 2016 de o in­stan­ţă din Lon­dra, fi­ind obli­gat să poar­te în per­ma­nen­ţă pe pi­ci­or o bră­ţa­ră de lo­ca­li­za­re, până când va fi so­lu­ţi­o­na­tă ce­re­rea au­to­ri­tă­ţi­lor ro­mâne de ex­tră­da­re. Fi­ul lui Ada­mes­cu sus­ţi­ne că es­te ne­vi­no­vat, iar în ca­zul său es­te vor­ba de un pro­ces po­li­tic.

Un alt cli­ent ce­le­bru al fos­tu­lui șef FBI es­te Be­ny Stein­metz, in­ves­ti­gat pe trei con­ti­nen­te pen­tru mi­te­le plă­ti­te pen­tru a obți­ne acți­uni la o com­pa­nie mi­ni­e­ră din Gu­i­nea. Pu­bli­cația Bloom­berg a scris și ea că Stein­metz a an­ga­jat o echi­pă de avo­cați „de vis“, prin­tre ca­re fir­ma lui Fre­eh și fir­ma de avo­ca­tu­ră a fos­tu­lui se­na­tor Joe Li­e­ber­man. Ares­ta­rea lui Stein­metz în Isra­el are le­gă­tu­ră cu fap­tul că es­te acu­zat de spă­la­re de bani în Ro­mânia, a de­cla­rat un an­che­ta­tor în fața in­sta­nței, po­tri­vit unui ar­ti­col al zia­ru­lui is­ra­e­lian Haa­retz. Nu de­mult, DNA a ce­rut ares­ta­rea pre­ven­ti­vă în lip­să a pa­tru oa­meni de afa­ceri is­ra­e­li­eni im­pli­ca­ţi în do­sa­rul re­tro­ce­dă­rii ile­ga­le a Fer­mei Bă­neasa, în ca­re Re­mus Tru­i­că și Paul al Ro­mâni­ei sunt in­cul­pa­ţi. Aceștia sunt acu­za­ţi de con­sti­tu­i­re a unui grup in­fra­cți­o­nal or­ga­ni­zat, tra­fic de in­flue­nță și com­pli­ci­ta­te la spă­la­rea ba­ni­lor. Cei pa­tru oa­meni de afa­ceri sunt: Tal Sil­ber­stein, Shi­mon She­vez, Ben­ja­min „Ben­ny“Stein­metz și Mos­he Aga­vi. Ste­no­gra­me­le din do­sa­rul re­tro­ce­dă­ri­lor ile­ga­le, în ca­re sunt in­cul­pați Re­mus Tru­i­că, Andrei Mar­co­vici și Dan Andro­nic, dez­vă­lu­ie pre­ze­nța în gru­pa­rea in­fra­cți­o­na­lă a lui Ben­ja­min „Ben­ny“Stein­metz, om de afa­ceri foar­te in­te­re­sat de re­sur­se­le din ța­ra noas­tră. Cea mai im­por­tan­tă țin­tă a lui Stein­metz, a că­rui ave­re se ri­di­că la 3,5 mi­liar­de do­lari, o re­pre­zin­tă au­rul din Apu­seni, în spe­cial cel de la Roșia Mon­ta­nă. El, împreu­nă cu oa­me­nii de afa­ceri ame­ri­cani Seth Klar­man și John Paul­son, con­tro­le­a­ză com­pa­nia Ga­bri­el Re­so­ur­ces, cea ca­re a încer­cat să dez­vol­te o mi­nă de aur în Ro­mânia, ca­re im­pli­ca dis­tru­ge­rea a pa­tru vârfuri de mun­te. Au fost te­meri că acest lu­cru ar lă­sa în ur­mă un lac de re­zi­duuri to­xi­ce, cu apă cu cia­nu­ră. Con­frun­tat cu ma­ni­fes­ta­ţii am­ple de stra­dă, Par­la­men­tul ro­mân a de­cis să nu dea curs aces­tei in­ves­ti­ţii. Ga­bri­el Re­so­ur­ces nu s-a lă­sat și a ac­ţi­o­nat Ro­mânia în ju­de­ca­tă la Cur­tea de Arbi­traj.

Re­cent, Fre­eh a ela­bo­rat un plan ca­re con­ţi­ne cinci re­co­man­dări adre­sa­te Ro­mâni­ei, pen­tru re­me­di­e­rea si­tua­ţi­ei în con­tex­tul cri­ti­ci­lor pri­vind exis­ten­ţa pro­to­coa­le­lor se­cre­te între Ser­vi­ci­ul Ro­mân de Infor­ma­ţii (SRI), Par­che­tul Ge­ne­ral și Con­si­li­ul Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii (CSM). „Aces­te pro­to­coa­le se­cre­te, as­cun­se po­po­ru­lui ro­mân și Co­mi­si­ei pen­tru con­tro­lul asu­pra SRI, con­sti­tu­ie un acord se­cret pen­tru des­ta­bi­li­za­rea sis­te­mu­lui sta­tu­lui de drept prin tran­sfor­ma­rea agen­ţi­lor ser­vi­ci­i­lor de infor­ma­ţii în agen­ţi ai sis­te­mu­lui ju­di­ciar. Sub­mi­nea­ză in­te­gri­ta­tea și in­de­pen­den­ţa sis­te­mu­lui ju­di­ciar prin aju­ta­rea în mod in­co­rect a pro­cu­ro­ri­lor și prin com­pro­mi­te­rea in­de­pen­den­ţei ma­gis­tra­ţi­lor. Aces­te acor­duri se­cre­te au ge­ne­rat în mod jus­ti­fi­cat con­ster­na­re în Ro­mânia, în Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă și în Sta­te­le Uni­te“, afir­mă Lo­u­is Fre­eh într-un in­ter­viu acor­dat re­vis­tei For­bes.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.