Se rein­ven­te­a­ză un proi­ect mort de mai mul­te ori

Cotidianul - - ECONOMIE - Cos­min Pam Ma­tei

Gu­ver­nul Ro­mâni­ei înce­ar­că pen­tru a pa­tra oa­ră so­luția Par­te­ne­ria­tu­lui Pu­blic Pri­vat pen­tru con­stru­cția au­tos­tră­zii Ploi­ești­co­mar­nic-brașov, du­pă ce eșe­cu­ri­le din 2003-2005, 2007-2009 și 2013-2015.

Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a anu­nța în star­tul șe­di­nței de Gu­vern de mi­er­curi, 29 au­gust, Exe­cu­ti­vul apro­bă stu­di­ul de fun­da­men­ta­re pen­tru seg­men­tul de au­tos­tra­dă Ploi­ești - Co­mar­nic Brașov. "Astă­zi apro­băm stu­di­ul de fun­da­men­ta­re pri­vind con­struc­ţia și ope­ra­rea seg­men­tu­lui de au­tos­tra­dă Ploi­ești - Co­mar­nic - Brașov, pre­cum și ope­ra­rea au­tos­tră­zii Bu­cu­rești - Ploi­ești. (...) Stu­di­ul de fun­da­men­ta­re pen­tru acest proi­ect stra­te­gic de in­ves­ti­ţii, de­cis să se re­a­li­ze­ze în par­te­ne­riat pu­blic-pri­vat, l-am dis­cu­tat într-o pri­mă lec­tu­ră într-o șe­din­ţă de gu­vern an­te­ri­oa­ră", a de­cla­rat Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă în de­bu­tul șe­di­nței de astă­zi. Con­form șe­fu­lui Exe­cu­ti­vu­lui, în sep­tem­brie încep pro­ce­du­ri­le de atri­bu­i­re și dia­lo­gul com­pe­ti­tiv cu in­ves­ti­to­rii, ast­fel încât, până la sfârși­tul aces­tui an să fie sem­nat con­trac­tul. Du­ra­ta de proi­ec­ta­re și exe­cuție es­te sta­bi­li­tă la ma­xi­mum 4 ani, cu înce­pe­re din 2019. Du­ra­ta de ope­ra­re de că­tre in­ves­ti­to­rul pri­vat es­te de 20 de ani.

Cos­tu­ri­le to­ta­le es­ti­ma­te pen­tru re­a­li­za­rea in­ves­ti­ţi­ei se ri­di­că la apro­xi­ma­tiv 1,36 mi­liar­de eu­ro. "Sunt pre­vă­zu­te și bo­ni­fi­ca­ţii din par­tea sta­tu­lui da­că lu­cră­ri­le de exe­cu­ţie se efec­tue­a­ză în avans, se fi­na­li­ze­a­ză în avans, dar și pe­na­li­tă­ţi pen­tru o even­tua­lă întârzi­e­re", a in­di­cat Dăn­ci­lă. Co­mi­sia Na­ţi­o­na­lă de Stra­te­gie și Prog­no­ză are în lu­cru și alte stu­dii de fun­da­men­ta­re pen­tru proi­ec­te­le în par­te­ne­riat pu­blic-pri­vat. Pe mă­su­ră ce vor fi fi­na­li­za­te, vor fi apro­ba­te în gu­vern, po­tri­vit pre­mi­e­ru­lui.

Lu­ni­le tre­cu­te, mi­nis­trul Tran­spor­tu­ri­lor, Lu­cian Șo­va, i-a anu­nțat pe de­pu­tații Co­mi­si­ei Tran­spor­turi din Ca­me­ra De­pu­tați­lor, că re­nu­nță la pre­gă­ti­rea proi­ec­tu­lui de con­stru­cție a au­tos­tră­zii prin mu­nți Co­mar­nic-brașov cu Ban­ca Mon­dia­lă, du­pă o ju­mă­ta­te de an de pre­gă­tiri, în fa­voa­rea unui vi­i­tor par­te­ne­riat pu­blic-pri­vat (PPP). Con­form lui Că­tă­lin Dru­lă, mem­bru al Com­si­ei Tran­spor­turi, Nar­cis Ne­a­ga, șe­ful Com­pa­ni­ei de Au­tos­tră­zi (CNAIR) a re­cu­nos­cut se­nin că proi­ec­tul nu se poa­te su­sți­ne din ta­xe­le de tra­fic (o ilu­zie ca­re a fost vându­tă ro­mâni­lor de po­li­ti­ci­eni ani de-a rândul). "Asta înse­am­nă că sta­tul tre­bu­ie să aco­pe­re ra­ta anua­lă pe zeci de ani - așa-nu­mi­ta pla­tă de dis­po­ni­bi­li­ta­te. La ul­ti­ma încer­ca­re era vor­ba de 300 de mi­li­oa­ne de de eu­ro/an timp de 26 de ani. Ca ter­men de com­pa­rație, anul tre­cut toa­tă con­tri­buția de la bu­get pen­tru toa­te proi­ec­te­le CNAIR, au­tos­tră­zi, dru­muri nați­o­na­le, cen­turi etc a fost mai mi­că de atât. Dar din­co­lo de efor­tul bu­ge­tar, pro­ble­ma fun­da­men­ta­lă es­te că cla­si­fi­ca­rea con­form re­gu­li­lor Eu­ros­tat a aces­tui tip de proi­ect es­te "on the ba­lan­ce she­et". Adi­că pe ro­mânește toa­tă su­ma se mar­che­a­ză în de­fi­ci­tul bu­ge­tar. Ori de­fi­ci­tul de­ja es­te la li­mi­ta de 3% sau chiar pes­te du­pă cum a ges­ti­o­nat PSD eco­no­mia în ul­ti­mii doi ani", a de­cla­rat Dru­lă. În ca­drul șe­di­nței, Ne­a­ga a re­cu­nos­cut că în 2003-2005, la pri­ma încer­ca­re, proi­ec­tul a eșuat pen­tru că nu avea stu­dii ge­o­teh­ni­ce de de­ta­liu. Ace­le stu­dii nu s-au fă­cut nici până acum. Ori fă­ră aces­te stu­dii se­ri­os fă­cu­te nu se poa­te fa­ce proi­ec­tul.

Fos­tul pre­mi­er Mi­hai Tu­do­se a anu­nțat în 2017 o pre­mi­e­ră în con­stru­cția de au­tos­tră­zi: a tre­cut de la Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor în su­bor­di­nea sa, ur­mând să fie ges­ti­o­nat împreu­nă cu Ban­ca Mon­dia­la. A fost pen­tru pri­ma oa­ră când un Gu­vern a de­le­gat prac­tic ges­ti­o­na­rea unui proi­ect atât de im­por­tant unui or­ga­nism ex­tern, du­pă ce Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor și CNAIR s-au împot­mo­lit. Ban­ca Mon­dia­lă a ac­cep­tat o lu­nă mai târziu să in­tre în acest proi­ect. Gu­ver­nul a zis îns pas re­lați­ei cu BM. Ca să înțe­le­gem mișca­rea ace­as­ta a Exe­cu­ti­vu­lui, tre­bu­ie spus că lu­na tre­cu­tă, Ca­bi­ne­tul Dăn­ci­lă a adop­tat o or­do­nan­ţă de ur­gen­ţă ca­re re­gle­men­te­a­ză închei­e­rea și de­ru­la­rea par­te­ne­ria­tu­lui pu­blic-pri­vat. Po­tri­vit ac­tu­lui nor­ma­tiv, PPP are ca obi­ect re­a­li­za­rea sau, du­pă caz, re­a­bi­li­ta­rea și/ sau ex­tin­de­rea unui bun sau a unor bu­nuri ca­re vor apar­ţi­ne pa­tri­mo­ni­u­lui par­te­ne­ru­lui pu­blic. De ase­me­nea, or­do­nan­ţa re­gle­men­te­a­ză po­si­bi­li­ta­tea de a se re­a­li­za în par­te­ne­riat pu­blic – pri­vat și proi­ec­te ca­re pre­su­pun ex­clu­siv ope­ra­rea unui ser­vi­ciu pu­blic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.