Pe­ri­co­le­le de pe au­tos­tră­zi: urși, cai, tră­suri…

Cotidianul - - ECONOMIE - Cos­min Pam Ma­tei

Pe au­tos­tra­da A10 Se­beș-tur­da, da­tă în fo­lo­si­nță de câte­va zi­le, s-au ra­por­tat de­ja do­uă ca­zuri de cir­cu­lație pe con­tra­sens. Fe­no­me­nul es­te ex­trem de pe­ri­cu­los pen­tru că cinci per­soa­ne și-au pi­er­dut viața pe A1 la Si­me­ria în lu­na iu­nie din ace­as­tă cau­ză. Si­tuați­i­le pe­ri­cu­loa­se apar fie din cau­za in­co­nști­e­nței șo­fe­ri­lor fie din pri­ci­na lip­sei in­di­ca­toa­re­lor de aver­ti­za­re vi­zi­bi­le, pre­cum pa­no­u­ri­le FALSCH din Aus­tria. În no­du­ri­le ru­ti­e­re tre­bu­ie im­ple­men­ta­tă se­pa­ra­rea ușoa­ră de sens (stâlpișori, ca­bluri elas­ti­ce). Pe au­tos­tră­zi­le A3 (Câmpia Tur­zii-gi­lău) și A10 (Ai­ud-tur­da) sunt pre­vă­zu­te punc­te de întoar­ce­re toc­mai pen­tru cei ca­re s-au înca­drat greșit în nod.

De ase­me­nea, un pe­ri­col ma­jor pe au­tos­tră­zi­le din Ro­mânia îl re­pre­zin­tă ani­ma­le­le ca­re pă­trund pe șo­se­le. Re­cent, un ac­ci­dent grav s-a pro­dus au­tos­tra­da A1, la km 117, aproa­pe de in­tra­rea în Pi­tești. Un șo­fer ca­re venea din­spre Bu­cu­rești că­tre Râmni­cu Vâlcea a in­trat în plin în doi cai lă­sa­ţi li­beri. Im­pac­tul a fost atât de pu­ter­nic încât am­be­le ani­ma­le au fost arun­ca­te zeci de me­tri. Unul din­tre cai a ajuns in fa­ţa altui au­to­tu­rism ca­re, la rându-i, l-a lo­vit în plin. Al doi­lea cal a fost proi­ec­tat di­rect sub ro­ţi­le unui mi­cro­buz ca­re pur și sim­plu l-a sec­ţi­o­nat. Caii au mu­rit ime­diat. Pe Au­tos­tra­da Soa­re­lui au fost fil­ma­te acum câți­va ani do­uă tră­suri ca­re se luau la între­ce­re

Tot pe A1, pe ra­za ju­dețu­lui Si­biu, doi urși au fost omo­râți du­pă ce au fost lo­viți de mașini. Din fe­ri­ci­re, nu au fost vic­ti­me uma­ne, însă in­ci­den­te­le ri­di­că sem­ne de între­ba­re re­fe­ri­tor la si­gu­ra­nța dru­mu­lui și ce se poa­te fa­ce pen­tru a evi­ta o tra­ge­die în vi­i­tor. Pă­trun­de­rea ce­lor do­uă ani­ma­le a fost po­si­bi­lă pen­tru că gar­du­ri­le am­pla­sa­te acum pe mar­gi­nea au­tos­tră­zii nu sunt po­tri­vi­te pen­tru ma­mi­fe­re mari și tre­bu­ie înlo­cu­i­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.