Un obi­cei bi­ro­cra­tic inu­til su­fo­că me­di­cii de fa­mi­lie

Cotidianul - - SĂNĂTATE - So­nia Te­o­do­res­cu

La fi­e­ca­re înce­put de an șco­lar, pă­ri­nții sunt puși în si­tuația de a aler­ga la ca­bi­ne­tul me­di­cu­lui de fa­mi­lie, ca să scoa­tă, pen­tru odras­la ca­re mer­ge la creșă, gră­di­niță, școa­lă sau li­ceu, tot fe­lul de ade­ve­ri­nțe, una mai năs­trușni­că de­cât alta.

Eun su­bi­ect ca­re dă coșma­ruri la fi­e­ca­re înce­put de an șco­lar, atât pă­ri­nți­lor, cât și me­di­ci­lor de fa­mi­lie. „Pri­mii, pen­tru că ale­ar­gă pes­te tot, ca să scoa­tă tot fe­lul de ade­ve­ri­nțe pe ca­re le­gea nu le pre­tin­de, dar le sunt ce­ru­te la școa­lă, iar me­di­ci­lor de fa­mi­lie – ca­re sunt puși în si­tuația de a ex­pli­ca unor pă­ri­nți ner­voși și plim­bați de dru­muri că nu au cum să le emi­tă anu­mi­te ade­ve­ri­nțe, pen­tru că e ile­gal, și că nici mă­car nu e ne­voie de ele! Pro­fe­so­rii che­a­mă pă­ri­nții să îi in­for­me­ze cu pri­vi­re la ade­ve­ri­nțe. Mi­ni­mum trei. Pă­ri­nții ale­ar­gă dis­pe­rați să prin­dă loc la me­di­cii de fa­mi­lie, să ce­a­ră ade­ve­ri­nțe, avi­ze, re­fe­ra­te. Noi, me­di­cii de fa­mi­lie, nu mai pu­tem con­sul­ta pa­ci­e­nții pen­tru că do­uă săp­tă­mâni nu fa­cem de­cât fișe de școa­lă, ade­ve­ri­nțe de sport, avi­ze epi­de­mi­o­lo­gi­ce și chi­ta­nțe

pen­tru eli­be­ra­rea lor“, spu­ne San­dra Ale­xiu, preșe­din­te­le Aso­ciați­ei Me­di­ci­lor de Fa­mi­lie Bu­cu­rești.

So­li­ci­tări abe­ran­te

San­dra Ale­xiu spu­ne că es­te un coșmar pen­tru me­di­cii de fa­mi­lie, su­bli­ni­ind fap­tul că in­spec­to­ra­te­le ar tre­bui să ai­bă ace­e­ași ati­tu­di­ne și în ca­zul vac­ci­nă­ri­lor.

„Pes­te tot, ace­e­ași ame­ni­nța­re: nu pri­mim alt­fel co­pi­ii la școa­lă. Ta­re aș vrea să fie la fel de ho­tă­râte in­spec­to­ra­te­le când vi­ne vor­ba de vac­ci­nări, dar se ve­de tre­a­ba că ade­ve­ri­nța la do­sar e mai im­por­tan­tă de­cât ori­ce car­net de vac­ci­nuri! E do­ve­dit că da­că in­tră în no­ul an șco­lar cu ex­su­da­tul fa­rin­gian fă­cut, co­pi­ii nu ră­cesc mai puțin! E do­ve­dit că da­că au exa­me­nul co­pro­pa­ra­zi­to­lo­gic ne­ga­tiv, nu sca­pă de vi­er­mișori da­că nu se res­pec­tă re­gu­li­le de igi­e­nă.“

Me­di­cul po­ves­tește și des­pre so­li­ci­tă­ri­le abe­ran­te ale unor uni­tăți de învăță­mânt.

„Nu știu ce re­le­va­nță au pen­tru înscri­e­rea la gră­di­niță exa­me­nul gi­ne­co­lo­gic al ma­mei și ana­li­za de si­fi­lis a ta­tă­lui, dar sunt gră­di­nițe ca­re cer ast­fel de ab­sur­di­tăți! Co­le­gii mei vă pot spu­ne ce pățesc în fi­e­ca­re an. Vă ru­găm să ne aju­tați să stă­vi­lim acest obi­cei bi­ro­cra­tic stu­pid. Ar fi mult mai fo­lo­si­tor co­pi­i­lor noștri să învețe re­gu­li de igi­e­nă la șco­li, să ai­bă în toa­le­te să­pun și hârtie igi­e­ni­că în loc de uni­for­me înzor­zo­na­te, ca să nu mai vor­bim de ma­nua­le­le șco­la­re ca­re să in­clu­dă o mi­ni­mă edu­cație me­di­ca­lă. Poa­te da­că adu­lții de acum ar fi că­pă­tat la tim­pul po­tri­vit in­for­mații co­rec­te, nu ar mai ce­re acum, din pos­tu­ra de edu­ca­tor, in­spec­tor, pro­fe­sor, niște hârtii fă­ră va­loa­re!“, con­chi­de me­di­cul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.