Anche­tă de am­ploa­re la Ambu­la­nța Dâmbo­vița

Cotidianul - - SĂNĂTATE - So­nia Te­o­do­res­cu

La o zi de la te­ri­bi­lul ac­ci­dent din Dâmbo­vița, în ca­re o mași­nă s-a răs­tur­nat într-un șa­nț, iar un co­pil de 8 ani a fost grav ră­nit, apar de­ta­lii șo­ca­te. Mar­to­rii ne­no­ro­ci­rii au încer­cat mi­nu­te bu­ne să ce­a­ră aju­to­rul la 112, însă la te­le­fon nu a răs­puns ni­meni. Mai mult, când, în sfârșit, au reușit să gă­se­as­că pe ci­ne­va, ope­ra­to­rul le-a spus că nu exis­tă ni­cio am­bu­la­nță li­be­ră.

„Nu avem am­bu­la­nțe dis­po­ni­bi­le“

Ape­lul la 112 a fost efec­tuat de un băr­bat ca­re pre­lua­se co­pi­lul ră­nit în ac­ci­dent. Din înre­gis­tra­rea dis­cuți­ei rei­e­se că dis­pe­ce­rul i-a spus băr­ba­tu­lui să îl du­că el pe co­pil la spi­tal, întru­cât nu sunt am­bu­la­nțe dis­po­ni­bi­le.

Acci­den­tul a avut loc în lo­ca­li­ta­tea Bo­lo­vani, din ju­de­ţul Dâmbo­vi­ţa. Trei ti­neri, de 16, 19 și 20 de ani, au scă­pat cu viață. Doar fra­te­le lor cel mic, de 8 ani, a fost grav ră­nit.

Pre­sa lo­ca­lă a re­la­tat că un băr­bat ca­re a pre­luat un co­pil ră­nit într-un ac­ci­dent ru­ti­er pro­dus la Bo­lo­vani, pen­tru a-l tran­spor­ta spre spi­tal, a su­nat la 112 pen­tru a fi tri­mi­să o am­bu­lan­ţă cu ca­re să se întâlneas­că, ast­fel încât co­pi­lu­lui să i se acor­de cât mai re­pe­de pri­mul aju­tor.

Pe înre­gis­tra­rea pu­bli­ca­tă în pre­sa lo­ca­lă se au­de cum ape­lul es­te pre­luat abia du­pă mai mult timp, iar la un mo­ment dat, băr­ba­tu­lui i se fa­ce le­gă­tu­ra la Ser­vi­ci­ul de Am­bu­lan­ţă Dâmbo­vi­ţa. El spu­ne un­de a avut loc acci­den­tul, că sunt mai mul­te vic­ti­me și că el l-a pre­luat pe co­pi­lul ră­nit cel mai grav, men­ţi­o­nând că aces­ta es­te in­co­nști­ent și plin de sânge. Băr­ba­tul so­li­ci­tă să fie tri­mi­să o am­bu­lan­ţă, pre­ci­zând exact lo­cul un­de se află pe tra­seul spre spi­tal, pen­tru a se întâlni, iar me­di­cii să preia co­pi­lul pen­tru a-l sal­va. Dis­pe­ce­rul de la Am­bu­lan­ţă îi spu­ne însă să du­că el co­pi­lul la spi­tal, întru­cât nu exis­tă am­bu­lan­ţe dis­po­ni­bi­le.

Vă­zând cum stau lu­cru­ri­le, doi băr­ba­ţi au luat co­pi­lul și au ple­cat cu el spre spi­tal. Pe drum, au con­ti­nuat să ia le­gă­tu­ra cu ser­vi­ci­ul de Am­bu­la­nță.

„- Ambu­la­nța. Spu­ne­ţi. Câte vic­ti­me sunt?

- Doam­nă, sunt, nu știu, do­uă, trei. Eu am pre­luat co­pi­lul, ca­re e în cel mai rău sta­diu.

- Și vă îndrep­tați că­tre...?

- Spre Ti­tu am ple­cat, sunt la Bra­niște. Eu voiam să-mi pre­lua­ţi co­pi­lul de pe drum. Să îl sal­văm.

- Nu, încer­ca­ţi să ajun­ge­ţi la spi­tal pen­tru că nu avem ni­cio am­bu­lan­ţă dis­po­ni­bi­lă. Es­te co­nști­ent co­pi­lul?

- Nu, nu, nu! Nu es­te co­nști­ent, e plin de sânge.

- Nu es­te co­nști­ent? Încer­ca­ţi să ajun­ge­ţi cât mai re­pe­de la spi­ta­lul din Ti­tu.

- Dați-vă se­a­ma că încerc cât de re­pe­de.

- Da, bi­ne. Mul­ţu­mim fru­mos pen­tru aju­tor.“

Re­pre­zen­ta­nții Ser­vi­ci­u­lui Am­bu­la­nță Dâmbo­vița spun de că pro­to­co­lul pre­vă­zut pen­tru ast­fel de ac­ci­den­te a fost res­pec­tat.

„Nu știm exact ce s-a întâmplat“

Ra­ed Ara­fat, șe­ful De­par­ta­men­tu­lui Si­tuații de Urge­nță, a ce­rut de­cla­nșa­rea unei an­che­te la Ser­vi­ci­ul de Am­bu­la­nță Dâmbo­vița și con­vo­ca­rea Co­mi­si­ei de Dis­ci­pli­nă: „Am as­cul­tat con­vor­bi­rea și e clar că aco­lo au fost pro­ble­me. Fap­tul că nu s-au pus toa­te între­bă­ri­le ca­re tre­bu­ie să fie pu­se, ca să cla­ri­fi­ce sta­rea co­pi­lu­lui, fap­tul că s-a so­li­ci­tat per­soa­nei ca­re tran­spor­tă co­pi­lul să con­ti­nue că­tre spi­tal. Nu știm, la acest mo­ment, ca­re es­te dis­tan­ţa ca­re a fost între lo­cul în ca­re se afla și spi­tal. De ce nu s-a tri­mis o am­bu­lan­ţă la întâlni­re, ca­re es­te lu­crul nor­mal, da­că era o am­bu­lan­ţă li­be­ră sau, într-ade­văr, nu era ni­cio am­bu­lan­ţă li­be­ră.“Co­pi­lul a ajuns în ce­le din ur­mă, fi­ind în sta­re de co­mă, la spi­ta­lul din Ti­tu, tran­spor­tat de sal­va­to­rii săi. Ulte­ri­or, a fost tran­spor­tat la Spi­ta­lul „Gri­go­re Ale­xan­dres­cu din Ca­pi­ta­lă“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.