Pre­sa ger­ma­nă: „În Mol­do­va, mai rău ca în tim­pul co­mu­nis­mu­lui“

Cotidianul - - LUMEA șI EUROPA - Ioa­na Ra­du

UE s-a să­tu­rat de eșe­cul au­to­ri­tăți­lor de la Chiși­nău de a com­ba­te co­ru­pția și de a me­nți­ne ța­ra pe un ade­vă­rat curs pro-eu­ro­pe­an. Spri­ji­nul fi­nan­ciar al UE pen­tru Mol­do­va a fost înghețat, re­mar­că o ana­li­ză a Die Welt, re­la­te­a­ză Co­ti­dia­nul.md.

To­tul se le­a­gă de așa-nu­mi­tul furt al se­co­lu­lui. În noi­em­brie 2014, în cel mai scurt timp po­si­bil, din trei bănci mol­do­venești au dis­pă­rut su­bit în con­turi of­fsho­re pes­te 1 mi­liard de do­lari. Sub for­mă de cre­di­te plă­ti­te unor fir­me du­bi­oa­se, ur­ma ba­ni­lor fi­ind ast­fel pi­er­du­tă. Du­pă pa­tru ani, ba­nii sunt tot lip­să la apel, re­mar­că zia­rul ber­li­nez Die Welt, ca­re mai no­te­a­ză că es­te vor­ba de o su­mă uriașă pen­tru „cea mai să­ra­că ța­ră a Eu­ro­pei”, po­tri­vit Băn­cii Mon­dia­le.

Fur­tul a fost aco­pe­rit de sta­tul mol­do­venesc, ca­re a com­pen­sat băn­ci­le de­va­li­za­te ast­fel, pen­tru a evi­ta pră­buși­rea sis­te­mu­lui ban­car al aces­tei țări. Ce­tățe­nii mol­do­veni pro­tes­te­a­ză de atunci frec­vent, scrie Die Welt, ce­rând re­a­du­ce­rea în ța­ră a mi­liar­du­lui fu­rat și alun­ga­rea oli­gar­hi­lor. Ce­ea ce es­te greu de fă­cut, pen­tru că un oli­garh ar fi cel ca­re ar tra­ge sfo­ri­le în Re­pu­bli­ca Mol­do­va: Vlad Pla­hot­ni­uc, omul din (pen)um­bră, sfo­ra­rul-șef de la Chiși­nău, neim­pli­cat di­rect în gu­vern, dar șef al PDM, cel mai pu­ter­nic omj din ța­ră – du­pă cum a aflat și co­ti­dia­nul ger­man amin­tit.

Le­gi pen­tru fă­ră­de­le­gi?

Gu­ver­na­nții de la Chiși­nău se întrec se pa­re în adop­ta­rea de le­gi con­tro­ver­sa­te, ca­re nu fac de­cât să ac­cen­tue­ze im­pre­sia că ța­ra ar fi înghiți­tă trep­tat de ca­ra­ca­tița co­ru­pți­ei. Un exem­plu es­te o le­ge adop­ta­tă pe fu­gă de Par­la­men­tul de la Chiși­nău, înain­tea va­ca­nței de va­ră, le­ge ca­re ar pu­tea tran­sfor­ma ța­ra într-un pa­ra­dis al spă­lă­rii de bani în mij­lo­cul Eu­ro­pei. Es­te vor­ba de o am­nis­tie fis­ca­lă: cei ca­re dețin averi pe ca­re nu le pot jus­ti­fi­ca, pot să le păs­tre­ze fă­ră pro­ble­me, per­fect le­gal, da­că le înre­gis­tre­a­ză vo­lun­tar și achi­tă o ta­xă de 3% din va­loa­rea aces­tor averi. Ofi­cial, le­gea ar ur­ma să com­ba­tă eco­no­mia le ne­gru. Mu­lți ana­liști se tem însă că, în acest fel, se cau­tă re­a­du­ce­rea în ța­ră pe căi de­veni­te le­ga­le a mi­liar­du­lui de do­lari fu­rat.

Pro­tes­te an­ti­gu­ver­na­men­ta­le la Chiși­nău

UE a cri­ti­cat dur le­gea, ca­re nu se oprește însă doar la aces­te pre­ve­deri. Mai mult, sta­tul mol­do­ve­an are un pro­gram de vi­ze de aur: ci­ne in­ves­tește pes­te 100.000 de eu­ro în ța­ră, ca­pă­tă ce­tățe­nia mol­do­veneas­că. Un pro­gram de ade­me­nit in­ves­ti­tori străini?

Nu nea­pă­rat: mu­lți se tem că le­gea va fa­vo­ri­za veni­rea în Mol­do­va a in­frac­to­ri­lor din lu­mea între­a­gă, ca­re își vor gă­si re­fu­giu în Re­pu­bli­că, un­de își vor spă­la ba­nii mur­dari, du­pă cum no­te­a­ză Die Welt.

„Con­so­li­da­rea unui sis­tem ma­fi­ot an­ti­eu­ro­pe­an”

În dia­log cu Die Welt, Andrei Năs­ta­se, cel ca­re a câști­gat pe drept ale­ge­ri­le pen­tru Pri­mă­ria Chiși­nău­lui, fi­ind apoi împi­e­di­cat să-și ia în pri­mi­re fun­cția de că­tre sis­te­mul de stat co­rupt de la Chiși­nău, ca­re a anu­lat pe mo­ti­ve pe­ni­bi­le ale­ge­ri­le (no­ta DW Ro­mână), a aver­ti­zat:

„Asis­tăm în pre­zent la con­so­li­da­rea unui sis­tem ma­fi­ot an­ti-eu­ro­pe­an, ca­re încal­că toa­te prin­ci­pi­i­le unui stat de drept.” Fa­mi­lia lui Năs­ta­se ar trăi de mai mu­lți ani în Ger­ma­nia, pen­tru că viața în Mol­do­va nu ar mai fi si­gu­ră. „Fap­tul că Pla­hot­ni­uc nu a înce­put încă să-și li­chi­de­ze fi­zic opo­ne­nții, se da­to­re­a­ză și in­flue­nței UE”, a de­cla­rat Năs­ta­se pen­tru Die Welt. Ate­nția străi­nă­tății asu­pra si­tuați­ei din Mol­do­va ar fi un fel de pro­te­cție pen­tru vo­ci­le cri­ti­ce din ace­as­tă ța­ră. În Chiși­nău ar domni un cli­mat de ne­si­gu­ra­nță și te­a­mă; si­tuația ar fi mai rea ca pe vre­mea co­mu­nis­mu­lui.

UE s-a să­tu­rat de eșe­cu­ri­le gu­ver­na­nți­lor mol­do­veni

Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă și-a schim­bat de­ja stra­te­gia față de Re­pu­bli­ca Mol­do­va. Ani la rând, Bru­xel­le­sul s-a te­mut că o po­ziți­o­na­re prea du­ră față de gu­ver­na­nții mol­do­veni in­ca­pa­bi­li de apli­ca­rea re­for­me­lor asu­ma­te îi va împin­ge pe aceștia în brațe­le Ru­si­ei. Dar nu a fo­lo­sit la ni­mic, iar acum UE a de­cis să pu­nă ca­păt ati­tu­di­nii bi­ne­voi­toa­re față de Chiși­nău.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.