Fi­rea ba­gă spai­ma în ta­xi­me­triști

Cotidianul - - ULTIMA ORĂ -

Pri­ma­rul Ca­pi­ta­lei Ga­bri­e­la Fi­rea pro­mi­te lua­rea unor „mă­suri dras­ti­ce” pen­tru ta­xi­me­triști, împreu­nă cu Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor, spu­nând că ta­xi­me­tre­le vor fi înși­ru­i­te la Ga­ra de Nord, la ae­ro­port și în zo­na Cen­tru­lui Ve­chi, iar oa­me­nii le vor lua în ba­za unui bon, în or­di­nea în ca­re sunt așe­za­te mași­ni­le.

Fi­rea a pre­ci­zat că a dis­cu­tat des­pre acest lu­cru cu mi­nis­trul Lu­cian Șo­va, ca­re ar fi spus că sus­ţi­ne acest proi­ect, întru­cât sunt în con­ti­nua­re ta­xi­me­triști ca­re re­fu­ză cur­se­le și ne­go­cia­ză pre­ţul.

„Ca în ori­ce ţa­ră ci­vi­li­za­tă, ori­ce po­ten­ţial că­lă­tor își ia un bon și se înscrie la un au­to­mat și ia pri­mul ta­xi. Ta­xi­u­ri­le vor fi înși­ru­i­te în fa­ţa in­sti­tu­ţi­ei, că es­te Ga­ra de Nord, că es­te Cen­trul Ve­chi sau ae­ro­port. Nu vor pu­tea in­tra în aces­te zo­ne de­cât ta­xi­me­tre ne­po­luan­te, ta­xi­me­tre bi­ne între­ţi­un­te și îngri­ji­te, ta­xi­me­triști ci­vi­li­za­ţi, ca­re sunt și îmbră­ca­ţi ci­vi­li­zat, dar au și un lim­baj adec­vat, cu mași­ni­le în ca­re să nu fie tot fe­lul de mi­ro­suri și mu­zi­că nea­dec­va­tă și așa mai de­par­te”, a de­cla­rat mi­er­curi pri­ma­rul Ca­pi­ta­lei Ga­bri­e­la Fi­rea, în ca­drul unei con­fe­rin­ţe de pre­să pe te­ma proi­ec­te­lor de in­fras­truc­tu­ră.

Edi­lul a su­bli­niat că în con­ti­nua­re sunt ta­xi­me­triști ca­re ne­go­cia­ză pre­ţul și re­fu­ză cur­se, în ci­u­da re­gu­la­men­tu­lui de con­du­i­tă adop­tat prin ho­tă­râre de Con­si­liu Ge­ne­ral.

„Nu se mai poa­te așa, avem mul­te se­si­zări și plângeri, atât de la bu­cu­reșteni, cât și de la tu­riști, că sunt în con­ti­nua­re ta­xi­me­triști (…) ca­re nu res­pec­tă re­gu­la­men­tul pe ca­re noi l-am apro­bat, așa cum ști­ţi, și să stri­ce toa­tă ima­gi­nea Ca­pi­ta­lei Ro­mâni­ei. Sunt în con­ti­nua­re ta­xi­me­triști ca­re re­fu­ză cur­se, ca­re ne­go­cia­ză, ca­re spun că sunt prea scur­te și aște­ap­tă una mai lun­gă, ca­re se ui­tă la om da­că e mai bi­ne îmbră­cat să ce­a­ră mai mult, da­că con­si­de­ră că nu e atât de bi­ne îmbră­cat, de ase­me­nea îl res­pin­ge. (…) Eu am cre­zut sin­cer că da­că vo­tăm în Con­si­li­ul Ge­ne­ral un re­gu­la­ment pen­tru do­me­ni­ul ta­xi­me­tri­ei și având în ve­de­re că aco­lo sunt pre­vă­zu­te și sanc­ţi­uni, am cre­zut că oa­me­nii înţe­leg de bu­nă voie sau de spe­ri­e­tu­ra sanc­ţi­u­nii. Văd că nu îi spe­rie ni­mic. Avem de la Po­li­ţia Lo­ca­lă ra­poar­te înfi­o­ră­toa­re”, a spus Fi­rea.

Po­tri­vit Pri­mă­ri­ei Ca­pi­ta­lei, po­li­ţiștii lo­ca­li au fă­cut mar­ţi se­a­ră ve­ri­fi­cări în zo­na Cen­tru­lui Ve­chi, dând 14 amen­zi în va­loa­re to­ta­lă de 14.900 de lei ta­xi­me­triști­lor. Trei au­to­ri­za­ţii vor fi re­ţi­nu­te.

Re­gu­la­men­tul pen­tru tran­sport per­soa­ne în re­gim ta­xi adop­tat de CGMB la înce­pu­tul anu­lui pre­ve­de obli­ga­ţia fir­me­lor de ta­xi de a avea mon­tat sis­tem de pla­tă cu car­dul în toa­te mași­ni­le și sanc­ţi­o­na­rea șo­fe­ri­lor cu amen­dă de până la 500 de lei da­că re­fu­ză cur­se­le. De ase­me­nea, re­gu­la­men­tul in­sti­tu­ie obli­ga­ti­vi­ta­tea exis­ten­ţei dis­pe­ce­ra­te­lor la ca­re cli­en­tul să poa­tă ape­la te­le­fo­nic sau prin alte mij­loa­ce și ca­re să poa­tă tran­smi­te ta­xi­me­triști­lor co­men­zi­le prin sta­ţie de emi­sie – re­cep­ţie. Mași­ni­le tre­bu­ie do­ta­te cu apa­ra­te de ta­xat fis­ca­li­za­te, po­tri­vit news.ro.

Re­gu­li pen­tru ta­xi­me­trist!

De alt­fel, șo­fe­ru­lui de ta­xi îi es­te in­ter­zi­să re­fu­za­rea tran­spor­tu­lui per­soa­nei cu di­za­bi­li­tă­ţi, pre­cum și a dis­po­zi­ti­vu­lui de mers, nu mai poa­te sta­ţi­o­na pe po­zi­ţia „li­ber” de­cât în lo­cu­ri­le spe­cial ame­na­ja­te și sem­na­li­za­te și îi es­te in­ter­zi­să sta­ţi­o­na­rea în sta­ţi­i­le RATB.

O altă re­gu­lă im­pu­să es­te re­fe­ri­toa­re la fu­mat: es­te in­ter­zis, ast­fel, fu­ma­tul în in­te­ri­o­rul ta­xi­u­lui în pre­zen­ţa cli­en­tu­lui. De ase­me­nea, și fo­lo­si­rea te­le­foa­ne­lor sau a altor dis­po­zi­ti­ve mo­bi­le es­te in­ter­zi­să, iar în tim­pul pro­gra­mu­lui, șo­fe­rii vor adap­ta fun­da­lul so­nor în func­ţie de pre­fe­rin­ţe­le cli­en­tu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.