Li­ber la cir­cu­lație pe „Po­dul lui Bă­ses­cu“

Cotidianul - - ULTIMA ORĂ -

Vești bu­ne pen­tru șo­feri!du­pă ce s-au tăiat și s-au re­tăiat pan­glici, Po­dul lui Bă­ses­cu de la Mă­ră­ci­neni, eter­nul ne­ter­mi­nat și me­reu cu res­tri­cții ru­ti­e­re, pa­re să fi in­trat într-o altă fa­ză.

Mai exact, cir­cu­la­ţia ru­ti­e­ră pe sen­sul Râmni­cu Să­rat – Bu­zău, pe po­dul si­tuat pe DN2, la Mă­ră­ci­neni, se re­des­chi­de joi, în ju­rul orei 7:00, pen­tru toa­te ca­te­go­ri­i­le de au­to­ve­hi­cu­le, in­for­me­a­ză Com­pa­nia Na­ţi­o­na­lă de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ru­ti­e­re.

Lu­cră­ri­le de re­pa­ra­ţii ale po­du­lui au înce­put în da­ta de 19 apri­lie și au con­stat în re­pa­ra­ţii ale plă­cii din be­ton ar­mat exis­ten­te și exe­cu­ta­rea unei plăci de su­pra­be­to­na­re pes­te pla­ca exis­ten­tă, înlo­cu­i­rea hi­droi­zo­la­ţi­ei și a căii pe pod, înlo­cu­i­rea ros­tu­ri­lor de di­la­ta­ţie, sa­bla­rea și vop­si­rea ta­bli­e­ru­lui me­ta­lic și mon­ta­rea pa­ra­pe­te­lui de si­gu­ran­ţă cu ni­vel de pro­tec­ţie su­pe­ri­or.

Con­trac­tul de lu­crări a fos încheiat între DRDP Bu­cu­rești și SC Frey­rom SA și de­pășește 3,568 mi­li­oa­ne lei fă­ră TVA, su­mă alo­ca­tă de la bu­ge­tul de stat pen­tru lu­crări de între­ţi­ne­re pe­ri­o­di­că. În pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re vor mai avea loc lu­crări la in­fras­truc­tu­ra po­du­lui, dar aces­tea nu vor afec­ta cir­cu­la­ţia ru­ti­e­ră pe pod, pre­ci­ze­a­ză re­pre­zen­tan­ţii CNAIR.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.