Par­che­tul și vi­o­le­nțe­le din 10 au­gust

Cotidianul - - TOT FELUL -

Pro­tes­te­le din 10 au­gust, din Piața Vic­to­ri­ei, au des­chis o ade­vă­ra­tă Cu­tie a Pan­do­rei. Au fost re­a­cții, acu­zații, con­tro­ver­se și un val de plângeri pe­na­le la Par­che­tul Ge­ne­ral. Mai exact, po­tri­vit unor in­for­mații de ul­ti­mă oră, nu­mă­rul plânge­ri­lor înre­gis­tra­te în do­sa­rul vi­o­len­ţe­lor de la mi­tin­gul din 10 au­gust din Pia­ţa Vic­to­ri­ei a ajuns la 763. „În ur­ma ac­ti­vi­tă­ţi­lor des­fășu­ra­te până astă­zi, 30 au­gust 2018, în cau­za afla­tă pe ro­lul Sec­ţi­ei par­che­te­lor mi­li­ta­re având ca obi­ect cer­ce­ta­rea in­ci­den­te­lor vi­o­len­te pe­tre­cu­te cu oca­zia ma­ni­fes­ta­ţi­ei din Pia­ţa Vic­to­ri­ei din Bu­cu­rești, nu­mă­rul plânge­ri­lor pe­na­le înre­gis­tra­te a ajuns la 763”, tran­smi­te Par­che­tul Ge­ne­ral.

Do­sa­rul vi­o­len­ţe­lor din Pia­ţa Vic­to­ri­ei a fost pre­luat de că­tre Par­che­tul Înal­tei Cur­ţi de Ca­sa­ţie și Jus­ti­ţie – Sec­ţia Par­che­te­lor Mi­li­tar. Pes­te 400 de per­soa­ne au avut ne­voie de îngri­jiri me­di­ca­le.

Ce a de­cla­rat Car­men Dan

Car­men Dan a pre­zen­tat, într-o de­cla­ra­ţie de pre­să, cro­no­lo­gia pro­tes­tu­lui din 10 au­gust, când au avut loc in­ci­den­te vi­o­len­te între pro­tes­ta­tari și for­ţe­le de or­di­ne, și a atras aten­ţia că pro­tes­ta­ta­rii pașnici au avut de su­fe­rit in­clu­siv din cau­za fap­tu­lui că au fost „re­ti­cen­ţi” în a se de­li­mi­ta de ma­ni­fes­tan­ţii vi­o­len­ţi.

De ase­me­nea, Car­men Dan, se­cre­ta­rul de stat Re­ad Ara­fat și re­pre­zen­tan­ţii Jan­dar­me­ri­ei au fost au­dia­ţi în Co­mi­sia de Apă­ra­re din Par­la­ment, un­de au pre­zen­tat ra­por­tul întoc­mit de mi­nis­ter în le­gă­tu­ră cu vi­o­len­ţe­le din 10 au­gust din Pia­ţa Vic­to­ri­ei, Car­men Dan vor­bind des­pre pre­zen­ţa ei în mi­nis­ter de la ora 12.00 până la ora 03.00. Ea a sus­ţi­nut că pre­zen­ţa sa în mi­nis­ter a fost doar pen­tru a-și asu­ma res­pon­sa­bi­li­ta­tea, dar și că ar fi fost obli­ga­to­riu să exis­te in­for­ma­ţii și in­di­cii din ca­re sa re­zul­te că „avem de-a fa­ce cu un atac la or­di­nea con­sti­tu­ţi­o­na­lă, un atac la adre­sa sta­bi­li­tă­ţii so­cia­le și eco­no­mi­ce”. Dan a mai spus că în ur­ma an­che­tei in­ter­ne a Jan­dar­me­ri­ei Ro­mâne au fost des­co­pe­ri­te șa­se ca­zuri în ca­re 10 jan­dar­mi ar pu­tea fi au­tori ai unor fap­te de na­tu­ră pe­na­lă. Vi­ce­pri­ma­rul Au­re­lian Bă­du­les­cu și pre­fec­tul Spe­ran­ţa Cli­se­ru au fost au­dia­ţi la Par­che­tul Ge­ne­ral în acest do­sar.

Pre­fec­tul Ca­pi­ta­lei, Spe­ran­ţa Cli­se­ru, a spus luni în Par­la­ment că a sem­nat or­di­nul de in­ter­ven­ţie în for­ţă a jan­dar­mi­lor la mi­tin­gul din Pia­ţa Vic­to­ri­ei din 10 au­gust du­pă mi­e­zul nop­ţii, adi­că du­pă mo­men­tul in­ter­ven­ţi­ei for­ţe­lor de or­di­ne. Afir­ma­ţi­i­le pre­fec­tu­lui se con­tra­zic cu ce­le ale re­pre­zen­tan­ţi­lor Jan­dar­me­ri­ei, dar și cu ce­le ale mi­nis­tru­lui Car­men Dan, ca­re spu­neau că or­di­nul a fost sem­nat în ju­rul orei 20.00.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.